Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från regionstyrelsen 12 oktober 2018

2018-10-12 15:44

Det blir ett näringslivsparlament även 2019, Region Västernorrland gör om upphandlingen av tvätt- och textilservice och regionens delårsrapport lades till handlingarna. Det var några av besluten som togs på regionstyrelsens sammanträde under fredagen.

Regionen kommer inte att överklaga förvaltningsrättens dom som säger att Region Västernorrland ska göra om upphandlingen av tvätt- och textilservice, det beslutade regionstyrelsen idag. Läs mer om beslutet i en egen nyhet.

Näringslivsparlamentet återkommer

Regionstyrelsen beslutade att dialogforumet Näringslivsparlamentet ska arrangeras igen 2019. Den 8 maj 2018 genomfördes det första näringslivsparlamentet med deltagare från Region Västernorrland och näringslivsrepresentanter i regionen. Handelskammaren Mittsverige var huvudarrangör för dagen som samlade 52 företagare från alla kommuner i länet. Syftet var att åstadkomma en större förståelse för varandras utmaningar och möjligheter och att ge förtroendevalda medskick inom en rad sakfrågor. Tjänstemän från Regional utveckling deltog i förarbetet samt tog fram relevanta underlag till företagare och förtroendevalda och regionen stod för lokaler. Region Västernorrland ska gemensamt med Handelskammaren under 2019 arrangera ett till Näringslivsparlament.

Centrala sängtvättar kan bli verklighet på sjukhusen

Mona Hammarstedt(KD) har skrivit en motion om att det behövs centrala sängtvättar med sänglyft på länets sjukhus. Idag rengörs sängarna manuellt ute på avdelningarna och Hammarstedt menar att det då finns risk att sängarna inte blir riktigt rena vilket kan sprida bakterier. Dessutom går arbetstid åt från vårdpersonal som kunde använts till mer patientnära arbete. Regionstyrelsen beslutade att bifalla motionen vilket innebär att regionen ska utreda vilka effekter och kostnader centrala sängtvättar på sjukhusen skulle ge. Regionen ska också titta på vad införandet av maskinell rengöring på Sundsvalls sjukhus skulle få för konsekvenser och kostnader.

Norrtåg rustar för vinter

Efter förra vinterns problem med tågtrafiken ville regionstyrelsen få information av Norrtåg för att få veta vad som gjorts för att det ska gå bättre i framtiden. Norrtåg har konstaterat att det inte ligger någon enskild orsak bakom problemen utan att många faktorer spelade in. Inför kommande vinter har Norrtåg analyserat de tidigare störningarna och sammanställt ett förslag på åtgärder. Exempelvis ska fordonens fronter och hjul kunna lagas snabbare när de skadats, och fler tåg ska kunna isas av per dygn. Kommunikationen till drabbade resenärer ska också förbättras. På sikt ska också fler fordon in i bolaget och det ska finnas reservfordon att sätta in om något tåg går sönder. 

Handlingsplan för miljö och energi

Regionstyrelsen fastställde det förslag till handlingsplan för 2019 för miljö och energi som miljö- och hållbarhetsenheten tagit fram i samverkan med berörda verksamheter i regionen. Handlingsplanen spänner över flera områden och åtgärderna är många, däribland:

  • Fortsätta arbetet kring produktutveckling och inköp av engångsprodukter av förnybara råvaror.
  • Öka samarbetet mellan kök och avdelningar för att hitta mer flexibla måltidslösningar som leder till att mer mat äts upp och mindre behöver slängas.
  • Erbjuda lokala informationsträffar om den egna antibiotikaförskrivningen på alla vård- och hälsocentraler.
  • Säkerställa att överblivna läkemedel sorteras och kasseras på rätt sätt inom sjukvården.
  • Upphandling av entreprenör för ombyggnation vid avfallsutrymmen i Örnsköldsvik och Sundsvall genomförs och ombyggnation slutförs under 2019.
  • Fordon som drivs med förnybara drivmedel avropas från fordonsavtalet där det är möjligt. Minst 20 procent elbilar avropas under avtalsperioden.

Delårsrapporter till handlingarna

Regionstyrelsen beslutade att lägga ett antal delårsrapporter till handlingarna, däribland ”Delårsrapport januari-augusti 2018 – Region Västernorrland”.

Hälso- och sjukvårdsverksamheterna påverkas av den bemanningsproblematik som råder inom Region Västernorrland och nationellt. Tillgänglighet och produktivitet är fortsatt högt prioriterade områden.

Hållbar regional utveckling och tillväxtarbete, inkluderat miljö- och hållbarhetsfrågor, är fortsatt betydelsefulla områden och viktiga för Region Västernorrland att fokusera på, för en levande och växande region. Resultat för perioden januari till och med augusti bedöms inom dessa områden i hög grad, förenliga med målen för 2018. 

Sjukfrånvaron har minskat varje månad under året. Utfallet för delåret ligger på 5,2 procent och motsvarande period 2017 var 6,3 procent. Ett intensivt och fokuserat arbete för att bland annat sänka antalet långtidssjukskrivningar genom rehabilitering och förebyggande åtgärder i samverkan mellan Försäkringskassan, HR och Länshälsan bidrar till resultatet.

Regionens finansiella mål har inte nåtts. Prognosen för helåret 2018 visar på ett underskott med 3 miljoner kronor, vilket är 78 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat. Kostnadsökningstakten är högre än intäkternas utveckling 2018.

Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens beräknade underskott uppgår till 29 miljoner kronor där hälsocentralerna har ett negativt resultat på 30 miljoner kronor och Folkhälsomedel, samordningsförbunden och nämndens egna kostnader har en prognos med ett positivt resultat på 2 miljoner kronor. Österåsens hälsohem och Folktandvården redovisar båda en ekonomi i balans.

Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade verksamheter har ett beräknat negativt resultat på minus 266 miljoner kronor. Där står specialistvårdens somatiska verksamhet för minus 251 miljoner kronor och psykiatriverksamheten redovisar ett underskott med 20 miljoner. Rättspsykiatriska regionkliniken visar på ett överskott med 5 miljoner kronor. 

Patientnämnden-Etiska nämnden och Regionens revisorer redovisar i prognosen för 2018 en ekonomi i balans. 

Regionstyrelsens egen verksamhet redovisar ett beräknat överskott på 61 miljoner kronor fördelat med en miljon kronor för Laboratoriemedicin, 43 miljoner kronor inom Regionledningsförvaltingen inklusive medel för primärvårds- och tandvårdsmedel. Regional utveckling redovisar ett överskott med 17 miljoner kronor.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att ge samtliga nämnder med prognostiserade underskott uppdraget att snabbt vidta åtgärder för att få ned underskotten under resten av innevarande året och vidare intensifiera arbetet mot en ekonomi i balans. Nämnderna ska också minska kostnaderna för inhyrd personal för att få en förflyttning mot ett oberoende av inhyrd personal.

Gemensamt bussgodsbolag i norr

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, KTM, har föreslagit medlemmarna, regionen och länets sju kommuner, att bilda det gemensamma Bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB tillsammans med Norrbotten och Västerbotten. Regionstyrelsen beslutade att föreslå för regionfullmäktige att gå vidare i den frågan så att Bussgods i Norrbotten AB, Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Västerbotten AB under hösten 2018 blir Bussgods i Norr AB.

RFSL Västernorrland får ekonomiskt stöd

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, får 190 000 kronor för att bibehålla och utveckla sin verksamhet i länet. Pengarna ska användas till insatser för att sprida information till ungdomar, nyanlända, äldre och personer med funktionsnedsättningar. I ansökan från RSFL Västernorrland framförs unga HBTQ-personers sämre hälsa och behovet av en social mötesplats för den här gruppen.

Sammanträdesplan 2019 för regionfullmäktige

Regionstyrelsen bestämde vilka dagar det blir regionfullmäktige nästa år. Sammanträdena kommer att hållas 27- 28 februari, 16-17 april, 19-20 juni, 25 september, 30 oktober och 20-21 november 2019.