Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från regionstyrelsen 14 maj

2019-05-14 16:13

Så ska arbetet mot oberoende av hyrpersonal fortsätta och både inomhusklimat och trafiksituation ska förbättras vid sjukhuset i Sollefteå. Det var ett par av frågorna som behandlades på regionstyrelsens sammanträde under tisdagen.

Bättre trafiksituation i Sollefteå

Trafiksituationen vid sjukhuset i Sollefteå ska förbättras. Området intill entrén ska byggas om för att öka tillgänglighet och trafiksäkerhet samt underlätta för sjukresenärer. Busshållplatsen byggs om och ett tydligt stråk för fotgängare och cyklister skapas från entrén hela vägen ut till den anslutande kommunala gatan. Det här beräknas kosta 4,5 miljoner kronor. Närmare 30 procent av det finansieras genom bidrag från ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Nya system för bättre inomhusklimat

I regionens fastigheter finns system för att styra och övervaka användningen av värme, ventilation, belysning, brandskydd, kyla och andra tekniska system i lokalerna. Regionstyrelsen gav Regionfastigheter i uppdrag att byta ut styrsystem där det är nödvändigt.

Systemen är viktiga för säkerheten, inomhusklimatet och en effektiv användning av energi. I många fall är nuvarande system gamla och uppfyller inte dagens krav. De kan inte heller repareras och kompletteras på ett bra sätt. Systemen ska därför bytas i ett flertal fastigheter och sjukhuset i Sollefteå bedöms ha de mest omfattande behoven.

Utbytena ska pågå under 2019 - 2021 och beräknas kosta tio miljoner kronor.

Plan för oberoende

Regionstyrelsen gav i november hälso- och sjukvårdsnämnden uppdraget att göra en handlingsplan för att öka tempot i förflyttningen mot ett oberoende av inhyrd personal. En analys skulle också göras för att utvärdera genomförda personalsatsningar kopplat till produktion, tillgänglighet och produktivitet. Planen och analysen är nu klara och hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit planen.

I planen beskrivs bland annat kortsiktiga pågående åtgärder. Där står exempelvis att vården genom en mer långsiktig schemaplanering ska arbeta mer strategiskt med avropen av hyrpersonal, att de studenter som finns i verksamheterna ska tas bättre om hand och att tjänster ska kunna delas mellan enheter eller kliniker.

Bland de långsiktiga åtgärderna märks bland annat att forskningsmöjligheterna för de anställda ska bli bättre och att stöttning och utbildning för enhetschefer ses över. Det pågår också övergripande arbeten vad gäller exempelvis att samordna avrop av hyrpersonal och förbättring av arbetsmiljön.

Regionstyrelsen önskar att hälso- och sjukvårdsnämnden i augusti 2019 redovisar vilka effekter som handlingsplanen gett samt vilket fortsatt arbete som pågår för att minska kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor. 

Analysen av tidigare genomförda satsningar tar upp kompetenstrappan för sjuksköterskor i dygnet runt-verksamhet. Satsningen gjordes för att stimulera kompetensutveckling samt underlätta rekrytering och att behålla personal. 800 sjuksköterskor har omfattats av åtgärden.

En annan arbetsmiljöåtgärd som gjorts är glesare helgtjänstgöring där personal gick från att arbeta två helger av fyra, till istället två helger av fem för att bli en attraktivare arbetsgivare och minska sjuktalen. 

I analysen konstateras att det är svårt att utvärdera effekten av åtgärderna då det är svårt att visa orsakssamband. Det är också svårt att säga hur läget skulle sett ut utan åtgärderna. En sak som har blivit bättre är sjukfrånvaron, som var ett av målen. Antalet fast anställda sjuksköterskor är i december 2018 cirka 1500 stycken, vilket är ungefär samma som i december 2015. Antalet specialistsjuksköterskor har ökat med 47 stycken till 687.

Hälsocentraler får lunch-stänga under sommaren

Inför sommaren har ett antal ansökningar från vårdcentraler kommit in till Vårdval Västernorrland om möjligheten till dispens för lunchstängt under sommarveckor. Regionstyrelsen beslutar att de får lunch-stänga, men maximalt under åtta veckor. Vårdcentralerna måste också se till att de även under lunchtimmen har beredskap att ta emot eventuella akuta fall. 

Projekt avslutas på hälsocentralerna i Västra

Ett projekt för att utveckla samarbetsformerna mellan hälsocentralerna i Junsele och Ramsele samt filialen i Näsåker har pågått sedan första januari och avslutas sista maj.

Primärvården vill nu fortsätta projektet, eftersom de har fortsatta bemanningsproblem bland hälsocentralerna i Västra. De har inte kunnat pröva den teknik som köptes in för distansmöten med patienter under projekttiden och inte heller är den utökade samverkan med Sollefteå kommun igång i praktiken med nya arbetssätt.

Regionstyrelsen avslår ansökan då de anser att piloten innebär en stängning vissa dagar i veckan för en av hälsocentralerna, och i och med det följer inte vårdgivaren Regelboken i projektet. 

Regionstyrelsen ger också ett uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram en handlingsplan för att långsiktigt säkra en tillgänglig primärvård i Junsele, Ramsele och Näsåker. Planen ska vara klar femte juni.

Minus i månadsuppföljningen

Regiondirektörens månadsrapport för mars visar att istället för årets budgeterade plusresultat på 97 miljoner kronor pekar prognosen efter mars på totalt minus 78 miljoner kronor för Region Västernorrland.

Inom hälso- och sjukvården samt tandvården beskrivs fortfarande kompetensförsörjningen som den största utmaningen, vilken påverkar måluppfyllelser inom främst tillgänglighet men även produktivitet. Flera utvecklingsarbeten pågår, som omfattar stora delar av regionens verksamheter. Verksamheternas arbeten med fokus på bemanningsfrågor och vidareutvecklade arbetssätt, processer och samverkansformer fortsätter.

För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet rapporteras att måluppfyllelsen är god avseende alla fyra perspektiven. Sjukfrånvaron är per mars månad 5,9 procent, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period 2018. 

Regionstyrelsen godkände rapporten och uppdrar till hälso- och sjukvårdsnämnden att intensifiera arbetet med att minska kostnader för att få ned underskottet för 2019.

Protokoll och nästa sammanträde

Efter att protokollet justerats publiceras det på rvn.se. Nästa sammanträde med regionstyrelsen hålls femte juni 2019.