En ordförandeklubba i trä ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 15 februari

2023-02-15 15:44

Medel till barn- och ungdomspsykiatrin, ny beredning för arbetsgivarpolitik och strategi för laddstolpar. Det var några punkter på agendan när regionstyrelsen sammanträdde under onsdagen.

20 miljoner kronor extra till barn- och ungdomspsykiatrin

Regionstyrelsen beslutar att tillfälligt utöka barn- och ungdomspsykiatrins budgetram med 20 miljoner kronor för att upprätthålla tillgänglighet och kvalitet.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Västernorrlands län har de senaste två åren arbetat målmedvetet med att korta tiderna för de insatser som innefattas av vårdgarantin kopplad till specialiserad psykiatrisk vård. Mottagningarna i Sundsvall har gått från över 400 patienter som väntat i januari 2022 till under 150 som väntar på besök idag. Under dessa år så har också arbetsmiljön för medarbetarna varit i fokus och prioriterats.

Beroende av en osäkerhet på den slutliga tilldelningen av riktade statliga stimulansmedel uppskattas för närvarande ett underskott i budgeten för 2023 till 20,5 miljoner, vilket nu kompenseras genom en utökad budgetram.

Strategi för laddinfrastruktur

Regionstyrelsen beslutar att godkänna att Regional Utveckling tar fram en regional strategi för implementering av laddinfrastruktur utöver det arbete som görs kring fler laddplatser för regionens egen fordonsflotta. I uppdraget kring den regionala strategin ska målkonflikter och prioriteringar kopplat till regionens hållbarhetsarbete tas med.

Områden som påverkar

  • Skilja på laddplatser för besökare/patienter och anställda.
  • Laddplatser bör tillhandahållas av extern entreprenör.
  • Möjligheten att resa till och från verksamheterna med kollektivtrafik.
  • Installationerna bör inte vara kopplade till regionens elnät.
  • Vilka delar inom organisationen som bör omfattas.
  • Hur andra regioner arbetar med laddinfrastruktur.

Innan arbetet med att starta en process måste resursfrågan lyftas, för bästa effektivitet då det kommer krävas insatser av personella resurser. En prioritering kopplat hållbarhetsarbetet i organisationen och länet samt vilket utfall det ger.

Medel till gemensam regionhälsa

Regionstyrelsen beslutar att område HR tillför medel till den nya regionhälsan i samarbete med Sundsvalls kommun (gemensam nämnd) till en initial summa av 2,3 miljoner kronor.

Sammanslagningen av Region Västernorrlands interna hälsovård och Sundsvalls kommuns företagshälsa trädde i kraft vid årsskiftet. Nu och en tid framåt kommer fokus ligga på att foga samman dessa två verksamheter. Finansiering sker genom omprioriteringar inom HR:s driftbudget. Summan kan komma att justeras över tid utifrån de behov som HR-direktören bedömer vara relevanta för Region Västernorrland.

Ny beredning för arbetsgivarpolitik

Regionstyrelsen beslutar att inrätta en politisk beredning i finansutskottet för att bereda och samordna regionens arbetsgivarpolitik, samt frågor kring strategisk kompetensförsörjning och bemanning. Beredningen ska även genomföra dialog med de fackliga organisationerna i frågor som handlar om lönebildning och kompetensförsörjning.

I beredningen ingår presidierna i regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden.

Styrgrupp för samverkan med Mittuniversitet

Regionstyrelsen beslutar att för mandatperioden 2023 – 2026 utse Glenn Nordlund (S), Jonny Lundin (C) samt Robert Thunfors (SJVP) till ledamöter i styrgruppen för samverkan med Mittuniversitetet.

Dessutom ingår regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 16 mars.

 


Tillbaka till toppen