Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Regionfullmäktige 27 februari

Noterat från regionfullmäktige 27 februari

2019-02-28 09:10

Det var få beslutspunkter på dagordningen när regionfullmäktige sammanträdde på onsdagen, däremot var interpellationerna fler. Närproducerade livsmedel, inhyrd personal och det uppsagda avtalet med inkassobolaget Intrum var några av de ämnen som debatterades i fullmäktigesalen. Region Västernorrland har också fått en ny policy för en tobaksfri region.

Regionfullmäktige fastställde en ny policy för en tobaksfri Region Västernorrland. Policyn anger riktning för regionens fortsatta arbete för ett minskat tobaksbruk. Det handlar om att arbeta för tobaksfria miljöer och underlätta, stödja och uppmuntra regionens medarbetare, patienter och länets befolkning till tobaksfrihet. 

I policyn står bland annat att medarbetare som vill ha hjälp med att sluta med tobak ska få stöd för avvänjning. Om någon anställd ska röka under arbetspasset måste personen stämpla ut och byta till privata kläder. Patienter ska uppmuntras till tobaksstopp och regionen ska i samband med nyrekrytering informera om att regionen är en rökfri arbetsplats.

Information från revisorerna

Regionens revisorer informerade ledamöterna om flera granskningar de gjort. Bland annat konstaterar revisorerna att de inte nöjda med den tidigare folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens arbete för att säkerställa en god tillgänglighet för multisjuka och kroniskt sjuka äldre genom en äldre-mottagning. Senast 31 mars ska hälso- och sjukvårdsnämnden svara revisorerna med planerade åtgärder. 

Vad gäller tandvårdens kompetensförsörjning så skriver revisorerna bland annat att se ser att ett ambitiöst arbete bedrivs för att attrahera både potentiell och befintlig personal inom tandvården men att arbetet med att analysera hur önskade effekter bättre kan nås borde förbättras.

Interpellationer och frågor

Fullmäktigemötet innehöll många interpellationsdebatter. Varje interpellation innehåller flera frågor och här är några av dem i korthet:

Organdonationer
Henrik Sendelbach (KD) Ställer frågor om organdonation. Bland annat vill han veta om regionen inte borde ha tydlig information på sin webbplats om ämnet och om levande organdonatorer får ekonomisk ersättning när de ställer upp som donatorer för exempelvis förlorad arbetsinkomst. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (S), svarar att det på 1177.se finns utförlig information och att alla organgivare i Sverige har rätt till ersättning för de merkostnader som uppkommer i samband med operationen.

Barnmorska hela vägen
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) fick frågor från Nina Orefjärd (V) bland annat om vad som händer för personal och patienter efter att projektet barnmorska hela vägen avslutas om ett år. Asplund svarar att planering för hur projektet ska avslutas pågår i samverkan med forskargruppen och barnmorskorna ska vara delaktiga. Projektet ger också viktiga erfarenheter som kan vara till hjälp i den fortsatta utvecklingen av mödravården i Ådalen.

Primärvården i Sollefteå
Bo Grafström (KD) undrar vem som tagit hand om de patienter som tidigare var listade på nu nedlagda VOON-ägda vårdcentralen i Sollefteå. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) svarar att de flesta nu är listade på Sollefteå hälsocentral. De som inte själv valt vilken vård- eller hälsocentral de vill lista sig på har listats på den geografiskt närmsta hälsocentralen. Grafström undrar också om Asplund anser att primärvården i Sollefteå fungerar väl. Hon svarar att den inte fungerar optimalt och att svårigheten att rekrytera läkare och sjuksköterskor är den främsta anledningen till det men att insatser pågår för att förbättra läget.

Sveriges bästa sjukhus
Johnny Lundin (C) frågade Lena Asplund (M) om hon har några förslag på hur regionens sjukhus ska kunna förbättra sina placeringar i Dagens medicins årliga ranking där regionen idag inte har någon topplacering. Asplund svarar att det viktiga är att få till en tillgänglig vård med god kvalitet och förbättrar vi oss så kommer det att medföra en klättring på Dagens medicins lista. 

Bemanningen på förlossning och BB i Sundsvall
Isabell Mixter (V) beskriver en ansträngd bemanningssituation på BB och förlossningen i Sundsvall och frågade därför hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) bland annat om vad som görs för att komma till rätta med det. Asplund listar många åtgärder, däribland tillsätts fler undersköterskor, barnmorskorna får bättre betalt för övertid och kliniken har anställt 11 sjuksköterskor som går barnmorskeutbildningen med lön.

Minskat beroendet av inhyrd personal
Jonny Lundin (C) frågade regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för ett ökat oberoende av inhyrd personal. Nordlund svarar med att ge en rad exempel på vad primär- och specialistvård arbetat med, däribland ramavtal, samordnande avrop och regler kring inhyrning, uppgiftsväxling och arbetsmiljöåtgärder.

Till kronofogden för små summor
Efter SVT:s program Uppdrag granskning som handlade om inkassobolaget Intrum ställer Robert Thunfors (SJVP) i en interpellation flera frågor till Glenn Nordlund (S). Bland annat undrar Thunfors om det är rimligt att skicka någon till Kronofogden för en skuld på 88 öre. Nordlund svarar att regionfullmäktige inte är ett forum för enskilda ärenden, att de avgifter som fastställts av fullmäktige ska betalas av alla, och att innan ett ärende slutar med betalningsanmärkning så har patienten fem möjligheter och ungefär 60 dagar på sig att betala. På initiativ av patienten kan avbetalningsplaner göras. Regionen sade i höstas upp avtalet med Intrum.

Frisktandvårdens baksida
Mona Hammarstedt (KD) ställer frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) om vad Hammarstedt menar är frisktandvårdens baksida. Frågeställningarna rör bland annat om Asplund ska ta tag i det problem Hammarstedt menar finns med att invånare med friskvårdsavtal får tandläkartider för förebyggande kontroller och vård före barn och äldre som har tandproblem. Asplund svarar att det finns en politiskt beslutad prioriteringslista där barn, ungdomar och svårt sjuka äldre prioriteras högre än friskvårdspatienterna och får behandling före den gruppen.

Närproducerade livsmedel på den regionala tallriken
Jessica Ulander (C) ställde bland annat frågan om regionen i kommande livsmedelsavtal ska ha en tydligare viljeinriktning mot svenskt och lokalproducerat kött till Glenn Nordlund (S). Han svarade att den nya upphandlingen för kök och restaurang för livsmedel har delats upp i mindre produktområden för att underlätta för små och medelstora leverantörer att lämna anbud. Det finns ett intresse från allmänhet och politiker att gynna lokal tillväxt, samtidigt som Lagen om offentlig upphandling syftar till att skapa fri konkurrens och rörlighet på den europeiska marknaden. 

Två enkla frågor

Dagordningen innehöll också två frågor som centerns Jonny Lundin ställt.
Han frågade vårdvalsutskottets ordförande Ingeborg Wiksten (L) om hon avser att verkställa överenskommelserna som S, MP, C och L på regeringsnivå gjort som säger att konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare. Wiksten svarade att all primärvård i länet ska bedrivas på lika villkor. Hon säger också att utifrån primärvårdens allt större uppdrag finns behov av att göra ett omtag i regelboken och att allt förändringsarbete kommer att ligga helt i linje med överenskommelsen i januariavtalet. 

Johnny Lundin (C) ställde också en fråga till regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) om några konkreta åtgärder vidtagits för att förhindra den olagliga försäljningen av droger i sjukhusets entré i Sundsvall som SVT Västernorrland rapporterat om. Glenn Nordlund svarade att drogförsäljning främst är en polisiär fråga oavsett var den sker. Regionen har regelbundna kontakter med polisen. Det finns rutiner för hur väktare och ordningsvakter arbetar på sjukhuset och bedömning av det behovet görs kontinuerligt.

Protokoll

När protokollet från regionfullmäktige har justerats publiceras det på rvn.se.