Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från regionstyrelsens möte 12 januari

2021-01-12 16:43

Utvärdering av Region Västernorrlands hantering av pandemin, företagsstöd samt aktuell lägesrapport från regiondirektör Åsa Bellander. Det var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde under tisdagen.

Aktuell lägesbild

Regiondirektör Åsa Bellander informerade om det aktuella läget när det gäller covid-19. Där är det en liten minskning i antal bekräftat smittade under förra veckan med 747 nya fall. Det är fortsatt hög smittspridning i länet med hög belastning på sjukvården.

  • Den regionala särskilda sjukvårdsledningen, RSSL, fortsätter till och med april som läget är nu.
  • Beslut om att förstärka provtagning med antigenscreening.
  • Fortsatt distansarbete till 30 juni.
  • Vaccination erbjuds på arbetstid.
  • Feriepraktik, eller annan praktik för ungdomar under 18 år, kan inte genomföras i år.

Arbetet med kostnadsreduceringar har startat och rullar på. Alla verksamheter har intervjuats och två arbetsgrupper har satts samman. Ett beslutsunderlag ska överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden 30 mars.

Oberoende rapport och utvärdering

Rådgivningsföretaget KPMG har under hösten genomfört en oberoende utvärdering av hanteringen av det nya coronavirusets effekter inom hälso- och sjukvården under perioden januari till augusti 2020.

Mer om rapporten kan du läsa här: Region Västernorrland - Utvärdering av Region Västernorrlands hantering av pandemin (rvn.se)

Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att godkänna rapporten, samt;

att ge regiondirektören i uppdrag att senast till Regionstyrelsen i april 2021 återkomma med en handlingsplan för förbättringar baserad på rapportens förslag till åtgärder; samt

att ge regiondirektören i uppdrag att senast till Regionstyrelsen i april 2021 återkomma med ett förslag på fortsatt genomlysning av Region Västernorrlands hantering av det nya coronavirusets effekter. Inkluderande den politiska dimensionen.

BIG Akwa AB beviljas företagsstöd

Regionstyrelsen beslutar att bevilja BIG Akwa AB 6 355 722 kronor i regionalt företagsstöd. Beviljad medfinansiering tas från anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder. Investeringen består bland annat av en testanläggning för ett innovativt slutet kretsloppssystem där fiskodling sammankopplas med SCA:s biofilter för pappersmassaproduktion vid Ortviken i Sundsvall.

BIG Akwas verksamhetsinriktning bedöms vara av vikt både ur ett hållbarhetsperspektiv och ett invånarperspektiv. Investeringen i forskningsprojektet bidrar till en grön omställning och en mer kretsloppsbetonad ekonomi med effektiviserad energi- och resursanvändning.

Protokoll

Detta är ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 10 februari 2021.