Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Ordförandeklubba

Noterat från regionstyrelsen 11 februari

2020-02-11 16:22

Det blir ett näringslivsparlament även i år, planerna går vidare vad gäller utbyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken och förslaget om organisationsförändringar inom primärvården kommer allt närmare ett skarpt politiskt beslut. Det och en hel del annat var på bordet när regionstyrelsen sammanträdde under tisdagen.

Bredare hållbarhetstänk i ny plan

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige ska fastställa ”Hållbarhetsplan 2020 – 2024”. Planen har ett bredare perspektiv än tidigare miljö- och energiplan och omfattar även social och ekonomisk hållbarhet. Regionen har som ambition att bidra till att uppnå de globala målen i Agenda 2030. För Västernorrlands del finns de fyra övergripande målen: ”Vi ökar kunskapen om hållbarhet”, ”Vi arbetar för att varje människa ska må bra”, ”Vi använder jordens resurser klokt” och ”Vi begränsar klimatpåverkan”.

Fortsatt röntgenbildgranskning på distans

Region Västernorrland ska upphandla teleradiologiska tjänster, vilket betyder att röntgenbilder även fortsättningsvis kan komma att granskas av upphandlat bolag på distans. Regionstyrelsen godkände det i vetskap om att det finns risker med exempelvis överföring av patientuppgifter. Att inte använda distansgranskning skulle ge konsekvenser som till exempel längre väntetider i övriga specialist- och primärvården och högre arbetsbelastning för specialistläkarna. Nattetid så hanteras i nuläget hela regionens akuta radiologi på distans.

För att hantera riskerna gällande informationssäkerhet ska bland annat krav även i kommande upphandling säkerställa att leverantörerna fortsatt följer de sekretess- och dataskyddsregler som Region Västernorrland även ställer på sin egen och inhyrd personal.

2018 distansgranskades över 13 000, eller ungefär 10 procent, av regionens röntgenundersökningar. Många regioner har avtal om teleradiologiska tjänster.

Rättspsykiatriska regionkliniken vill bygga ut

En till- och ombyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Nacksta i Sundsvall kommer närmare. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige ska bevilja 10 miljoner till förprojekteringen. Byggnationerna skulle innebära att regionens rättspsykiatriska vård samlas i Nacksta och att vårdplatserna utökas till 122 stycken.

Behovet av vårdplatser är stort i riket och de platser som inte fylls av patienter från Västernorrland beläggs av patienter från andra regioner, vilket betyder intäkter till Region Västernorrland.

Förslag om förändringar bland regionens hälsocentraler

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om flera förändringar för hälsocentralerna.

Hälsocentralen Husum Trehörningsjös verksamhet koncentreras till Husum med distriktssköterskemottagning i Björna och mödravård vid Hälsocentralen Ankaret. 

Hälsocentralerna Ramsele och Junsele blir en enhet med Junsele som filial. Distriktssköterskemottagningen i Näsåker föreslås övergå till ett hälsorum i andra lokaler.

Hälsocentralen Nacksta läggs ned.

Hälsocentralen Liden slås ihop med hälsocentralen Granlo 2022. I avvaktan på detta ska nya verksamhetsformer i glesbygd utvecklas i regionen.

Om de föreslagna förändringarna ska bli verklighet beslutas av regionfullmäktige i februari.

Fastställda vårdplatser planeras bli färre

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att antalet fastställda vårdplatser ska minska på regionens somatiska vårdavdelningar. Sjukhuset i Sundsvalls nuvarande 304 vårdplatser föreslås minskas till 291, och Sollefteås nuvarande 81 till 65. För sjukhusets i Örnsköldsvik som idag har 110 vårdplatser, pågår arbete med förslag som ska göra det möjligt att minska till 104 vårdplatser.

Nya behandlingsformer, ökad samverkan och teknikutveckling som möjliggör kortare vårdtider på sjukhus är några orsaker till att behovet av antalet fastställda vårdplatser minskar.

I Sollefteå omfattar minskningen 10 vårdplatser vid avdelning 16 och 17, samt 6 vårdplatser vid ortopedavdelningen som redan idag inte används. Regionstyrelsen föreslår att avvecklingen av de 10 vårdplatserna vid avdelning 16 och 17 ska ta hänsyn till att behovet av antalet vårdplatser kan komma att öka utifrån den demografiska utvecklingen samt resultatet av de pågående utredningarna om palliativ vård och cytostatikabehandling.

Stöd till Framtidsvalet 2.0

Handelskammaren Mittsverige får närmare 5,1 miljoner kronor som delfinansiering till deras projekt Framtidsvalet 2.0. Projektet ska bland annat stärka förutsättningarna för näringslivets kompetensförsörjning och företagens fortsatta utveckling genom att öka intresset för de regionala bristbranscherna. Projektet har en total budget på 11,6 miljoner kronor och bidraget som Region Västernorrland beviljar kommer från de statliga medel regionen ska fördela för att främja regional tillväxt.

Näringslivsparlament i höst

Region Västernorrland ska tillsammans med Handelskammaren arrangera ytterligare ett näringslivsparlament. Arrangemanget, som är till för att stärka dialogen mellan politiker och näringsliv, har genomförts två gånger tidigare och liknar ett fullmäktigemöte. Företagare får ge sin syn på saken i en rad frågor som blir ett medskick till de förtroendevalda. Handelskammaren blir huvudansvarig för planering och genomförande och parlamentet hålls någon gång hösten 2020.

Riktlinje för informationssäkerhet fastställd

En regiongemensam riktlinje för informationssäkerhet fastställdes av regionstyrelsen. I en revisionsrapport från 2019 bedömdes regionen sakna ett gediget ledningssystem för informationssäkerhet. Ett projekt arbetar med frågorna och projektgruppen såg att en regiongemensam riktlinje var en nödvändig start. Ett ledningssystem för informationssäkerhet är en samling styrande dokument på olika nivåer som möjliggör och underlättar ett systematiskt arbete med informationssäkerhet.

hans Wiklund avtackas av Glenn Nordlund

Under mötet avtackade också styrelsen regiondirektör Hans Wiklund, som medverkade i sitt sista regionstyrelsemöte innan han snart går vidare till annat arbete.

Protokoll

Detta är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 18 mars.