Ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsens möte 12 oktober

2021-10-13 08:57

Genomgång av delårsrapporter, aktuellt läge, ett antal motioner och företagsstöd var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde i fullmäktigesalen under tisdagen.

Aktuellt läge

Regiondirektör Åsa Bellander informerade om det aktuella läget gällande pandemin, där belastningen på sjukhusen fortfarande är stabil. Just nu finns två personer inne för vård av covid-19. En ny organisering av vaccinationsarbetet är på plats, där smittskyddsenheten samordnar arbetet med stöd av hälso- och sjukvården samt lokala vaccinationssamordnare.

Regionen följer folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och under hösten är fokus att vaccinera invånare födda 2005 och tidigare, som ej tagit en första vaccindos. Personer på SÄBO får just nu en tredje dos, även brukare av hemtjänst eller hemsjukvård ska snart få en påfyllningsdos. Sedan följer personer över 80 år. Barn mellan 12-15 år kan börja vaccineras med start vecka 47.

Ekonomigenomgång

Ekonomidirektör Dick Rytterdahl gick igenom delårsrapporten för ekonomi, där han bland annat påpekar att även 2021 är påverkad av tillfälliga statliga tillskott. Måluppfyllelsen för regionen ser på pappret bra ut, men hälso- och sjukvården är fortfarande för dyr med ett underskott mot budget.

När det gäller inhyrd personal så går kostnaderna ner med 46 miljoner jämfört med förra året, men vi ligger långt ifrån där vi behöver vara för att nå en ekonomi i balans. Vi har fortfarande landets högsta procentuella hyrkostnader av andelen egen personal med 9,5 procent.

Det beräknade balanskravsresultat för helåret är positivt med ett plus på 83 miljoner.

Kort om verksamheternas delårsrapporter

Måluppfyllelse vid delårsuppföljningen anses vara på väg att nås inom invånar-, medarbetare och processperspektiven. Bedömning av måluppfyllelsen i ekonomiperspektivet är att målen till övervägande del är på väg att nås.

2021 har liksom föregående år, präglats av omfattande omställningar för att klara högprioriterad vård och minska smittspridningen av covid-19. Stort fokus har riktats gentemot att öka tillgängligheten till regionens tjänster och utbud. Arbete pågår dessutom med att hantera den uppskjutna vården och öka tillgängligheten utifrån medicinska prioriteringar och strategier.

Inom regional utveckling har förmågan till omställning i förvaltningens arbete med stöd till företagen i Västernorrland kopplat till pandemin, folkhögskolornas omställning och kulturen prioriterats.

En positiv utveckling har skett genom en ökad digitalisering, vilket kan ge effekter för tillgängligheten framåt sett. Målnivån gällande sjukfrånvaro nås inte vid delårsuppföljning, samtidigt vägs in att pandemin har haft stor inverkan och sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med föregående år.

Beslut angående delårsrapport

Regionstyrelsen beslutar att tillföra totalt 10 miljoner kronor till finansiering av marksanering vid tvätteriet i Långsele. Att omdisponera budgeterade medel för läkemedel genom att överföra totalt 19 miljoner till Närsjukvårdsområde Söder från de två andra närsjukvårdsområdena, samt tillföra Närsjukvårdsområde Väster 800 000 kronor för genomförd lönesatsning i Sollefteå januari-juni 2021.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att snarast och i ett högre tempo vidta nödvändiga åtgärder för att reducera underskotten och intensifiera arbetet mot en ekonomi i balans, minska kostnaden för inhyrd personal och uppdra till nämnden för hållbar utveckling att vidta nödvändiga åtgärder för att minska underskotten.

Motion angående Naloxonprogram

Sanna Jonsson (C) föreslår i en motion att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att skyndsamt implementera och informera om ett program som erbjuder Naloxon samt utbildning till personer med risk för överdos.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. I ett svar till motionären läggs till grund att Region Västernorrland följer den nationella riktlinjen. Sedan januari 2020 finns en intern rutin inom både primär- och specialistvård kring hur man förskriver Naloxon och hur man genomför utbildning i samband med förskrivningen.

Miljonstöd till Ö-viks företag

Regionstyrelsen beslutar att bevilja företaget Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB i Örnsköldsvik drygt 2,1 miljoner i regionalt företagsstöd. Den totala investeringen är på 9,3 miljoner.

Företaget utvecklar, designar och tillverkar medicinteknisk utrustning. För att möta sin tillväxtplan behöver de anpassa sina verksamhetslokaler och investera i ytterligare maskiner för att kunna öka kapaciteten och på så sätt skapa och främja ytterligare tillväxt.

Medlemskap i Kvarkenrådet

Regionstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Kvarkenrådet EGTC från och med 1 januari 2022. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030, RUS, följer och stärker ett medlemskap i Kvarkenrådet det strategiska utvecklingsarbetet. Genom ett medlemskap kommer regionen att få tillgång till en plattform som kan stärka regionens position inom många områden.

E-förslag från invånare ska utredas

Regionstyrelsen beslutar att uppdra till regiondirektören att utreda och komma med förslag på hur e-förslag som metod kan utformas och implementeras i Region Västernorrland. Med anledning av att Region Västernorrland saknar en struktur för att fånga upp medborgares initiativ till medborgardialog finns ett behov av att undersöka sådana exempel mer grundligt.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa regionstyrelsemöte hålls 4 november 2021.

 


Tillbaka till toppen