ordförandeklubba på ett bord

Noterat från regionfullmäktige 26-27 april

2022-04-27 17:24

Bemanningssituationen i sjukvården var en av de stora frågorna bordet när regionfullmäktige sammanträdde under tisdagen och onsdagen. Beslutet att satsa 50 miljoner på bland annat löneökning för sjukvårdspersonal föregicks av en fyra timmar lång debatt.

Region Västernorrlands årsredovisning för 2021 godkändes och fastställde det justerade resultatet till 428 miljoner kronor.

Beslut om förändringar inom psykiatrin

Även förslaget från regionstyrelsen gällande omfördelning av resurserna inom psykiatrin, genom bland annat införande av mobila SPOT-team i Sundsvall bifölls i sin helhet. SPOT finns redan i Sollefteå och Örnsköldsvik, vilket visat positiva resultat.

Inom ramen för den specialistpsykiatriska vården ska SPOT-teamen stödja och vårda patienter i hemmet, i många fall i stället för att patienterna ska behöva vara inneliggande på sjukhus. Det leder bland annat till att avdelning 52A och 52B på sjukhuset i Sundsvall slås samman till en avdelning med 16 fastställda vårdplatser, vilken är en minskning med 12 platser.

Barn- och ungdomspsykiatrin tillförs däremot fem fastställda vårdplatser på en egen avdelning. Dessutom ska beroendevården utökas med ett nytt beroendeteam, vilket är en satsning som får en utökad budgetram på 4,2 miljoner kronor.

Regionstyrelsens förslag till löneökningar klubbat

När frågan om ”Utökad särskild lönesatsning” lades på bordet varade debatten i fyra timmar.

Det förslag som klubbats av regionstyrelsen den 12 april var en satsning på 50 miljoner på årsbasis för att höja lönerna och vidta ett antal andra punkter för att komma till rätta med bemanningssituationen i sjukvården.  

Efter regionstyrelsemötet har det kommit ett nytt förslag från Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet som innebar en satsning på 250 miljoner på löneökningar. Det förslaget fick även stöd av Vänsterpartiet.

Sent på tisdagskvällen klubbade regionfullmäktige det ursprungliga förslaget från regionstyrelsen på 50 miljoner kronor. Det röstades enligt partilinjen fram av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget på 250 miljoner med röstades ner med 40 röster mot 36 efter votering.

Omfattar flera åtgärder

50 miljoner räknas på helårsbasis och för innevarande år handlar det om 38 miljoner, varav 29 miljoner ska gå till löneökningar från och med april. Chefer i samverkan med fackförbunden kommer att avgöra hur pengarna ska fördelas. Lönepåslaget ska betalas ut retroaktivt i juni.

Förutom lönepåslaget kommer den ekonomiska satsningen innebära att Region Västernorrland ska:

  • Stärka vårdpersonalens möjlighet att påverka sina arbetstider samt säkerställa hälsosamma arbetspass med tid för raster och reflektion.
  • Fastställa maximalt 25 medarbetare per chef som ett konkret mål.
  • Utöka möjligheterna till fortbildning och vidareutbildning för regionens medarbetare genom strategiska satsningar på köp av uppdragsutbildning av olika lärosäten.
  • Etablera en utbildningsnod vid sjukhuset i Sollefteå och utveckla utbildningsnoderna vid sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik.
  • Starta ett pilotprojekt i syfte att rekrytera utländska sjuksköterskor.
  • Anställa vårdnära servicepersonal som kan avlasta den personal som arbetar med sjukvård.

Utredning om återkallande av uppdrag

Efter beslutet tillkännagav Moderaterna, genom fullmäktigeledamoten Tony Andersson, att partiet lämnar majoriteten som styr Region Västernorrland.

Det innebär att majoritetsförhållandet i nämnderna ändrats, vilket ledde till ett extrainsatt ärende på fullmäktigesammanträdet. Beslutet blev att ge regionstyrelsen uppdrag att utreda om de politiska majoritetsförhållandena i nämnderna inte längre återspeglar majoritetsförhållandena i regionfullmäktige, samt om ordförandeskapet i nämnderna skiljer sig från majoritetsförhållandet i regionfullmäktige. Ärendet tas upp vid nästa fullmäktige.


Tillbaka till toppen