Noterat från Regionfullmäktige 24 februari - dag två av två

2022-02-24 16:57

Ny strategi mot våld i nära relationer, interpellationer och tilläggsbudget på 30 miljoner till hälso- och sjukvården var några punkter som stod på agendan när fullmäktige sammanträdde igen under torsdagen.

Fullmäktige öppnade torsdagens möte med att fördöma Rysslands invasion av Ukraina. Sedan följde en intensiv debatt från talarstolen, där alla partier var eniga i att regionen har en stor utmaning med bemanning inom vården - men inte hur lösningarna ska se ut.

30 miljoner till riktad satsning på löner

Regionfullmäktige beslutar att genomföra tilläggsbudget och omdisponeringar för år 2022 enligt följande:

  • Tillföra hälso- och sjukvården sammanlagt 30 miljoner att från 1 mars i år möjliggöra en riktad satsning på löner och andra åtgärder för en långsiktigt hållbar bemanning inom hälso- och sjukvården.
  • Uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att fördela medlen till berörda områden utifrån verksamhetens identifierade åtgärder.
  • Tillföra totalt 7 miljoner till den specialiserade barntandvården.

Ny strategi mot våld i nära relationer

Regionfullmäktige beslutar att anta förslag till strategi ”Våld i nära relationer” och att uppdra till regionstyrelsen att revidera riktlinjen ”Våld i nära relationer” och anpassa innehållet till strategin.

Våld är ett samhällsproblem, med påverkan på den som drabbas, på den som utövar våld och på samhället i stort. Våld innebär utöver det direkta lidandet, en omfattande ekonomisk samhällskostnad. För att kunna arbeta förebyggande och i anslutning till att våld utförts, behöver det finnas tydlighet från samtliga beslutande nivåer i samhället. Våld i nära relationer är en viktig folkhälsofråga där det finns ett stort behov av ett grundläggande förebyggande folkhälsoarbete.

Enkel fråga

Jonny Lundin (C) ställde en enkel fråga: Var finns regionplanen?

Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) svarade att den publicerades som en tillgänglighetsanpassad pdf-fil på regionens externa webbplats och intranätet den 28 januari i år. Detta har varit ett viktigt dokument att anpassa mot de krav som ställs i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och att detta arbete har tagit tid på grund av dess komplexitet i kombination med pandemin som krävt extra resurser.

Regionplan 2022-2024 för Region Västernorrland (rvn.se)

Mobil tandvårdsklinik

Mona Hammarstedt (Kd) ställde en interpellation om regionens tandvårdsbuss som fick körförbud 2019. Hälso- och sjukvårdsnämnden tog i fjol fram ett nytt förslag om att införskaffa en helt ny mobil tandvårdsklinik för 5 miljoner kronor. Vad har hänt med investeringen? Är upphandlingen genomförd? I så fall, när beräknas vi kunna börja använda den mobila tandvårdskliniken?

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) svarade att i dagsläget ligger ärendet hos upphandlingsenheten som tillsammans med Folktandvården arbetar aktivt med underlag. Tyvärr finns inte kompetensen för kravställan av själva fordonets kvaliteter med teknik och funktion, varken inom upphandlingsenheten eller inom Folktandvården, därför har det dragit ut på tiden. Målet är dock att kravställan ska vara klar under våren för att sedan kunna ta in anbud.

Hållbarhetspriser

Region Västernorrland delar årligen ut ett internt och externt hållbarhetspris för att uppmuntra och belöna hållbarhetsarbete.

Läs mer i egen nyhet här: Årets hållbarhetspris utdelade - RVN Intranät

Protokoll kommer

Texten ovan innehåller ett litet urval av punkterna på dagordningen. Här finns alla möteshandlingar. 

Hela protokollet publiceras här på rvn.se när det justerats. 


Tillbaka till toppen