Ordförandeklubba vilar på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 21 december

2022-12-21 16:28

Gåva till Ukraina, listningstak för ytterligare en hälsocentral i Sundsvall samt flera beslut om företagsstöd, det var några punkterna på agendan när regionstyrelsen sammanträdde under onsdagen.

Gåva till Ukraina

Regionstyrelsen beslutar att en begagnad ambulans skänks som internationellt bistånd för att levereras till Ukraina och överlämnas till vederbörliga myndigheter på plats.

Se egen nyhet här: Region Västernorrland - Ambulans snart på väg till Ukraina (rvn.se)

Hjälpmedelssamverkan

Regionstyrelsen beslutar att förlänga nuvarande avtal för hjälpmedelssamverkan med kommunerna under perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023. Genom en avtalsförlängning säkras tillgången till hjälpmedel och stöd/service gentemot länets invånare under 2023.

Inför 2024 kommer ett förslag till nytt samverkansavtal att beredas för beslut i regionstyrelsen samt de sju kommunerna.

Intresseansökan Kommuninvest

Regionstyrelsen beslutar att söka medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening för Region Västernorrland.

Kommuninvest ekonomisk förening, KIEF, är en medlems-organisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. KIEF har i dagsläget 294 medlemmar, varav 14 regioner. Insatskapitalet uppgår 2023 till 240 kronor per invånare – vilket motsvarar cirka 58,6 miljoner för Region Västernorrland. Finansieringen av insatskapitalet föreslås ske genom ett nyttjande av regionens rörelsekapital.

Utlåningen, som sker genom det av KIEF helägda kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB, uppgick den 30 juni 2022 till 473 miljarder och resultatet för 2021 uppgick till cirka 450 miljoner kronor. KIEF har inte haft några kreditförluster sedan starten 1986.

Projektstöd till Kompetenskompassen

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Handelskammaren Mittsveriges Service AB 6,9 miljoner kronor som medfinansiering till projektet ”Kompetenskompassen”.

Kompetenskompassen syftar till att skapa en systematisk och strukturell samverkan mellan skola och arbetsliv för att säkerställa att utflödet av kompetens i skolsystemet matchar regionens behov. Projektet avser att göra detta genom arbetspaketen: Samverkan skola och näringsliv, Företagens attraktionskraft och Arbetsmarknadskunskap. Projektet gäller perioden februari 2023 och ut året 2025. Total projektbudget är cirka 28,5 miljoner kronor.

Stöd till Norrfällsviken

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Norrfällsvikens Turism AB 8,3 miljoner kronor i regionalt företagsstöd.

Investeringen på totalt 23,7 miljoner kronor består av ny- och ombyggnation av servicehus, standardhöjande tillbyggnationer av stugor och nybyggnation av hotellhus samt iordningställande av flertalet husvagnsplatser. Investeringen syftar till att skapa en stor komplett turismanläggning som stärker företagets konkurrenskraft och genererar flertalet nyanställningar.

Stöd till Ö-viks företag

Det familjeägda verkstadsföretaget Thordab Aktiebolag i Örnsköldsvik beviljas 2,8 miljoner kronor i regionalt företagsstöd.

Företaget ska investera i en robotbestyckad maskin som kan svarva, fräsa och bearbeta detaljer, vilket det krävs flera olika maskiner för idag. Tanken är att investeringen ska leda till bearbetning även på kvällstid samt att företaget kan öka sin produktion. 

Stöd till Hotell Hernö Gin

Hotell Hernö Gin AB beviljas 8,75 miljoner kronor i regionalt företagsstöd.

Investeringen består av inredningsinventarier till ett destinations- och upplevelsehotell som kommer att ligga havsnära och centralt i Härnösand. Hotellet kommer att ha cirka 330 sängplatser och bland annat även erbjuda guidade turer. Det kommer att finnas en ny restaurang med plats för minst 200 gäster och även en cocktailbar.

Partnerskapsavtal med Mittuniversitetet

Regionstyrelsen beslutar att finansiera partnerskapsavtalets fokusområde tre med 1 miljon kronor per år för perioden 2023-01-01 – 2024-12-31.

Mittuniversitet och Region Västernorrland (RVN) kommer att ingå ett partnerskapsavtal om strategisk samverkan. Avtalets övergripande målsättning är att stärka hållbar regional utveckling och tillväxt i Västernorrlands län. Avtalet sträcker sig fram till 2030-12-31.

Tre fokusområden prioriteras för samverkan inom vilka kompetensförsörjning, forskning och/eller livslångt lärande ska utgöra utgångspunkter:

  • Hållbar regional utveckling i linje med länets regionala utvecklingsstrategi
  • Kunskapsbaserad, trygg och säker hälso- och sjukvård
  • Organisationernas förmåga att styra och leda i omställning

Listningstak för Hälsocentralen Granlo

Hälsocentralen Granlo får inför ett listningstak för aktiv listning med maximalt 12 000 invånare. Beslutet gäller till och med den 31 december 2022 i avvaktan på att Uppdrag Primärvård 2023 träder i kraft och ett nytt beslut kan tas.

Skälen till ansökan är att kunna bibehålla patientsäkerhet och säkerställa en god arbetsmiljö för vårdcentralens personal. Det finns andra vårdgivare i närområdet och tillgängligheten påverkas därmed inte i högre grad.

Undantag görs för nyinflyttade till länet, nyfödda barn om vårdnadshavaren är listad vid Hälsocentralen Granlo, samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har läkarmedverkan.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 18 januari 2023.

 


Tillbaka till toppen