Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
ordförandeklubba

Noterat från regionstyrelsen 12 februari

2019-02-12 15:34

Mer solceller, forskning i Örnsköldsvik och investeringspengar till ett företag i Ånge var några av de punkter som avhandlades på tisdagens regionstyrelsemöte.

Policy för en tobaksfri region

Regionstyrelsen föreslog att regionfullmäktige ska fastställa en ny policy för en tobaksfri Region Västernorrland. Policyn ska ge en riktning för regionens fortsatta arbete för ett minskat tobaksbruk. Det handlar om att arbeta för tobaksfria miljöer och underlätta, stödja och uppmuntra regionens medarbetare, patienter och länets befolkning till tobaksfrihet. I policyn står bland annat att medarbetare som vill ha hjälp med att sluta med tobak ska få stöd för avvänjning. Där står också att om någon anställd ska röka under arbetspasset måste personen stämpla ut och byta till privata kläder. Patienter ska uppmuntras till tobaksstopp och regionen ska tillsammans med andra kommuner, myndigheter och organisationer arbeta för att bland annat förhindra nyrekrytering av rökare.

Solceller till fastigheter i Sollefteå, Ålsta och Härnösand

Mer solceller ska installeras på regionens fastigheter under 2019. Tre miljoner kronor ska användas till det, beslutade regionstyrelsen. Det här är ett led i att nå målen i regionens miljö- och energiplan. Under 2019 planeras sol-el installeras vid sjukhuset i Sollefteå, Ålsta folkhögskola och Länsmuseet i Härnösand motsvarande en total yta på 1250 kvadratmeter. Vid sjukhuset i Sollefteå installerades 2010 en solelanläggning med 350 kvadratmeter solceller och under åren 2014-2018 installerades solceller vid sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik samt vid närvården i Härnösand motsvarande en total yta på 4900 kvadratmeter. Målet är att andelen förnybar egenproducerad el år 2019 är 850 megawattimmar vilket motsvarar 2 procent av den totala mängden inköpt el.

Satsning för att spara energi

Tio miljoner kronor ska användas till att göra energieffektiviserande åtgärder i bland annat ventilation och belysning på sjukhusen i Sollefteå och Sundsvall. Energiåtgärderna bedöms minska energianvändningen med 300 MWh el och 800 MWh värme, vilket innebär en besparing på 850 000 kronor per år.

Klart för ny upphandling av tvätt- och textilservice

Den överklagade upphandlingen av tvätt- och textilservice är nu klar att göras om. Regionens verksamhet Inköp och upphandling har skrivit ett nytt förfrågningsunderlag vars utvärderingsmodell nu har det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet med hänsyn till bästa förhållandet mellan pris och funktion. Förfrågningsunderlaget planeras att annonseras 18 februari. Om ingen överprövning kommer in kan avtal tecknas med en leverantör i juni. Regionstyrelsen beslutade att godkänna att Inköp och upphandling genomför upphandlingen.

Forskning i Örnsköldsvik för kvalitet och bemanning

Regionstyrelsen beslutar att under tre år medfinansiera projektet ”Akademisk miljö för medicinsk forskning i Örnsköldsvik” med totalt 4 500 000 kronor. Pengarna ska komma från statsbidrag och beslutet gäller under förutsättning att övriga parter beslutar om att medfinansiera projektet.

Det är Region Västernorrland som tagit initiativ till att, tillsammans med Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun, undersöka förutsättningarna för en gemensam satsning för att med extern finansiering bygga upp och etablera en akademisk miljö för medicinsk forskning i Örnsköldsvik.

Det gemensamma arbetet har resulterat i att Umeå universitet ansöker om forskningsfinansiering från Kempestiftelserna med medfinansiering från Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun.

Syftet med projektet är att öka vårdens kvalitet och att bli attraktivare som arbetsgivare och därigenom främja hållbar bemanning. Projektet innehåller ett antal aktiviteter, bland annat doktorandtjänster med handledning för forskarstuderande, rekryteringstjänster för disputerade forskare, och forskningsseminarier för medarbetare och allmänhet i Örnsköldsvik. Projektet sträcker sig från 1 juli 2019 till 30 juni 2022.

Nytt ångeföretag får statliga medel till utrustning

Det nystartade företaget ROCCO Oil Sweden AB får 8 530 430 kronor i stöd för en investering på totalt 24 372 656 kronor. Verksamheten som ska bedrivas i Ånge bygger på ny teknik för mekanisk rening av industriell olja som innebär att oljan kan återanvändas under lång tid istället för att bytas ut. Företaget räknar med att omsätta åtta miljoner kronor och sysselsätta fyra personer under uppstartsåret 2019 och sedan öka till totalt tio personer år 2021. Regionen beviljar stödet eftersom etableringen skapar möjligheter för ett företag som kan utvecklas och växa långsiktigt i ett av länets glesbygdsområden och därmed bidra till sysselsättningsökning på landsbygden. Även utifrån hållbarhetsperspektivet i affärsidén, görs bedömningen att företaget har goda möjligheter till lönsamhet.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel för främjande och skapande av regional utveckling och tillväxt, 1:1-anslaget. Stödhanteringen styrs av förordningar och beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Mer tid till RUS:en

Tidsplanen för att arbeta fram en ny regional utvecklingsstrategi, RUS, revideras. Istället för att ha den klar i juni väntas en ny RUS istället kunna presenteras för beslut under det sista kvartalet 2019. En av orsakerna är en försening av analyser som behövs. En remissutgåva ska skickas ut senast i mitten av april för att möta kommunernas önskemål om en remisstid på minst tre månader. Regionstyrelsen beslutade att antagande av ny regional utvecklingsstrategi ska ske senast vid regionfullmäktige i november 2019.

Projektpengar till arbete för investeringar i järnväg

Regionstyrelsen beslutade att regionen ska medfinansiera projektet ”Botniska korridoren 2019 – 2022”, om det blir av enligt plan, med 175 000 kronor i egna medel per år fram till 2022. Regionen ska också se till att finansiering på 175 000 kronor per år kommer från statliga medel. Projektet syftar till att stärka norra Sveriges möjligheter till järnvägsinvesteringar med medfinansiering från EU. Botniska korridoren förlänger EU:s stamnätskorridorer norrut och knyter ihop Norge, Sverige och Finland med resten av EU.

Projektet är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Region Jämtland/Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Örebro län. Projektet ”Botniska korridoren 2015 – 2018” löpte ut hösten 2018 och regionernas tjänstemän håller på att ta fram en projektplan och budget för ett nytt projekt för åren 2019 – 2022. Norrtåg AB är projektägare och regionerna Jämtland/Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten har redan fattat beslut om att medfinansiera projektet.