Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från regionstyrelsens möte 10 september

2020-09-10 15:32

Förslaget om en ny organisation för hälso- och sjukvården, bygge av en ny hälsocentral i Själevad och upprustning av operationscentrum på sjukhuset i Örnsköldsvik. Det var några av punkterna på agendan när regionstyrelsen sammanträdde under torsdagen.

Ny organisation för hälso- och sjukvården i Region Västernorrland

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att besluta;

- att genomföra en närsjukvårdsreform inom Region Västernorrland.

- att organisera tre närsjukvårdsområden baserat på sjukhusen i Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvalls upptagningsområden.

- att varje närsjukvårdsområde ska ha sin utgångspunkt i primärvården och samordnas med det lokala sjukhusets verksamheter inom medicin, kardiologi, akutmottagning och geriatrik, neurologi och rehabilitering (GNR).

- att övrig hälso- och sjukvård organiseras i två länssjukvårdsområden bestående av somatik och psykiatri/habilitering, samt områdena rättspsykiatri och folktandvård.

Den nya organisationen ska med primärvården som nav ta ett samlat och gemensamt ansvar tillsammans med den kommunala sjukvården för att samordna vården geografiskt. 

Förprojektering av ny Hälsocentral i Själevad

Hälsocentralen i Själevad, Örnsköldsviks kommun, inryms i två äldre byggnader som är uppförda som ålderdomshem under 1930- och 40-tal. Användningen har efter det flera gånger förändrats och anläggningen fick sin nuvarande användning under 1970-talet.

Någon genomgripande ombyggnad för att nå modern standard för en hälsocentral har inte genomförts. Detta medför att lokalerna inte är ändamålsenliga för nuvarande och kommande verksamhetsbehov, samt att man i många delar inte kan möta kraven på god arbetsmiljö.

Regionstyrelsen beslutade att regionfastigheter får i uppdrag att genomföra förprojektering, till en kostnad av 4 miljoner kronor, av en ny Hälsocentral i Själevad.

Projektet återredovisas till regionstyrelsen andra kvartalet 2021, före beslut om detaljprojektering.

Förprojektering av nytt Operationscentrum på Örnsköldsviks sjukhus

Operationsavdelningen togs i bruk i mitten av 70-talet. Sedan dess har enbart mindre förändringar genomförts. Tekniken i grundstrukturen är från den tiden, vilket innebär att belysning, el, gas, data, skåp och förrådslösningar med mera är slitet och ålderstiget.

Operationsavdelningen i Örnsköldsvik uppfyller på flera områden inte dagens krav för denna typ av verksamhet. Därför bedöms upprustning/ombyggnad av lokalerna nödvändig för att klara patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

Regionstyrelsen beslutar att regionfastigheter får i uppdrag att genomföra förprojektering, till en kostnad av 9,0 miljoner kronor, av ett nytt operationscentrum i Örnsköldsvik.

Projektet återredovisas till regionstyrelsen tredje kvartalet 2021, före beslut om detaljprojektering.

Godkänna handlingsplan

Regionstyrelsens handlingsplan beskriver övergripande de åtgärder som behöver genomföras 2021 för att målsättningar i Hållbarhetsplanen ska nås till 2024 inom de fyra målområdena.

Aktiviteter kopplat till handlingsplanen genomförs i verksamheterna och hanteras i befintlig struktur och rutin för planering och uppföljning. Temaåret för 2021 är hållbar resursanvändning och särskilt fokus kommer att läggas på aktiviteter inom det området.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ”Handlingsplan 2021 – Regionstyrelsen” för genomförande av Hållbarhetsplan 2020 – 2024.

Avveckling av Länsöverenskommelsen Västernorrland

2017 slöts Länsöverenskommelsen Västernorrland för att stärka samverkan med civilsamhällets aktörer och för att stärka demokrati och hållbar samhällsutveckling i länet. Ambitionen har varit att över tid utveckla en gemensam arbetsmetod för dialog och informationsutbyte.

I dess nuvarande form och struktur har överenskommelsen inte uppfyllt sitt syfte. Samverkan med civilsamhället är fortsatt lika viktigt men bättre samverkansmodeller behövs. En avveckling bör därför åtföljs av en översyn samt förslag på hur samverkan och dialog med civilsamhällets aktörer kan stärkas inom Region Västernorrland.

Regionstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att avveckla Länsöverenskommelsen Västernorrland.

Protokoll

Detta är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 1 oktober.