Ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 15 november

2022-11-15 16:55

Budget och ekonomisk plan för kommande år, kulturplan för Västernorrland 2023–2026 och företagsstöd var några av punkterna på agendan när regionstyrelsen sammanträdde på tisdagen.

Budget 2023 och ekonomisk plan för 2024–2025

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025 inklusive fastighetsinvesteringsplan. Här valde Moderaterna att avstå. Vänsterpartiet avslog beredningens att-satser som innebär besparingar inom hälso- och sjukvården. Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna avstod till förmån för eget förslag som presenteras i fullmäktige senare denna månad.

Den samlade ekonomiska situationen i omvärlden gör det inte möjligt att utifrån ansvarsfulla, realistiska och långsiktigt hållbara åtgärder, klara ramen för en ekonomi i balans 2023-2024. För Region Västernorrland innebär det att budgeterat resultat i planen uppgår till minus 389 miljoner kronor 2023 samt minus 319 miljoner kronor 2024.

Det negativa resultatet beror primärt på inflationens stora påverkan på pensionskostnaderna. Utifrån gällande avtal skall pensionerna värdesäkras och för Region Västernorrland innebär det en kostnadsökning med omkring 500 miljoner årligen under 2023 och 2024. Den negativa förändringen har kommit snabbt och slår igenom fullt ut 2023, med små möjligheter att anpassa sig. Samma ekonomiska utmaningar gäller för de flesta av landets regioner och kommuner. Den negativa förändringen har kommit snabbt och slår igenom fullt ut 2023, med små möjligheter att anpassa sig. Samma ekonomiska situation gäller för de flesta av landets regioner och kommuner.

Budgeterat underskott

I regionstyrelsens förslag till beslut till regionfullmäktige för 2023 års budgeterade underskott på minus 389 miljoner kronor, föreligger det synnerliga skäl för att anta en budget som inte är i balans. Det budgeterade underskottet skall dock återställas över en femårsperiod. För 2024 års budgeterade underskott, motsvarande minus 319 miljoner kronor, använda tillgängliga medel i resultatutjämningsreserven, 253 miljoner kronor, resterande underskott, 66 miljoner kronor, täcks av 2022 års prognostiserade avsättning till resultatutjämningsreserv.

Den somatiska vården och närsjukvårdsområdena söder, väster och norr kan enligt plan redovisa ett sammanlagt underskott med 150 miljoner kronor för 2023 och 70 miljoner kronor för år 2024. Fördelningen av detta delegeras till hälso- och sjukvårdsnämnden, samtidigt uppmanas hälso- och sjukvårdsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att i övrigt klara sig inom tilldelade resurser.

Fastighetsinvesteringarna exklusive de strategiska investeringarna i Regionens hus och rättspsykiatriska regionkliniken uppgår för åren 2023-2025 till 450 miljoner.

Investeringar i inventarier och utrustning för år 2023 uppgår till 167 miljoner. I detta ingår bland annat en operationsrobot för kirurgi för 20 miljoner, vilket antas ge minskade utomlänskostnader och förbättrad tillgänglighet. Utbyte av linjäraccelerator till onkologin för 23 miljoner, samt utbyte av två magnetkameror till röntgen till en kostnad av 17 miljoner kronor. Till detta kommer 5 miljoner för investering i en mobil tandvårdsklinik.

Länk till Budget 2023 och ekonomisk plan för 2024–2025 Region Västernorrland finns i föredragningslistan 15 november, bilaga 22: Region Västernorrland - Regionstyrelsens föredragningslistor (rvn.se)

Ekonomi i balans över tid

Nya behov i Region Västernorrlands verksamheter måste främst tillgodoses genom effektiviseringar och omdisponeringar. Ett starkt fokus på förbättringsarbete och bättre hushållning med befintliga resurser krävs. För att möjliggöra detta behövs en aktiv styrning, ledning och uppföljning samt ett utvecklat förbättringsarbete i nära dialog med medarbetarna

För att nå en ekonomi i balans över tid ska:

 • Ekonomistyrning och budgetföljsamhet utvecklas inom alla verksamheter.
 • Kostnadsutvecklingen brytas genom löpande förbättringsarbete och strategiska satsningar.
 • Beroendet av inhyrd personal minska.
 • Investeringar alltid vara noggrant övervägda och ständigt vägas ur ett länsperspektiv.
 • Identifierade brister i kvalitet och arbetsmiljö åtgärdas.
 • Fortsatt arbete med energieffektivisering och miljöledningssystem i alla verksamheter samt fortsatta satsningar på förnybar energi.
 • Vården bedrivas på mest effektiva omhändertagandenivå.
 • Samarbetet mellan kommuner och regioner utvecklas.
 • Resurser och kompetenser tas tillvara optimalt genom utökad samverkan och arbetsfördelning

Miljonstöd till träförädlingsföretag

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Trä-Team Bröderna Nyberg AB regionalt företagsstöd. Investeringen avser inköp av en ny hyvelmaskin samt spånsilos för utökad mängd spån. 

Företaget är verksam inom träförädling och har sitt säte i Kramfors. Företagets affärsområden är hyvling av virke, produktion av lagerhyllor samt produktion av spånbalar. I hyvleriet produceras i huvudsak byggmarknadsprodukter på legouppdrag åt SCA i Bollstabruk. 

Kulturplan för Västernorrland 2023–2026

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa ”Kulturplan för Västernorrland 2023–2026”.

Det statliga stödet fördelas enligt en medfinansieringsprincip där staten fördelar statsanslag utifrån regionens anslag, med utgångspunkt i kulturplanens prioriteringar och målområden samt utifrån de statliga kulturpolitiska målen och aktuella prioriteringar. 2022 fördelades totalt 52 miljoner till Region Västernorrland från Statens kulturråd.

De övergripande målområdena är:

 • I Västernorrland tar vi aktiv ställning för konstnärlig frihet samt stärker den kulturella infrastrukturen och det professionella skapandet.
 • I Västernorrland vill vi skapa jämlik tillgång till kultur för alla.
 • I Västernorrland har kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet en stark roll i samhällsutvecklingen.

De regionala kulturplanerna ska enligt förordningen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa extrainsatta regionstyrelsemöte hålls innan regionfullmäkteige 30 november 2022.

 

 

 


Tillbaka till toppen