Ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 19 oktober

2022-10-19 16:15

Tillfälligt listningstak för ytterligare en vårdcentral i Sundsvall, ombyggnation vid lungmottagningen och julgåva till medarbetare. Det var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde under onsdagen.

Listningstak vid Sankt Olof vårdcentral

Regionstyrelsen beslutar att ett listningstak för aktiv listning med maximalt 6 000 invånare medges vid Sankt Olof vårdcentral i Sundsvall. Beslutet gäller året ut, i avvaktan på att ”Uppdrag Primärvård 2023” träder i kraft och nytt beslut kan tas. Undantag görs för nyinflyttade till länet, nyfödda barn om vårdnadshavaren är listad vid Sankt Olof vårdcentral samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har läkarmedverkan från vårdcentralen.

Sedan tidigare har Sidsjö vårdcentral medgetts ett tillfälligt listningstak på 16 500 patienter.

Julgåva till medarbetare

Som tack för arbetet under ett utmanande år beslutar regionstyrelsen att avsätta 3,55 miljoner för julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 500 kronor.

Gåvan delas ut till alla medarbetare som har en tillsvidareanställning eller en månadsavlönad visstidsanställning per den 1 september 2022. Visstidsanställda timavlönade som varit anställda under perioden januari-augusti och arbetat minst 400 timmar omfattas också av gåvan. Totalt sett omfattas 7 111 medarbetare.

Förtroendevalda och politiska sekreterare omfattas ej av gåvan, ej heller hyrpersonal.

Lungmottagningen i Sundsvall

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Regionfastigheter igångsättning av projektering och produktion som gäller ombyggnad av lungmottagningen på sjukhuset i Sundsvall. 

Projektet fanns med i investeringsplanen för 2021–2023 med totalt 18 miljoner och var kopplat till projektet ”Onkologi mottagning och dagvård vid Sundsvalls sjukhus”. Delar av medel har reserverats i kompletteringsbudgetering för år 2022 och det återstår nu 11 miljoner för projektet.

Ombyggnaden ska skapa en bättre planlösning och lokaler anpassade för samlokalisering med sömnmottagningen. Projektet planeras utföras samtidigt som ombyggnaden för Medicinsk Teknik i våningsplanet under, vilken påbörjas i början av 2023. Huskroppen kommer även genomgå omfattande energieffektiviseringsåtgärder, vilka utförs samtidigt med ombyggnadsprojekten. Att genomföra dessa projekt samtidigt ger stora fördelar. Bara kostnadsbesparingen beräknas till cirka 1,2 miljoner samtidigt som ombyggnadstiden för projekten kan kortas med ca 6 månader.

Almi Mitt AB

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag på ny ägaranvisning för Almi Mitt AB och att ägaranvisningen ska gälla tills vidare. Almi Mitt AB, ägs av staten genom Almi Företagspartner AB (51 %), och Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Region Västernorrland i två lika delar (24,5 %).

Almis uppdrag är att bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. De nya målen kommer att implementeras genom Almi målstruktur.

Föreslår oförändrad skattesats

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa utdebiteringen för år 2023 till 11,29 kronor per skattekrona.

I enlighet med kommunallagen skall styrelsen senast i oktober månad upprätta budget för kommande år. Om det finns särskilda skäl, får förslaget upprättas i november månad - men styrelsen skall ändå före oktober månads utgång föreslå skattesatsen före den regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Protokoll

Detta är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 15 november.

 

 

 


Tillbaka till toppen