ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 16 mars

2022-03-16 16:42

Fördelning av medel, uppdatering och information om pågående krisberedskapsarbete, samt aktuellt läge inom hälso- och sjukvården var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde under onsdagen.

Miljoner till kvinnosjukvården

Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har för 2022 träffat två överenskommelser rörande mödrahälso- och förlossningsvård samt kvinnors hälsa, totalt erhåller Region Västernorrland drygt 32 miljoner.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till inriktning och översiktlig fördelning av dessa medel inom överenskommelserna. Huvuddelen av medlen, cirka 24 miljoner, föreslås gå till Länsverksamhet kvinnosjukvård. Primärvården, både i regionens egen regi och inom ramen för vårdvalet, får ungefär 4 miljoner. Även för barn- och ungdomsmedicin samt rehabilitering avsätts medel enligt förslaget.

Utrota livmoderhalscancer

Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat överenskommelsen ”Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022”. Region Västernorrland erhåller drygt 4,2 miljoner för insatser under 2022, samt prestationsbaserade medel. Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till fördelning av dessa medel.

En nyhet i årets överenskommelse är att särskilda medel avsätts för att utrota livmoderhalscancer. Utökad vaccinering anges som ett verktyg för detta. En annan förändring är att hälften av medlen är prestationsbaserade.

Barn- och ungdomsentrén

Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat två överenskommelser inom området Psykisk hälsa och suicidprevention; en grundöverenskommelse för året 2021–2022 samt en tilläggsöverenskommelse för 2022, totalt drygt 20,9 miljoner.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till inriktning och fördelning av dessa medel enligt följande:

  • 16,6 miljoner fördelas till fortsatt utvecklingsarbete, till insatser för barn och unga, till kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och till traumavård. Dessa medel inbegriper regionstyrelsens tidigare beslut på att öppna den nya verksamheten Barn- och ungdomsentrén i Västernorrland. Syftet är att bättre möta barn och ungdomar i ett tidig skede för att förebygga och motverka negativ utveckling av psykisk ohälsa.
  • 4,26 miljoner fördelas för brukarmedverkan och ungdomsmottagningarna. Syftet är att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet, och att främja hälsa och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i alla åldrar.

Utreda förutsättningar för laddstolpar

Regionstyrelsen beslutar att uppdra till regiondirektören att utreda förutsättningarna kring anställdas möjligheter att ladda sin bil under arbetstid och att utreda samma förutsättningar kring patienters och besökares möjligheter att ladda bilen vid regionens verksamheter. Resultatet ska återrapporteras till styrelsen i september.

Tätare uppföljningar av läget i hälso- och sjukvården

Med anledning av det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården lades ett extra ärende upp under mötet. Regionstyrelsen beslutade att uppdra till regiondirektören att föreslå en rutin för hur styrelsen kan utveckla uppföljningen utifrån uppsiktsplikten av hälso- och sjukvårdens utmaningar - inte minst när det gäller bemanningsläget, hyrberoende och vårdplatser.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 12 april 2022.


Tillbaka till toppen