Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Närbild på ordförandeklubba som ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 10 juni

2021-06-11 09:03

Kostnadsreduceringsförslagen, ny hälsocentral i Själevad och renovering av Regionens hus. Det var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde på distans under torsdagen.

Ny hälsocentral projekteras i Själevad

Regionstyrelsen beslutar att Regionfastigheter får i uppdrag att genomföra detaljprojektering av en ny hälsocentral i Själevad till en kostnad av sex miljoner kronor.

Själevad är en strategiskt viktig hälsocentral för närsjukvårdsområde norr inför framtiden. Hälsocentralen har gott samarbete mellan olika yrkesgrupper och andra hälsocentraler, god bemanning samt därtill moderna och ändamålsenliga lokaler vilket ger optimala förutsättningar för Nära Vård.

Den totala utgiften för nybyggnadsprojektet har bedömts till cirka 58 miljoner kronor.

Renovering och ombyggnad av Regionens hus

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att genomföra renovering och ombyggnation av Regionens hus till en total kostnad av 175 miljoner.

Problem som läckage genom fönster och fasad har funnits en längre tid, men de undersökningar som nu genomförts visar att skadorna på fastigheten varit mer omfattande än vad som varit känt. Det är nödvändigt att åtgärda detta så fort som möjligt, både för att säkerställa en bra arbetsmiljö och för att rädda fastigheten på längre sikt.

Kostnadsreduceringsförslagen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna samtliga förslag enligt hälso- och sjukvårdsnämndens beslut. Samt att införande av förändringarna i närsjukvårdsområde söder sker efter patientsäkerhets- och arbetsmiljöanalyser och att hälso- och sjukvårdsnämnden efter genomförda riskanalyser fattar ett kompletterande och slutgiltigt beslut om införande. Dessa beräknas vara färdiga i september.

Oppositionspartierna yrkade på att samtliga förslag skulle återremitteras till Hälso- och sjukvårdsnämnden för ytterligare beredning, eller avslås. Men efter votering vann detta inte något gehör. Nu blir regionfullmäktige nästa instans som ska fatta beslut om förslagen till kostnadsreduceringar.

Ordning och säkerhet

Regionstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjen ”Ordningsregler i de lokaler som Region Västernorrland bedriver verksamhet i”.

Region Västernorrland värnar om att var och en som besöker våra lokaler ska få en lugn och trygg vistelse. Det är också av största vikt att personalen har en säker arbetsmiljö och obehindrat kan utföra sina arbetsuppgifter. Med anledning av att Region Västernorrland hanterat flera frågeställningar under de senaste åren gällande ordning, säkerhet och trygghet i sina lokaler har konstaterats att det finns ett behov av att tydliggöra vilka ordningsregler som gäller.

Stöd till satsning på cykelattraktioner

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Sollefteå kommun 2,5 miljoner kronor i regionalt företagsstöd

Investeringen på totalt cirka 5 miljoner är en satsning på cykelattraktioner i Sollefteå kommun. Downhillbanor och crosscountry-leder för cykling ska byggas i Hallstabacken och på Remsle. Syftet är att stärka utbudet under barmarkssäsongen och få en utvidgad säsong under vår och höst.

Färdtjänstrabatt föreslås upphöra

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att tillämpningen av en riktad rabatt till personer med färdtjänsttillstånd i samband med sjukresor i taxi i Västernorrland ska upphöra från och med 1 september 2021.

Region Västernorrland är en av få regioner i landet som erbjuder någon form av riktad rabatt till denna grupp. Rabatten är inte beslutad om av någon politisk församling i närtid, eller vad som går att hitta historiskt. Rabatten omnämns eller beskrivs inte heller i Region Västernorrlands sjukresereglemente. Regionjuridikens bedömning är att rabatten som riktas till personer med ett kommunalt färdtjänstbevis inte är förenlig med likställighetsprincipen i kommunallagen.

Förstudie kring Österåsen

Regionstyrelsen beslutar att slutlig ställning till förstudiens vidare handläggning tas vid styrelsens sammanträde i september.

Syftet med den här förstudien har varit att identifiera eventuella behov av ytterligare utredning. Det förstudien har funnit är att det har varit klart sedan länge vilka ytterligare utrednings- eller utvecklingsbehov som finns, men av olika skäl har det inte blivit av.

Anlitandet av extern sakkunnig och det breddade perspektivet har bidragit med några nya insikter.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls den 17 augusti, istället för 26 augusti, då det genomförs ett extra regionfullmäktige den dagen.