Ny ordförande i regionfullmäktige, längst fram Birgith Johansson (S) till 1:a vice ordförande valdes Kjell Bergkvist (C) till höger bakom Birgith, och till 2:a vice ordförande valdes Joachim Jonsson (Kd) till vänster bakom Birgith.
Ny ordförande i regionfullmäktige, längst fram Birgith Johansson (S) till 1:a vice ordförande valdes Kjell Bergkvist (C) till höger bakom Birgith, och till 2:a vice ordförande valdes Joachim Jonsson (Kd) till vänster bakom Birgith.

Noterat från regionfullmäktige 30 november

2022-11-30 16:59

Budget för 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025, val av nytt presidium till fullmäktige och aktuellt läge var några punkter på agendan när fullmäktige sammanträdde under onsdagen.

Nytt presidium

Under onsdagen valdes nytt presidium till fullmäktige för mandatperioden fram till 14 oktober 2026. Till ny ordförande valdes Birgith Johansson (S) till 1:a vice ordförande valdes Kjell Bergkvist (C) och till 2:a vice ordförande valdes Joachim Jonsson (Kd).

Regionfullmäktiges nya ordförande Birgith Johansson tackade för förtroendet och såg fram emot att få leda många spänstiga politiska debatter de kommande fyra åren.

- Det känns jätteroligt och riktigt hedersamt att få leda den högsta beslutsfattande församlingen i regionen. Min ambition är att få ledamöterna att känna sig så bekväma att de törs kliva upp i talarstolen och delta i debatterna.

Aktuellt från regiondirektören

Regiondirektör Åsa Bellander tackade i sin inledning för ett bra lagarbete och summerade kort ett intensivt år med både framgångar och utmaningar.

  • Varje år presenterar SKR (Sveriges kommuner och regioner) öppna jämförelser av miljöarbetet i samtliga regioner. Region Västernorrland har minskat energianvändningen mest av alla landets regioner sedan år 2000. Arbetet har skett systematiskt och långsiktigt och är baserat på politiskt fastställda energimål.
  • I juni infördes den nya, digitala ingången till vården med möjlighet till chatt med sjuksköterska och läkare. Användningen av tjänsten har ökat successivt och upplevs ge ökad tillgänglighet till vården för våra invånare samt en bättre arbetsmiljö och tidsbesparing för våra medarbetare. Dessutom har kostnaderna för nätläkare minskat fyra månader i rad.
  • I början av oktober bjöd vi in våra samarbetspartners till samtal kring verksamhetsförlagda utbildningsplatser, VFU för sjuksköterskor. En arbetsgrupp har tillsatts för att tillsammans lösa kompetensförsörjningen på lång sikt, den representeras av Mittuniversitetet, Region Västernorrland och Kommunförbundet.
  • Resultatet från årets medarbetarundersökning är precis sammanställt och det visar att vi stabilt ligger kvar på exakt samma generellt goda resultat som under 2020.

- Även om utmaningarna inför framtiden är komplexa och rubrikerna kring hälso- och sjukvården många gånger är svarta pågår det ett ständigt utvecklingsarbete inom hela regionen, ett arbete där invånaren står i centrum, underströk Åsa Bellander.

Budget 2023 och ekonomisk plan för 2024–2025

Under onsdagen beslutade regionfullmäktige att fastställa föreslagen budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025, inklusive fastighetsinvesteringsplan. Det innebär bland annat ett budgeterat underskott med 389 miljoner 2023, samt minus 319 miljoner för 2024.

Läs mer i egen nyhet på rvn:Region Västernorrland - Budget 2023 samt ekonomisk plan för 2024–2025 (rvn.se)

Kulturplan för Västernorrland 2023–2026

Regionfullmäktige beslutar att fastställa ”Kulturplan för Västernorrland 2023–2026”.

De regionala kulturplanerna ska enligt förordningen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. 2022 fördelades totalt 52 miljoner till Region Västernorrland från Statens kulturråd.

De övergripande målområdena är:

  • I Västernorrland tar vi aktiv ställning för konstnärlig frihet samt stärker den kulturella infrastrukturen och det professionella skapandet.
  • I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla.
  • I Västernorrland har kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet en stark roll i samhällsutvecklingen.

Pneumokockvaccination

Henrik Sendelbach (KD) har skickat in en motion gällande pneumokockvaccinationer för äldre i riskgrupp.

”Kristdemokraterna tycker att regionen behöver jobba mer förebyggande och aktivt erbjuda äldre och riskgrupper att vaccinera sig kostnadsfritt”

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Imorgon 1 december fortsätter regionfullmäktige sitt sammanträde.


Tillbaka till toppen