Noterat från regionstyrelsen 1 september

2022-09-01 16:29

Listningstak för Sidsjö vårdcentral, ny samverkansstruktur med kommunerna samt aktuellt läge var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde under torsdagen.

Aktuellt läge

Regiondirektör Åsa Bellander tillträder från 1 september som tillförordnad HR-direktör medan rekrytering pågår. Hon återgår även som förvaltningschef för regionledningsförvaltningen.

Samverkansarbetet mellan Regionhälsan och Sundsvalls kommun fortgår för att skapa en gemensam företagshälsovård, liknande den som bedrivs i Gävleborg. Målet är att en sammanslagning kan ske 1 januari 2023.

I arbetet med översynen av Regionledningsförvaltningen har nu ett nytt område, Stöd & Samordning, skapats från den 1 augusti med Eva Klingefors som områdesdirektör.

Listningstak på Sidsjö vårdcentral

Regionstyrelsen beslutar att ett listningstak för aktiv listning med maximalt 16 500 invånare medges till och med den 31 december 2022 i avvaktan på att Uppdrag Primärvård 2023 träder i kraft och nytt beslut kan tas. Undantag görs för nyfödda barn om vårdnadshavare är listad vid Sidsjö vårdcentral samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har läkarmedverkan från vårdcentralen.

Vårdgivaren anför att skälen till ansökan är att kunna bibehålla patientsäkerhet och säkerställa en god arbetsmiljö för vårdcentralens personal. Sidsjö vårdcentral har under flera år haft en kraftig ökning av listade patienter. Det senaste halvåret har listningen ökat med 1 250 invånare.

Upphandling inom ramen för införande av vårdlots

Regionstyrelsen beslutar att godkänna och ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsnämndens val av lösning för att på ett samlat sätt kunna möta patienters behov av vård inom ramen för den lagstadgade vårdgarantin. Det uppskattade avtalsvärdet uppgår till 120 miljoner kronor för avtalsperioden på 4 år och gäller patienter folkbokförda i Västernorrlands län.

Region Västernorrland vill på ett samlat sätt säkerställa att patienter erbjuds vård i enligt den lagstadgade rätten för vårdgaranti. Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade därför i januari 2022 beslut om att starta en pilotverksamhet med hänvisningsfunktion, Vårdlots. Pilotverksamheten finansieras via statliga medel för uppskjuten vård.

Samverkansstrukturen Socialreko blir HälSam

Regionstyrelsen beslutar att anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam, hälsosam samverkan. Den nya samverkansstrukturen mellan länets kommuner och Region Västernorrland ska börja gälla från och med den 1 januari 2023, då upphör nuvarande samverkansorgan SocialReKo att gälla. Ordförande för vårdvalsutskottet utses att representera styrelsen i HälSam under mandatperioden 2023 – 2026.

SocialReKo tog våren 2021 initiativet till en översyn av nuvarande samverkansorganisation mellan hälso-och sjukvård och socialtjänst. Syftet är att bättre möta de nya utmaningarna och skapa förutsättningar för bredare samverkan i enlighet ambitionerna i utvecklingen av God och nära vård och även omfatta kommunernas skolverksamheter.

Utvecklad samverkan med civilsamhället

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Region Västernorrland fortsätter utveckla en utmaningsdriven och bred samverkan tillsammans med civilsamhället kring komplexa samhällsutmaningar, samt att nyttja den samverkansmodell som finns framtagen av Myndigheten för stöd till ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Ansvaret för samverkan med civilsamhället vilar på nämnderna/styrelsen och utgår från det ansvarsområde som regleras i vardera nämnds reglemente. I detta ingår bland annat att tydliggöra kontaktvägarna in till respektive förvaltning med syfte att underlätta för civilsamhällets olika aktörer, samt att samverkan med civilsamhället ska belysas i verksamhetsplanering och uppföljning.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 19 oktober 2022.

 


Tillbaka till toppen