Ordförandeklubba med texten Västernorrland.

Noterat från regionstyrelsen 21 juni

2022-06-21 10:27

Ett kort extrainsatt regionstyrelsemöte hölls under tisdagen. Bland annat beslutades att en extern utredning ska göras för att se över regionens administrativa kostnader.

Medel till torsbodaprojekt

Regionstyrelsen beviljade 4 589 475 kronor i medfinansiering till projektet ”STIP Samverkan Torsboda Industrial Park”. Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder.

Projektägare är Timrå Invest AB, som ägs av Timrå kommun. Kommunerna Härnösand, Timrå och Sundsvall medfinansierar och deltar.

I projektet ska kommunövergripande arbetsmetoder och kunskapsunderlag tas fram för att vara redo för en etablering. Nätverk ska identifieras och initieras inom exempelvis kompetensförsörjning, inflyttning, kommunikation och kollektivtrafik.

Projektet syftar även till att paketera, marknadsföra och sprida kunskap för att attrahera en eller flera etableringar till Torsboda Industrial Park.

Ändringar i inriktning för Örnsköldsviks vårdplatser

De beslut om kostnadsreduceringar inom närsjukvårdsområde norr som togs i augusti 2021 föreslås ändras. Det nya förslaget ger större möjligheter att bemanna upp för tillfälliga överbeläggningar och att kunna vårda patienter från övriga delar av länet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta att den beslutade sammanslagningen av avdelning 2 och 3 inte ska göras och inte heller den ombyggnation som krävdes för sammanslagningen.

Avdelning 1 får 22 vårdplatser.
Avdelning 2 får 12 vårdplatser.
Avdelning 3 får 12 vårdplatser.

Förslaget gör det möjligt att öppna ytterligare ett vårdlag på samtliga avdelningar vilket är bra när överbeläggningar består över flera dygn och behovet av att vårda patienter på en avdelning med annan specialitet minskar. Förslaget medför ingen kostnadsreducering för bemanning. Kostnaden på 20 miljoner för ombyggnation försvinner.  

Utredning för effektivare administration

En extern utredare ska upphandlas för att göra en utredning av regionens administrativa arbete. Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att inleda upphandlingen och en slutrapport ska vara klar under det första kvartalet 2023.

Den externa utredningen ska komplettera den interna genomlysningen av regionledningsförvaltningen som gjorts och titta på de administrativa arbetsuppgifterna i samtliga förvaltningar.

Huvudsyftet är att minska kostnaderna för administrativt arbete i regionen. Utredningen ska bland annat ta fasta på hur omfattningen av administrativa uppgifter kan minskas, hur arbetsmoment kan förenklas eller standardiseras och se nya lösningar i digitalisering och nya arbetssätt.

Ledamotsinitiativ om ordningsvakter

Robert Thunfors (SJVP) och Mattias Rösberg (SJVP) lämnade in ett ledamotsinitiativ gällande sjukhuset i Sollefteå där de vill förhindra användande av ordningsvakter för att avlägsna ockupanter.

Regionen har begärt och fått ett förordnande hos polisen att använda ordningsvakter på vissa platser på sjukhuset i Sollefteå. Sedan tidigare har regionen ett liknande förordnande på sjukhuset i Sundsvall.

Ledamotsinitiativet avslogs.

Protokoll

Detta är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se.


Tillbaka till toppen