Ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 3 februari

2022-02-03 15:58

Aktuellt läge, ombyggnad vid sjukhuset i Sundsvall och ett antal motioner var på agendan när regionstyrelsen sammanträdde på distans under torsdagen.

Aktuellt läge

Regiondirektör Åsa Bellander redogjorde för det aktuella läget i regionen, som under en tid har upplevt stora problem med bemanning på grund av hög sjukfrånvaro. Provtagningskapaciteten är stor med omkring 14 000 tester förra veckan och andelen positiva fall är högre än någonsin under pandemin, cirka 44 procent. Det stora antalet covidsmittade gör att antalet covidtransporter har ökat, något som bland annat leder till långa väntetider.

Ekonomidirektör Dick Rytterdahl gav styrelsen en genomgång av det preliminära bokslutet för 2021.

Starkt ekonomiskt resultat för Region Västernorrland

Ombyggnad vid sjukhuset i Sundsvall

Regionstyrelsen beslutar att regionfastigheter får i uppdrag att projektera, upphandla och genomföra ombyggnad för onkolog och lungavdelning vid Sundsvalls sjukhus till en kostnad på totalt 24 miljoner kronor.

Statsbidrag covid

Regeringen har med Sveriges kommuner och regioner träffat överenskommelser om en förlängning avseende vaccinationer mot Covid-19 samt nationell testning och smittspårning för covid-19 för 2022. Regionstyrelsen beslutar att ge regionledningsförvaltningen i uppdrag att hantera och fördela inkomna medel inom ramen för överenskommelser och statliga beslut.

Miljonstöd till BizMaker för projektet SPRINT

Regionstyrelsen beslutar att bevilja projektsökande en förlängd projektperiod med nitton månader samt drygt 5,9 miljoner i medfinansiering till projektet SPRINT – Samverkansprojekt regional innovation och tillväxt 2019–2021.

Projekt SPRINT är baserat på utveckling inom 4 områden:

  1. Affärsutveckling
  2. Samverkan
  3. Positionering
  4. Mångfald & jämställdhet

BizMaker är en organisation som har stor erfarenhet av att leda och driva projekt, de erbjuder affärsutveckling, innovationsprocesser och nätverk i sin roll som regional inkubator och science park i Västernorrland. Det krävs ett långsiktigt arbete för att förändra strukturer och att förändra synen på vad ett framgångsrikt och hållbart entreprenörskap är. För att bygga framgångsrika företag så måste dagens entreprenörer förhålla sig till bland annat hållbarhet, jämställdhet och mångfald på ett öppet och inkluderande sätt.

Det förlängda förstärkningsprojektet innebär bland annat en utökad måluppfyllnad där fler idéägare och entreprenörer kan få stöd i företagsutveckling, samt att inflödet av idéer ökar.

Investeringsstöd för bredbandsutbyggnad i Örnsköldsvik

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Öviks Energi AB 2,8 miljoner i regionalt investeringsstöd. Investeringen syftar till att bygga ett fibernät för sträckan Lännäs – Aspeå i Örnsköldsviks kommun.

Investeringen, som avser en sträcka på 15 000 meter, möjliggör för företag, fastigheter med folkbokförda samt fritidshus etcetera att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s.

Investeringsstöd för bredbandsutbyggnad i Sollefteå

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Sollefteå kommun totalt 4,55 miljoner i regionalt investeringsstöd för bredbandsutbyggnad på sträckorna Högberget – Storfinnforsen, samt Junsele – Junselevallen.

Investeringarna syftar till att bygga ett robust ortssammanbindande fibernät i Sollefteå kommun. Investeringarna möjliggör för företag, fastigheter med folkbokförda samt fritidshus etcetera att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s.

En fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastruktur är viktig för att skapa förutsättningar för att nå det nationella målet om att 95% av landets hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband.  

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på webbplatsen. Nästa regionstyrelsemöte hålls 16 mars 2022.


Tillbaka till toppen