Noterat från regionstyrelsen 7 juni

2022-06-07 16:30

Särskild lönesatsning för enhetschefer, företagsstöd och genomgång av aktuellt läge var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde under tisdagen.

Aktuellt läge

Tf hälso- och sjukvårdsdirektör tillika regiondirektör Åsa Bellander och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Camilla Nilsson (L) rapporterade om bemanningen inför sommaren, där det fortfarande är pressat läge vid sjukhusen i Sundsvall och Sollefteå. Men bedömningen är att antalet vårdplatser kan komma att öka under de kommande veckorna. Mycket tack vare den extra lönesatsningen och ett pågående arbete med införandet av nytt arbetssätt kopplat till redovisning av in- och utskrivningar i systemet.

I dagsläget beräknas Sundsvall ha 141 disponibla vårdplatser under sommarperioden, målbilden är att komma upp i 180. Sedan april ser dock situationen mycket bättre ut då antalet vårdplatser ökat med 25. Sollefteå har i nuläget 16 vårdplatser och Örnsköldsvik 60 vårdplatser.

Arbetet med långsiktiga bemanningslösningar, satsning på enhetschefer, kompetensväxling och förbättring av arbetsmiljö pågår för fullt och på flera plan.

- Vi ska jobba tillsammans, det innebär ökad involvering i flera led, säger Åsa Bellander.

Särskild lönesatsning till hälso- och sjukvårdens enhetschefer

Regionstyrelsen beslutar att avsätta ytterligare 2 miljoner kronor till lönesatsningen till hälso- och sjukvårdens enhetschefer och till hälso- och sjukvårdsnämnden att fördela enligt förslag. Helårseffekten av förslaget uppgår till totalt 9,5 miljoner kronor.

Den särskilda lönesatsningen på enhetschefer inkluderar lönepåslag, insatser för kompetenshöjning och en förbättrad arbetsmiljö. En viktig utgångspunkt för framtagandet av förslagen har varit samverkan med chefer och fackliga organisationer.

Alla enhetschefer, oavsett verksamhet och område, skall få en lägsta lön på 42 000 kronor i månaden. En ny Insamlingsmodell på 3 000 kronor per månad och enhetschef ska införas för att korrigera befintlig lönestruktur och premiera individuell prestation.

Ny hälsocentral i Själevad

Regionstyrelsen beslutar att bevilja starten av en ny hälsocentral i Själevad och att förändring av lokalhyra beaktas av hälso- och sjukvårdsnämnden i kommande budgetar. Lokalerna beräknas vara färdigställda till årsskiftet 2024/2025.

En nybyggnation av Själevads HC ingår som en viktig del i planen för framtida vård i Ö-vik. Den totala kostnaden bedöms till cirka 69 miljoner kronor

Företagsstöd – High Coast Distillery AB

Regionstyrelsen beslutar att bevilja High Coast Distillery AB 4,26 miljoner kronor i regionalt företagsstöd. Företaget tillverkar och säljer whisky i Sverige och utomlands.

Företagets totala investering är på 12.1 miljoner och består i utbyggnad av kök och besökscenter, markarbeten för övernattningsmöjligheter samt en ny buteljeringslina i produktionen.

Företagsstöd – Mjälloms Tunnbröd

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Mjälloms Tunnbröd 2,15 miljoner kronor i regionalt företagsstöd. Mjälloms Tunnbröd är Sveriges äldsta tunnbrödsbageri och startade 1923 av Rut Viberg, idag drivs företaget av hennes barnbarn Torbjörn Ullsten. Företaget är Sveriges näst största tillverkare av tunnbröd och även ett välbesökt turistmål.

Investeringen ska bland annat göras i en ny doseringsanläggning och en degblandare med grythiss. Detta innebär att företaget även behöver förstärka framföringen av el till fastigheten för att klara det ökade energibehovet. Med investeringarna räknar företaget med att växa ytterligare vilket kommer att kunna skapa nya arbetstillfällen inom flera olika områden i företaget.

Förlängning av forskarmiljö i Örnsköldsvik

Regionstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen STREAM 2021, samt att förlänga projektet under perioden 230701 - 260630, under förutsättning att övriga finansiärer i projektet beslutar detsamma.

Projektet, STREAM (STtrategy for REseArch Milieu in Örnsköldsvik), syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för klinisk forskning och därigenom öka vårdens kvalitet, samt främja hållbar bemanning genom att öka sjukvårdsområdets attraktionskraft. Pandemins utveckling under de senaste två åren har emellertid påverkat projektets fart och genomförande, därför ansöks om förlängning av projekttiden hos Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Umeå universitet, Örnsköldsviks industrigrupp samt Kempestiftelsen. I nuläget finansieras åtta doktorander/forskare, verksamma i både regionen och kommunen.

Satsning personalstrategiska åtgärder

Regionstyrelsen beslutar att anslå 6,25 miljoner kronor för personalstrategiska åtgärder. HR beviljas årligen särskilda medel för åtgärder som syftar till kompetensförsörjning inom regionen.

För 2022 planeras följande aktiviteter:

  • Yrkespraktik för skolungdomar, 1,6 miljoner kronor
  • Pilotsatsning på ferieungdomar i samarbete med RU/destinationsutveckling, 1miljon kronor
  • Traineeprogram för Sundsvallsregionen, 250 000 kronor
  • Ledarutveckling, insatser för chefer och ledningsgrupper, 1,75 miljoner kronor
  • Medarbetarundersökning i regionen,150 000 kronor
  • Kompetensförsörjning 1,5 miljoner kronor

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 21 juni 2022.

 


Tillbaka till toppen