Ordförandeklubba i trä ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 16 mars

2023-03-16 15:53

Extra miljoner till flerårigt kompetensförsörjningspaket, avgiftsfri vaccination och möbler till Regionens hus var några punkter på agendan när regionstyrelsen sammanträdde under torsdagen.

Kompetensförsörjningspaket

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att tillskjuta extra medel, totalt cirka 72 miljoner kronor under en treårsperiod, i syfte att stärka arbetet med kompetensförsörjningen i Region Västernorrland.

De extra medlen föreslås fördelas på en rad olika insatser med en årlig totalkostnad på omkring 24 miljoner. Genom en stabil finansiering under kommande tre år ska förslaget förbättra kompetensförsörjningen bland flera yrkesgrupper, bland annat genom att kunna erbjuda betald vidareutbildning för fler medarbetare.

Förslaget behandlades av regionstyrelsen på torsdagen och ska sedan upp för beslut i regionfullmäktige i slutet av april.

Kostnadsfri vaccination mot covid-19

Regionstyrelsen beslutar att godkänna och tillämpa SKR:s rekommendation om avgiftsfri vaccination mot covid-19 under första halvåret 2023. Avgiftsfrihet gäller för alla som bor eller vistas i Region Västernorrland och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten, samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för. Bakgrunden är att fortsätta hålla ihop vaccinationsarbetet mot covid-19 och att erbjudandet blir lika i hela landet.

Maria Tempé blir ny smittskyddsläkare

Med anledning av att smittskyddsläkare Hans Boman har gått i pension ska ny smittskyddsläkare utses. Regionstyrelsen beslutar att utse Maria Tempé till ny smittskyddsläkare. Maria Tempé var tidigare t.f smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Inköp av möbler till Regionens hus

Regionstyrelsen beslutar att bevilja att 3,5 miljoner kronor av beviljad investeringsram för Regionens hus används till inköp av kontorsmöbler, kontorsstolar samt lobbymöbler. Investeringen i nya möbler kommer att ingå som en del i den samlade kostnadsmassan för arbetsplatserna i Regionens hus och fördelas enligt avskrivningstid för inventarier på samtliga arbetsplatser.

Utöver att åtgärda de renoveringsbehov som förelåg var investeringens bärande tanke att ombyggnationen av lokalerna skulle samla så stor del som möjligt av Regionens administrativa stödfunktioner i Härnösand till ett och samma ställe. Antalet arbetsplatser utökas från cirka 240 till 350, vilket minskar behovet av att hyra externa lokaler.

Samfinansiering av sjukvårdsregionalt biobankscentrum

Regionstyrelsen beslutar att samfinansiering av sjukvårdsregionalt biobankscentrum sker enligt förslag; samt att finansiering sker inom ramen för laboratoriemedicin. För Region Västernorrland innebär det en årskostnad på 267 217 kronor.

Inom Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) finns sedan flera år en sjukvårdsregional samordning av biobankscentrum (RBC) där uppdraget finns inom Region Västerbotten. RBC ansvarar för att fungera som ett sjukvårdsregionalt kompetenscentrum för alla verksamheter berörda av biobankslagen. Initialt finansierades biobankscentrumet genom erhållna statsbidrag, men sedan statsbidragen upphört har det finansierats av Region Västerbotten.

Under 2022 har frågan om sjukvårdregional samfinansiering av Regionalt Biobankscenrum inom norra sjukvårdsregionen beretts och förslag tagits fram. Förslaget är en samfinansiering av sjukvårdsregionalt biobankscentrum med befolkningsmängd som fördelningsgrund.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 4 april.


Tillbaka till toppen