Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Bild av en ordförandeklubba

Noterat från regionstyrelsen 14 oktober

2020-10-14 16:52

Delårsrapport, förslag om till- och ombyggnad av Onkologens lokaler vid sjukhuset i Sundsvall och avgiftsfri influensavaccinering. Det var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde under onsdagen.

Delårsrapport januari-augusti 2020

Måluppfyllelse i invånare- respektive processperspektivet bedöms på väg att nås. Under invånarperspektivet når tillgängligheten till hälso- och sjukvård inte önskade nivåer inom den specialiserade vården, utvecklingen har dock skett i önskad riktning i primärvården. Ett flertal utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården pågår, som väntas kunna ha en positiv inverkan på tillgängligheten i en bredare bemärkelse. En väsentlig faktor i det utgörs av digitaliseringsarbetet, som påskyndats under den pågående pandemin.

I medarbetarperspektivet uppnås inte målnivån gällande sjukfrånvaro. Detta tros ha med pandemin att göra, men behöver följas upp. I målet som avser oberoende av inhyrd personal, har utveckling skett i önskad riktning under året. Utvecklingen med minskade kostnader är positiv, samtidigt kan pandemin haft viss påverkan när det gäller inhyrd personal.

Inom ekonomiperspektivet, beräknas målet om att öka det egna kapitalet att nås. Prognosen, exklusive orealiserade kursförändringar, för helåret 2020 visar på ett överskott med 108 miljoner kronor, vilket är 88 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Lägre investeringar än avskrivningar och försäljning av fastigheten Närvården ger ett positivt kassaflöde. Även ökade generella statsbidrag och bidrag för sjuklönekostnader som tillförts på grund av pandemin bidrar till ett positivt resultat, totalt 95 miljoner efter balanskravsjusteringar.

Regionstyrelsen ser allvarligt på kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården. Specialistsjukvårdens underliggande underskott och kostnadsökningstakt är fortsatt allt för hög jämfört med tilldelade medel. Styrelsen föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att särskilt uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen, samt uppmana samtliga verksamheter inom Region Västernorrland att minska kostnaderna. Detta i syfte att förbättra möjligheterna för regionen att klara den samlade målsättningen i ekonomiperspektivet med en ekonomi i balans.

Till- och ombyggnad av Onkologen

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att starta till- och ombyggnad vid sjukhuset i Sundsvall enligt den detaljprojektering som färdigställts.

Ett stadigt ökande vårdbehov för cancerpatienter i länet, där demografiska faktorer liksom medicinsk utveckling har medfört en väsentlig ökning av patienter. Onkologverksamhetens nuvarande lokaler begränsar kapaciteten till god vård och god arbetsmiljö. Genom en ny till- och ombyggnad kommer verksamhetens lokaler att utökas med 4 000 m².

Entreprenad har upphandlats till en kostnadsberäkning om totalt 165 miljoner kronor. Byggstart kan ske före årsskiftet och lokalerna förväntas vara klar att tas i bruk första halvåret 2023. Förändrad årshyra efter investering beräknas till 8,29 miljoner som ska belasta länsverksamhet onkologi från 2023.

Avgiftsfri influensavaccinering

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att vaccinering mot säsongsinfluensa ska vara avgiftsfri för personer över 65 år och personer som tillhör en medicinsk riskgrupp. Detta i syfte att öka andelen invånare som vaccineras.

Kostnaden beräknas uppgå till 4,5 miljoner kronor per år.

Förstudie gällande Österåsen

Regionstyrelsen beslutar att uppdra till regiondirektören att utreda förutsättningarna för ett utvidgat uppdrag för verksamheten Livsstilmedicin Österåsen, med ökat fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser för större riskgrupper.

Utredningsuppdraget redovisas i form av förstudie till regionstyrelsen i december 2020.

Investeringsstöd för bredbandsutbyggnad

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Sollefteå Kommun närmare 6.5 miljoner kronor i medfinansiering till ERUF för investeringen ”Ortssammanbindande bredbandsinvestering Näsåker – Grundtjärn”, samt Servanet AB 3 380 000 kronor i medfinansiering till ERUF för investeringen ”Ortssammanbindande bredbandsinvestering Nordanede – Gimåfors”.

Investeringarna syftar till att bygga ett robust fibernät för sträckorna. Detta möjliggör för företagare och fastighetsägare, fast boende och fritidshus att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/sekund.

En fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastruktur framhålls som viktigt för att skapa förutsättningar för att nå det nationella målet om att 95% av landets hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband 2020.

Konsultstöd i kostnadsreduceringsarbetet

Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att stödja förvaltningen i arbetet med kostnadsreduceringar. I det interna arbetet med underlaget har det framkommit stora svårigheter att i detalj kvalitetssäkra beräkningsunderlag och konkretisera åtgärdsplaner.

Därför beslutar regionstyrelsen att uppdra till regiondirektören att upphandla konsultstöd som omfattar följande delar;

  • Inventering, analys och kvalitetssäkring av underlag till åtgärdsplan.
  • Förslag på kompletterande åtgärder.
  • Verktyg för implementering av åtgärdsplan.

Symboliskt tack för arbetet under coronapandemin

Regionstyrelsen beslutar att symboliskt uppmärksamma och tacka regionens medarbetare för arbetet under våren och sommaren 2020 som präglats av den pågående pandemin och dess konsekvenser. Samtliga enheter erhåller 500 kronor per medarbetare för att genomföra en gemensam trivselskapande aktivitet på enhetsnivå.

Regionstyrelsen ser gärna att aktiviteterna också gynnar länets näringsliv. Kostnaden beräknas till 3,4 miljoner kronor.

Protokoll

Detta är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 29 oktober.