Noterat från regionstyrelsemöte och regionfullmäktige 23 februari - dag ett av två

2022-02-23 17:27

Extra styrelsemöte angående tilläggsbudget och omdisponeringar för 2022, ett stort antal motioner och aktuellt läge var på agendan när regionpolitikerna sammanträdde i Härnösand under onsdagen.

Extra regionstyrelsemöte

Regionstyrelsen träffades för ett extra inkallat möte på onsdagen, innan ordinarie fullmäktige startade. Anledningen var ändringar i förslag om tilläggsbudget och omdisponeringar för 2022, med omedelbar justering.

Som en del i arbetet med att åstadkomma en långsiktigt hållbar bemanningssituation inom de mest utsatta delarna inom hälso- och sjukvården föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar att hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs medel motsvarande 30 miljoner kronor för en riktad satsning för att möta bemanningsutmaningarna.

Regionstyrelsen beslutar att ge uppdrag till regiondirektören att senast i juni 2022 återkomma med förslag till ytterligare åtgärder för att förflytta regionens hälso- och sjukvård till en mer långsiktigt hållbar bemanning, kompetensväxling och kompetensförsörjning. Samt att hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören återkommer till regionstyrelsen kvartalsvis med återrapportering om åtgärder och genomförande.

Tilläggsbudget och omdisponeringar i budget 2022, ärende 24, förhandlas under regionfullmäktige på torsdag 24 februari.

Aktuellt läge

Regiondirektör Åsa Bellander vände sig direkt till regionens medarbetare inom vården när hon i sin inledning berättade om det ansträngda bemanningsläget och om arbetet för att förstärka förutsättningarna för en hållbar bemanning både på kort och lång sikt.

- Vi i ledningen ser er och vi hör er. Vi förstår er frustration - tro inget annat. Vi ser det viktiga arbete som görs varje dag för att hantera de situationer som uppstår när antalet patienter vida överstiger antalet vårdplatser. Vi vet att era insatser är utöver vad vi kan begära och vi är tacksamma och imponerade, säger Åsa Bellander.

Lönesatsningen på 30 miljoner, som fullmäktige skall besluta om imorgon, är endast en delåtgärd på ett problem som kommer att vara kvar länge framöver - med en åldrande befolkning som behöver mer vård med färre antal händer.

- Vi ska vara en attraktiv och klok arbetsgivare. En långsiktigt hållbar bemanning kräver att vi systematiskt och uthålligt arbetar med att ge våra medarbetare kompetensutveckling och förutsättningar till kompetensväxling.

Regiondirektören påminde också om att pandemin ännu inte är över, även om smittskyddsläkarna rapporterar om en avmattning av fjärde vågen kommer regionen att behöva hantera konsekvenserna av två år med pandemi under lång tid framöver.

- Tyvärr ser vi en minskad efterfrågan på dos 3, trots att den ger betydande skydd både mot att bli allvarligt sjuk och att smitta andra, vilket även gäller omikronvarianten. Jag vill därför uppmana alla västernorrlänningar att vaccinera sig med alla doser.

Ny förtroendemannaorganisation 2023–2026

Regionfullmäktige beslutade att reducera antalet ledamöter i regionfullmäktige från 77 till 71 från och med nästa mandatperiod, som en del i arbetet med att minska kostnaderna för det politiska arbetet i Region Västernorrland.  Beslut fattades också att fastställa nya reglementen för, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, krisledningsnämnden och patientnämnden och att dessa träder i kraft från och med 1 januari 2023.

Beredningen får fortsätta uppdraget med framtagande av reglementen för regionfullmäktiges arbetsordning, presidiekonferensen, regionens revisorer samt arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd fortsatt processas och föreslås beslutas i regionfullmäktige i april 2022.

Protokoll kommer

Texten ovan innehåller ett litet urval av punkterna på dagordningen. Här finns alla möteshandlingar. 

Hela protokollet publiceras här på rvn.se när det justerats. 

 


Tillbaka till toppen