Noterat från regionstyrelsen 12 april

2022-04-12 16:42

Bemanningssituationen i vården, utökad lönesatsning till vårdpersonal och genomgång av motioner var några punkter på agendan när regionstyrelsen sammanträdde under tisdagen.

Aktuellt läge

Elina Backlund Arab (S) tf ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, rapporterade om det ansträngda bemanningsläget inom hälso- och sjukvården, nu och inför sommaren.

I nuläget är verksamheternas bedömning att sjukhuset i Sollefteå kan hålla 16 vårdplatser öppna i sommar, av en målbild på 28. I Örnsköldsvik är bedömningen att hålla 48 av 66 vårdplatser öppna och i Sundsvall bedöms 116 av 180 vårdplatser kunna vara öppna. Det är ett underskott på 94 vårdplatser av uppskattat behov.

- Utvecklingen och resultaten av åtgärder måste följas noga framöver. Alla scenarier innebär dock markant större påfrestningar och tydligare krav på medicinska och organisatoriska prioriteringar, säger Elina Backlund Arab.

Utökad lönesatsning

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att från 1 april 2022 möjliggöra ytterligare en satsning, 50 miljoner på årsbasis, på löner och andra åtgärder för en långsiktigt hållbar bemanning inom hälso- och sjukvården. Hur pengarna ska fördelas ska ske i flera steg inom hälso- och sjukvården tillsammans och i nära dialog med chefer och fackliga företrädare.

Läs mer i nyhet på rvn.se: Klartecken från regionstyrelsen till lönesatsning på 50 miljoner kronor

Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet röstade för förslaget och medföljande att-satser. Övriga partier avstod och återkommer i fullmäktige.

Volontärer på länets sjukhus

Henrik Sendelbach (KD) har inkommit med en motion gällande volontärer på länets sjukhus.

”Många som ligger inne på sjukhus kan behöva ha någon att prata med ibland. Här skulle volontärer vara till stor glädje” skriver motionären bland annat.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att uppdra till styrelsen att utreda samverkan med frivilligorganisationer för att bedriva volontärverksamhet vid länets sjukhus.

Förstudie - Psykiatrins hus

Regionstyrelsen beslutar att regionfastigheter får i uppdrag att genomföra en förstudie för nya gemensamma lokaler för BUP och vuxenpsykiatrin i Sundsvall ”Psykiatrins hus”. Kostnad för studien beräknas till 800 000 kronor. Återrapporteras till regionstyrelsen inom 12–18 månader efter genomförd förstudie.

Försäljning av fastigheter

Regionstyrelsen beslutar att uppdra till regiondirektören att genomföra försäljningen av fastigheterna Fränsta 13:17 och Trehörningssjö 1:369 för totalt 53, 3 miljoner.

Samfastigheter i Norden AB, lade bud på fastigheten i Fränsta för 53,1 miljoner. Företaget Johansson & Larsson fastigheter AB, lade högsta budet på 200 000 för fastigheten i Trehörningsjö.

Skänker begagnad ambulans till Ukraina

Region Västernorrland har via Socialstyrelsen fått en förfrågan om vilka möjligheter det finns att lämna stöd till Ukraina. Ambulanssjukvården har en ambulans som står i Sundsvall i väntan på att säljas på begagnatmarknaden via Kvarndammen, KVD, vilka är de som normalt säljer våra begagnade fordon.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna att aktuell ambulans skänks som internationellt bistånd för att levereras till Ukraina och överlämnas till vederbörliga myndigheter på plats.

Överenskommelser mellan staten och SKR

Regionstyrelsen beslutar att godkänna tre förslag till fördelning av medel inom överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner. Totalt tilldelas regionen omkring 132 miljoner för dessa överenskommelser och fördelas enligt följande:

  • Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, cirka 10,4 miljoner.
  • God och nära vård 2022 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav, cirka 119 miljoner.
  • Sammanhållen, jämlik och säker vård 2022, cirka 2,6 miljoner.

Medel för uppskjuten vård

Regionstyrelsen godkänner förslag till inriktning och fördelning av medel inom utlysningen ”Riktade insatser för att omhänderta de uppdämda vårdbehoven 2022”. Region Västernorrland får 46,7 miljoner och en viktig del blir att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, för exempel:

  • Riktade hälsosamtal
  • Mobila team som uppsöker patienten i hemmet
  • Direktkonsultation, chatt
  • Webbtidbok och kapacitetsplanering som möjliggör för patienter och anhöriga att direkt boka, avboka eller omboka besök
  • Vårdlotsar som arbetar primärt för att hjälpa patienter med vård inom vårdgarantin

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 24 maj 2022.

 


Tillbaka till toppen