En ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 18 januari

2023-01-18 15:02

Under onsdagen sammanträdde den nyvalda styrelsen för första gången den kommande mandatperioden, 2023 - 2026. Förutom några valärenden hade styrelsen beslut om listningstak för tre vårdcentraler i Sundsvall att ta ställning till.

Tillfälligt listningstak 

Regionstyrelsen beslutar att godkänna ett tillfälligt listningstak med maximalt 16 500 invånare för Sidsjö vårdcentral. Styrelsen beslutar också att St Olofs vårdcentral får ha ett tillfälligt tak på max 6 000 aktivt listade invånare och Granlo hälsocentral får ett tillfälligt listningstak på maximalt 12 000 invånare.

Undantag ska göras för nyinflyttade till länet, nyfödda barn om vårdnadshavaren är listad vid någon av nämnda tre vårdcentraler, samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har läkarmedverkan från vårdcentral.

Orsak till ansökan om listningstak för Granlo och ST Olof är att vårdgivarna har nått en gräns gällande tillgänglig lokalyta. En utredning om utbyggnad vid hälsocentralen Granlo har gjorts och är inte möjlig på grund av att det inte finns tillgänglig mark. Vid Sidsjö vårdcentral anges skälen till ansökan att kunna bibehålla patientsäkerhet och säkerställa en god arbetsmiljö för personalen.

Beslut om tillfälligt listningstak vid de tre vård – och hälsocentralerna ska omprövas vid regionstyrelsens sammanträde i maj, efter beredning i vårdvalsutskottet.

Regionstyrelsens utskott

Regionstyrelsen inrättar de utskott och beredningar som behövs samt beslutar om reglementen för dessa. I regionstyrelsen finns för närvarande två utskott för beredning av styrelsens frågor.

Finansutskottet har 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare samt Vårdvalsutskottet har 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt vid alla sammanträden i utskotten.

Finansutskottet

Regionstyrelsen beslutar att för mandatperioden 2023 – 2026 utse Glenn Nordlund (S) till ordförande och Anna Strandh Proos (M) till vice ordförande samt Jonny Lundin (C), Robert Thunfors (SJVP) och Mats Hellhoff (SD) till ledamöter i Finansutskottet. Till ersättare utses Roger Johansson (S), Siw Sachs (S) och Mattias Rösberg (SJVP).

Vårdvalsutskottet

Regionstyrelsen beslutar att för mandatperioden 2023 – 2026 utse Anna Strandh Proos (M) till ordförande och Sanna Jonsson (C) till vice ordförande samt Desislava Cvetkova (S), Else Ammor (SJVP) och Gunlög Jacobsson (KD) till ledamöter i Vårdvalsutskottet. Till ersättare utses Erik Andersson (S), Christina Nordenö (S) och Mattias Rösberg (SJVP).

Nätverket hälsa och demokrati

Regionstyrelsen beslutar att för mandatperioden 2023 – 2026 utse Elina Backlund Arab (S) och Isabell Tejbo (SJVP) till ledamöter i Nätverket hälsa och demokrati och att Sanna Jonsson (C) och Ingela Korhonen (SJVP) utses till ersättare.

Nätverkets grundläggande uppgift är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna genom att skapa goda kontakter och bra mötesplatser. De tre strategiska områdena inom ramen för en behovsbaserad styrning är: behov, uppdrag och uppföljning.

Representant i HälSam

Regionstyrelsen beslutar att utse vårdvalsutskottets ordförande Anna Strandh Proos (M) att representera regionstyrelsen i HälSam, samverkan mellan länets kommuner och Region Västernorrland, under mandatperioden 2023 – 2026.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 15 februari.


Tillbaka till toppen