ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 24 maj

2022-05-24 17:03

Aktuellt läge, ekonomi och beslut om företagsstöd var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde under tisdagen.

Aktuellt läge

Regiondirektör tillika tf hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Bellander tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Elina Backlund Arab (S) redogjorde för det aktuella bemanningsläget inför sommaren.

Sjukhuset i Sollefteå planerar i nuläget för att hålla 16 disponibla vårdplatser öppna, i Örnsköldsvik 60 vårdplatser och i Sundsvall 133 vårdplatser. Akuten i Sundsavll kommer att hållas öppen och i dagsläget är alla veckor utom fem helt lösta. Läget ser därmed något bättre ut nu än för några veckor sedan och bedömningen är att lönesatsningen har haft effekt. Men det är fortfarande ansträngt - särskilt i Sundsvall. Prioriteringar för att genomföra akut och nödvändig vård behöver göras för att kunna låta personal ha semester.

IVO har meddelat att de kommer att genomföra ytterligare en granskning av hälso- och sjukvården inför sommaren där regionen bland annat behöver precisera kapaciteten i händelse av en större kris.

Ekonomi

Ekonomidirektör Dick Rytterdahl gick igenom utfallet efter april och senaste helårsprognos. Justerat för jämförelsestörande poster är såväl utfall som prognos bättre än budget. Den positiva avvikelsen har sin främsta orsak i högre skatteintäkter samt generella och riktade statsbidrag. Prognosen ska ses i skenet av den ekonomiska osäkerhet som råder på grund av såväl regionens utmaningar med bemanning, osäkerhet kring kostnader för uppskjuten vård som högre inflation och till följd av kriget i Ukraina.

- Situationen för Region Västernorrland är inte unik, i stort sett alla regioner i landet brottas med samma utmaningar som vi har kopplat till bemanning och osäkerhet i omvärlden. De prognoser som SKR nyligen släppt pekar på ett samlat underskott på minus 7 miljarder för landets regioner nästa år, vilket är 15 miljarder lägre än det borde vara för att motsvara det långsiktiga kravet på god ekonomisk hushållning, säger Dick Rytterdahl.

Föreslår byggstart i Nacksta

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att bevilja byggstart av nya vårdlokaler i Nacksta och att kostnaden på totalt 607 miljoner kronor inarbetas i budget och plan för åren 2022 till 2025.

Investeringen föreslås i sin helhet finansieras med externa medel genom upplåning, då verksamheten bedöms som strategisk och i huvudsak riktar sig till ett externt nationellt behov. Projektet ska återredovisas till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden två gånger om året under produktionsfasen.

Stöd till företag i Ö-vik

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Nordic Flanges AB 2,6 miljoner i regionalt företagsstöd, vilket är 25 procent av den totala investeringen på drygt 10,4 miljoner.

Bolaget startade för närmare 50 år sedan i Själevad och är idag en av Europas ledande tillverkare och lagerhållare av flänsar i rostfria stål, kolstål, aluminium och titan. Via investeringarna skapas möjligheter för fortsatt tillväxt och fler anställda.

Genomlysning av regionledningsförvaltningen

Regionstyrelsen beslutade hösten 2020 att uppdra till regiondirektören att under 2021 genomlysa Regionledningsförvaltningen med syfte att definiera regionens administrativa processer och förvaltningens samlade servicetjänster, effektivisera de administrativa processerna och servicetjänsterna förvaltningen erbjuder, samt visa på behov av förändringar i uppdrag och möjliga besparingar.

De ursprungliga förslagen som tagits fram, skulle innebära att fler verksamheter överförs till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I nuvarande situation är bedömningen att detta kräver ytterligare dialog och interna förberedelser från hälso- och sjukvårdens sida. Utifrån detta föreslås anpassningarna ske i två etapper.

Regionstyrelsen beslutar i första etapp:

  • överflytta ansvaret för handläggning av föreningsbidrag för funktionhinderorganisationer från regionstyrelsen till nämnden för hållbar utveckling, uppdra att nödvändiga revideringar genomförs i aktuella reglementen samt att budgetmedel överförs.
  • anpassa budgetramarna mellan regionstyrelsen och nämnden för hållbar utveckling, avseende samordning mot våld i nära relationer.
  • överflytta ansvaret för sjukresereglementet från regionstyrelsen till nämnden för hållbar utveckling och att nödvändiga revideringar genomförs i aktuella reglementen.
  • att ansvar och budgetramar för verksamheten Forskning-Utbildning-Innovation överförs från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 7 juni 2022.

 


Tillbaka till toppen