Ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionfullmäktige 2 november

2022-11-02 16:51

Utbudsförändring, demokrati och tillitsbaserad styrning var ämnen som debatterades flitigast under regionfullmäktiges sammanträde på onsdagen.

Aktuellt från regiondirektören

Regiondirektör Åsa Bellander fokuserade i sin inledning till fullmäktige på de viktiga framtidsfrågorna gällande kompetensförsörjning och rekrytering.

En regional version av SCB:s Trender och Prognoser har i år tagits fram för Västernorrland. trender-och-prognoser-vasternorrland_tryckfardig-ex.pdf (rvn.se) Den visar det långsiktiga kompetensbehovet i länet med mål-år 2035. Redan 2030 bedöms var tionde och i flera fall var femte person saknas. Bristen gäller framför allt utbildade inom:

  • Pedagogik och lärarutbildning
  • Teknik och tillverkning
  • Hälso- och sjukvård samt social omsorg

- Tyvärr råder precis samma trend i riket och inom samma områden – konkurrensen om medarbetare kommer bli högst påtaglig om inte utbildningsdimensionering och utbildningsval omgående kan läggas om, säger Åsa Bellander.

Förstärkt regeringsuppdrag

När det gäller den regionala kompetensförsörjningen har Region Västernorrland fått ett nytt och förstärkt regeringsuppdrag från 1 augusti. Där ingår bland annat:

  • Sätta mål för hur regionen ska arbeta med kompetensförsörjning, utifrån regionala utvecklingsstrategier som regionens olika aktörer har tagit fram tillsammans.
  • Tillhandahålla analyser av regionens kompetensbehov i privat och offentlig sektor, och prognoser för hur situationen kan förändras på kort och lång sikt.
  • Föra dialog med arbetsgivare, utbildningsanordnare och kommuner om de behov som framgått av analysen, och ge förslag på insatser för att dessa behov ska kunna mötas. Det kan till exempel vara hur man kan arbeta för att fler ska välja att studera vidare.

I arbetet kring kompetensförsörjning spelar Region Västernorrlands tre egna folkhögskolor en viktig roll.

Positivt runt näringslivet

I Örnsköldsvik har försvarstillverkaren BAE systems Hägglunds ökat antalet anställda med 50 procent på knappt 2 år. I Sollefteå har armen gett direktiv om att återetableringen ska ta höjd för en brigadplattform där 100 anställda kan växa till 600 anställda. Även planeringen för tillverkning av flygplansbränsle fortsätter, initialt 100 anställda.

I Torsboda jobbar Timrå-, Sundsvalls- och Härnösands kommuner ihop för att möjliggöra en etablering som kan bidra med upp till 15 000 nya invånare i Västernorrland. Även i Ånge sker etablering kopplat till Vätgas och i Härnösand växer Kriminalvården.

- Det finns en risk att bristen på medarbetare med rätt kompetens kommer att försvåra för såväl nya etableringar som för privat och statlig verksamhet att växa. Lösningen handlar om att vi tillsammans i behöver jobb för en bred befolkningstillväxt. Västernorrland behöver lyfta och stärka sin attraktivitet.

Skilja på administration och administratörer

Det administrativa arbetet har ökat hos regioner och kommuner under desenaste åren. Något som till stor del grundar sig på att staten ökat sin styrning, både till antalet styrsignaler och till detaljnivån. Ett exempel är det ökade antalet riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvårdsområdet som är mycket administrativt omfattade på alla nivåer i verksamheten.

Den som vill fördjupa sig i detta område kan läsa Statskontorets relativt färska rapport: Administrativa kostnader i kommunsektorn. En analys av statens styrning av kommuner och regioner (statskontoret.se)

Region Västernorrland arbetar för att göra sitt administrativa arbete både enklare och effektivare, främst genom digitaliseringen och även robotisering. Det här är också ett prioriterat arbete där det sker omfattande insatser i alla verksamheter.

- Vi måste alltså skilja på administration och administratörer. Lyckas vi minska administrationen utan att tumma på lagefterlevnad och vårt serviceuppdrag, så kommer vi helt naturligt också att behöva färre medarbetare som jobbar med dessa delar, avslutade Åsa Bellander.

Delårsrapport Region Västernorrland

För delårsrapporteringen är den kortfattade och sammanfattande bedömningen att måluppfyllelse delvis uppnås. Den totala bilden av utfall och måluppfyllelse ges i årsredovisningen.

Bedömningen bygger på tre prioriterade målområden:

1: Ett attraktivt Västernorrland med hållbar utveckling
2: Region Västernorrland utvecklar arbetet för en god, jämlik och nära vård
3: Vi skapar mervärde för befolkningen genom vår verksamhet

Det ekonomiska resultatet, exklusive orealiserade värdeförändringar, är starkt positivt för både delåret och i helårsprognosen.

Resultaten påverkas dock på flera plan, delvis av utmaningarna med bemanning som resulterar i en lägre aktivitetsnivå än planerat, nödvändiga omprioriteringar, en begränsad utvecklingskraft i delar av verksamheterna samt tillfälliga riktade statsbidrag. Årets goda ekonomiska resultat kan därmed delvis härröras till att regionen inte kunnat fullfölja hela sitt uppdrag.

De ekonomiska förutsättningarna för Region Västernorrland, liksom för resten av kommunsektorn, de kommande åren kommer att vara oerhört utmanande till följd av svag utveckling av skatteunderlaget, ökad inflation samt höjda pensions- och verksamhetskostnader. Till detta kommer en sannolikt fortsatt ansträngd bemanningssituation och ett uppdämt vårdbehov som ska hanteras.

Höjd patientavgift från 1 januari

Regionfullmäktige beslutar att fastställa vårdavgiften i sluten vård till 120 kronor per vårddag i sluten vård från 1 januari 2023, samt fastställda högkostnadsskyddet till 1 300 kronor under en tolvmånadersperiod från 1 januari 2023.

Regionens avgifter för vård i sluten vård och högkostnadsbeloppet för öppen vård är indexerat och utgör en andel av prisbasbeloppet som regeringen fastställer årligen. Höjningen eller indexeringen sker efter en bestämd andel av prisbasbeloppet och beloppet avrundas nedåt till närmaste 10-tal respektive 50-tal kronor.

Förslag om utbudsförändringar avslogs

Dagens längsta debatt rörde det tidigare återremitterade ärendet kring utbudsförändringar som föreslås kunna tas i nämnden. Ärendet togs upp vid regionfullmäktige 26–27 april och återremitterades med motiveringen: Att underlaget kompletteras med exempel på vilka beslut kring utbudsförändringar som ska hanteras av hälso- och sjukvårdsnämnden eller regionfullmäktige.

I det nya förslaget som fullmäktige hade att ta ställning till var bedömningen att det inte är möjligt att ange i förväg exakt vilka ärenden det kan handla om utan att avvägningar behöver ske i varje enskilt fall.

Else Ammor (Sjvp) var först ut att avslå förslaget med motiveringen i korthet;

- Frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska avgöras i fullmäktige i enlighet med kommunallagen. Antal vårdplatser är en sådan fråga för våra invånare och därför är det fullmäktiges roll att fatta dessa beslut.

Henrik Sendelbach (Kd) yrkade också avslag med motivering;

- Det handlar om demokrati och att vill ha upp viktiga frågor, som utbudsförändringar innebär, i ljuset. Har inte tillit till majoriteten att avgöra vad som är frågor av större vikt.

Även Lars Gunnar Hultin (V) och Mats Hellhoff (SD) yrkade på varsina avslag och Centerpartiet lämnade samma avslagsyrkande som tidigare, med motiveringen;

- För att säkerställa legitimitet och demokratisk insyn vid beslut om utbudsförändringar.

Glenn Nordlund (S) försvarade förslaget och yrkade bifall med motiveringen;

- Många andra regioner har haft denna delegationsordning under lång tid. Denna församling har talat mycket om tillitsbaserad styrning, då måste vi också ha tillit till våra nämnder och de ledamöter som sitter i dem. Vilka signaler ger det om vi säger att fullmäktige inte har tillit till sina nämnder?

Även Anna Proos Strand (M) försvarade förslaget med motivering att denna församling behöver ha tillit till de valda nämnderna.

Efter votering fördelades 33 av rösterna på regionstyrelsens förslag och 38 röster mot förslaget, som därmed avslås.

Oförändrad skattesats

Regionfullmäktige beslutar att fastställa utdebiteringen för år 2023 till 11,29 kronor per skattekrona.

Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. Eftersom val av fullmäktige hållits i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare.

Gemensam företagshälsovård med Sundsvalls kommun

Regionfullmäktige beslutar att inrätta en gemensam nämnd tillsammans med Sundsvalls kommun i syfte att bedriva en gemensam inbyggd företagshälsovård. Region Västernorrland är värd och anställande myndighet för den gemensamma nämnden och att den nya gemensamma nämnden startar 1 januari 2023.

Beslutet gäller under förutsättning att Sundsvalls kommun fattar liktydande beslut.

Protokoll publiceras på webben

Texten ovan innehåller ett urval av punkterna på dagordningen. Du hittar fullständig dagordning under Alla sammanträdeshandlingar. Region Västernorrland - Sammanträdeshandlingar (rvn.se)

Hela protokollet publiceras på sidan protokoll från regionfullmäktige Region Västernorrland - Protokoll (rvn.se) på rvn.se när det har justerats.

Nästa regionfullmäktige hålls 30 november.

 


Tillbaka till toppen