Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från Regionstyrelsen 8-9 maj

2018-05-09 15:23

Bättre osteoporosvård, satsning på barnhälsovård och en ny överenskommelse med Mittuniversitetet var några av de ämnen som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde i Regionens hus.

Projekt för en bättre osteoporosvård

Regionstyrelsen beslutade att satsa på ett projekt om osteoporosvård (benskörhet). Projektet är fem år och handlar om att förbättra vårdkedjan för de som drabbas av benskörhet och frakturer.

Projektet bygger på att flera länsverksamheter – som ortopedi, geriatrik och intermedicin – samarbetar kring den enskilda patienten. Navet i verksamheten är en osteoporosenhet som har en så kallad frakturkoordinator knuten till sig. Frakturkoordinatorn ansvarar för identifiering av aktuella patienter och är kontaktperson mot patienter. Koordinatorn genomför utbildningsinsatser mot patientgrupper och ansvarar för uppföljning av valda parametrar.

Eftersom benskörhet är vanligt hos kvinnor kommer finansiering att hämtas från Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting satsning på ”Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa”. Projektet är beräknat att starta i mitten av maj 2018. 7,5 miljoner kronor per år kan Region Västernorrland spara in på årsbasis om vi lyckas minska dessa frakturer och förbättra vårdkedjan för osteoporos.

Satsning på barnhälsovård för utsatta grupper

Sverige Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen har slutit en överenskommelse om bland annat insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Målet med överenskommelsen är att öka tillgängligheten för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden där även följsamheten till vårdprogram kan vara låg. Region Västernorrland har tilldelats cirka 2,3 miljoner kronor inom ramen för överenskommelsen.

Regionstyrelsen beslutade att tillföra Regionledningsförvaltningen, Område Hälso- och sjukvård, 2 380 000 kronor för finansiering av satsningar på barnhälsovård, med finansiering med motsvarande belopp ur anslagna medel för emotsedda kostnadsökningar i 2018 års budget; samt att en samlad återredovisning lämnas under första halvåret 2019 över genomförda åtgärder och aktiviteter.

Så här fördelas medlen från personalmiljarden

Region Västernorrland har fått 48 miljoner kronor från den statliga personalmiljarden. Insatserna bör leda till att förbättra medarbetarnas arbetssituation genom att utveckla ledarskap, arbetsmiljö, ha tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens, samt insatser för att behålla och utveckla medarbetare.

Totalt omfattar beslutet åtgärder omfattande 23 067 000 kronor, här är exempel på insatser:

Regiondriven primärvård

  • En satsning genomförs för att läkare ska kunna arbeta med årskontroller för kroniskt sjuka patienter. Syftet är att förbättra vården och arbetsmiljön (500 000 kronor).
  • För alla medarbetare föreslås gemensamma utbildningar i digital teknik (270 000 kronor).

Specialistvård

  • Länsverksamhet onkologi avser att pröva ett nytt arbetssätt med behovsprövad rond samt utbildningsinsatser gällande sorg och sorgebearbetning (100 000 kr)
  • Länsverksamhet kirurgi-urologi-ÖNH planerar ett projekt för att kvalitetssäkra väntelistorna för operation (420 000 kronor). 
  • Specialistvården behöver säkerställa sin del i vårdplaneringsprocessen med hjälp av sammanhållen funktion. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att innebära ökat stöd för vårdavdelningarna och mottagningarna i såväl process som administration i vårdplaneringssystemet Prator (1,56 miljoner kronor).

Folktandvården

  • Folktandvården vill använda medel för att kompetensväxla tandsköterskor till tandhygienister, samt tandläkare till specialister (2,3 miljoner kronor).

Regionstyrelsen beslutade att godkänna åtgärderna inom ramen för personalmiljarden och anslå 23 067 000 kronor.

Överenskommelse om samverkan med Mittuniversitetet

Region Västernorrland och Mittuniversitetet har gjort en överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen stödjer regionens uppdrag som ansvarig för regional utveckling i länet likväl som Mittuniversitetets strategi att vara ett globalt universitet med stort regionalt engagemang där attraktiv regional samverkan samspelar med globala spetsområden.

Överenskommelsen innehåller inget finansiellt åtagande från respektive part. Överenskommelsen syftar till att:

  1. Identifiera och kraftsamla kring gemensamma strategiska inriktningar
  2. Utveckla och fördjupa samverkan.

Regionstyrelsen beslutade att utse Regionstyrelsens ordförande, oppositionsrådet samt ordförande i Regionala utvecklingsutskottet till styrgrupp för överenskommelsen med Mittuniversitetet.

Alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Peter Löthman, hälso- och sjukvårdsdirektör, redogjorde för arbetsgången i arbetet med att utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus. Ett gemensamt inriktningsförslag för alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus ska finnas i augusti. Efter politiskt beslut kan arbetet utgå från vald inriktning efter augusti.

Regiondirektörens rapport – mars 2018

Våra kostnader för inhyrd personal minskar med 6 miljoner kronor.

Från att 2017 varit sist av alla regioner och landsting har Region Västernorrland klättrat till andra plats när det gäller trycksår kategori 1-4. Bakom siffrorna ligger ett målmedvetet trycksårsarbete i projektform som pågått i flera år och som nu gett resultat.

Extern jurist har granskat nya uppgifter från Lena Thelin

I mars kontaktade Lena Thelin regionen gällande det uppmärksammade avtalet kring hennes anställnings upphörande. Lena Thelin inkom med nya uppgifter som Region Västernorrland lät en extern advokatbyrå granska. Nu är granskningen klar och överlämnad till Region Västernorrland. Advokatbyrån har kommit fram till att uppgifterna inte tillför något nytt i sak i utredningen och att deras tidigare bedömning och rekommendationer kvarstår. Informationen föranledde inte att Regionstyrelsen fattade något nytt beslut.

Nästa möte

Nästa Regionstyrelse är den 7 juni 2018.

Mer information om alla ärenden i Regionstyrelsen