En ordförandeklubba i trä ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsen 7 juni

2023-06-08 08:12

Framflyttad regionplan och åtgärder med anledning av det ansträngda ekonomiska läget var två av punkterna på agendan när regionstyrelsen sammanträdde under onsdagen.

Åtgärder med anledning av det ansträngda ekonomiska läget

Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören, med anledning av det svåra ekonomiska läget, ges i uppdrag att vidta åtgärder under innevarande år för att säkerställa en allmän restriktivitet avseende regionens kostnader. I detta ska särskilt beaktas vilka åtgärder med effekt på både kort och lång sikt som kan vidtas för att minska kostnadsökningarna inom hälso- och sjukvården och att återrapportering av planerade och genomförda aktiviteter sker till regionstyrelsen i augusti.

Det i budgeten kraftigt negativa resultatet för helåret 2023 försämras i helårsprognosen med ytterligare 378 miljoner kronor till minus 715 miljoner. Försämringen har sin grund i:

  • Ökad kostnad för hyrpersonal, både på grund av volym (vakanser/utökningar) och pris, cirka 130 miljoner kronor.
  • Ökad kostnad för egen personal på grund av utökningar, övertid med mera, cirka 40 miljoner kronor.
  • Ökad produktion (och inflation) vilket driver upp kostnader för framför allt lab- och röntgentjänster samt materiel, cirka 70 miljoner kronor.
  • uppsläpp av obalanser och ej realiserade handlingsprogram, cirka minus 220 miljoner kronor.

Under innevarande år behöver Region Västernorrland se över sina kostnader och vidta nödvändiga åtgärder. Allmän restriktivitet ska råda avseende exempelvis resor, konferenser och inköp, men även i samband med anställningar som inte är verksamhetskritiska. Särskilt bör beaktas möjligheter att minska kostnadsökningarna inom hälso-och sjukvården.

Regionplan 2024-2026

Enligt ordinarie årshjul ska aktuell regionplan fastställas av regionfullmäktige i juni. I år beslutar dock regionstyrelsen att flytta fram fastställandet av slutgiltig regionplan, med budget och ekonomisk plan för perioden 2024 – 2026, till senare i höst. Anledningen är den osäkra ekonomiska situationen.

På fullmäktige i juni antas därför en preliminär regionplan samt preliminära ekonomiska planeringsförutsättningar. Förslag till preliminär regionplan för 2024–2026 har utarbetats i linje med den nya styrmodellen. Slutliga underlag för beslut om finansiering, skattesats och en samlad resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys och fastighetsinvesteringsplan för åren 2024– 2026 kommer att tillställas regionfullmäktige senast i november 2023.

Läs mer i egen nyhet: Region Västernorrland - Flyttar fram beslut om slutgiltig regionplan och budget (rvn.se)

Ny process för utbudsförändringar

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att upphäva landstingsfullmäktiges beslut om att utbudsförändringar alltid ska vara en fullmäktigefråga, samt att:

  • Beslutet ersätts med en ordning som innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden, inom ramen för ansvar och uppgifter inom upprättande reglementen, gör en bedömning i varje enskilt fall om de kan fatta ett beslut kring en utbudsförändring.
  • När hälso- och sjukvårdsnämnd bedömer att ett förslag till utbudsförändring är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för regionen ska beslutet fattas i regionfullmäktige.
  • Följa nuvarande budgetordning för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland avseende beslut av regionfullmäktige gällande resursramar till länssjukvårdsområde somatik, länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering, närsjukvårdsområde söder, närsjukvårdsområde väster, närsjukvårdsområde norr samt rättspsykiatrisk regionklinik.
  • Uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om antalet fastställda vårdplatser inom somatisk och psykiatrisk slutenvård vid de tre sjukhusen (Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik).
  • Uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att i särskild bilaga i samband med årsredovisning årligen till regionfullmäktige redovisa utvecklingen av fastställda vårdplatser respektive disponibla vårdplatser inom somatisk och psykiatrisk slutenvård.

Samma ärende återremitterades vid regionfullmäktige den 26–27 april 2022 och efter förnyad beredning avslogs förslaget den 2 november 2022. Ärendet har beretts tidigare och några förändringar i sak är inte införda. Ur ett förvaltningsperspektiv är det viktigt att hitta rätt balans mellan en behovsstyrd fördelning av hälso- och sjukvårdens kapacitet, och kraven på full demokratisk insyn och möjligheter att fatta politiska beslut när det anses påkallat.

Förändringen är en del i omställningen av budgetarbetet inom hälso- och sjukvården vilket behöver ske i linje med en mer produktions- och kapacitetsbaserad styrning.

Förändrad tandvårdstaxa

Regionstyrelsen beslutar att fastställa ett tillfälligt avsteg från beslut i regionfullmäktige den 20–21 juni 2018, och att justerat Landstingsprisindex för år 2024 fördelas jämnt över 2 år - 2024 och 2025.

Folktandvården bedömer att en höjning av tandvårdstaxan med 8,6 % (Landstingsprisindex) kan ge en oönskad effekt för medborgare som är ekonomiskt utsatta. Förvaltningen föreslår en prishöjning på 4,3 procent 2024 för att ta ansvar för en rimlig kostnadsutveckling. År 2025 regleras prishöjningen mot prognosavvikelsen för 2024 och tillkommande förändring 2025.

Ombyggnad av dialys och dagvård i Örnsköldsvik

Regionstyrelsen beslutar att genomföra ombyggnad av dialys och dagvård sjukhuset i Örnsköldsviks samt att godkänna den beräknade utgiften på 39 miljoner kronor. Ytterligare 9 miljoner kronor får användas för kostnader för evakueringsmoduler.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa ordinarie regionstyrelsemöte hålls 31 augusti.


Tillbaka till toppen