Ordförandeklubba i trä ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsens möte 14 december

2021-12-14 15:56

Rapport om regionens Coronahantering, företagsstöd till fastighetsbolag och julgåva till medarbetare var punkter på agendan när regionstyrelsen sammanträdde under tisdagen.

Ska utreda gemensam företagshälsa

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för att ha en gemensam inbyggd företagshälsa med Sundsvalls kommun. I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för att i förlängningen kunna inkludera andra intresserade kommuner i länet. 

En gemensam inbyggd företagshälsa för Sundsvalls kommun och Region Västernorrland bedöms kunna vara bättre rustad att möta framtidens behov och utmaningar. Det finns goda exempel på liknande sammanslagningar från bland annat Gävleborg. Uppdraget ska redovisas till regionstyrelsen senast i maj 2022.

Preliminärt bedöms en eventuell sammanslagning kunna innebära:

  • Lägre kostnader för arbetsgivarna
  • Tillgänglig, likvärdig kompetens med hög kvalité vilket på sikt ger bättre arbetsmiljö
  • Mindre sårbarhet för kompetensförsörjningsutmaningen
  • Bättre resurseffektivitet

Regionens Coronahantering

Region Västernorrlands arbete under pandemins andra och tredje våg har igen utvärderats av rådgivningsföretaget KPMG. I den nya utvärderingen har fokus, förutom krisledning och sjukvård, varit att se hur krisen påverkat kollektivtrafik, kulturverksamhet, fastighet, regional utveckling, politik och facklig samverkan.

Läs med om rapporten i egen nyhet: Region Västernorrland - Oberoende utvärdering av regionens arbete under pandemins andra och tredje våg (rvn.se)

Extra medel till cancervård

Regionstyrelsen beslutar att tillföra Regionledningsförvaltningen, område Hälso- och sjukvård cirka 4,4 miljoner för finansiering av satsningar inom överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021.

En samlad återredovisning över genomförda åtgärder och aktiviteter lämnas under första halvåret 2022.

Fördjupad samverkan mellan RVN och MIUN

Regionstyrelsen beslutar att ställa sig bakom överenskommelsen om fördjupad samverkan med Mittuniversitetet, MIUN, och dess innehåll; Ett långsiktigt partnerskap med riktning mot 2030 i linje med den regionala utvecklingsstrategin, RUS och utvecklingsarbetet för God och nära vård.

Tre fokusområden för det nya fördjupade partnerskapet för strategisk samverkan:

  • Hållbar regional utveckling i linje med länets regionala utvecklingsstrategi
  • Kunskapsbaserad, trygg och säker hälso- och sjukvård
  • Organisationernas förmåga att styra och leda i omställning

Regionstyrelsen ger i uppdrag till ordförande Glenn Nordlund (S) att, tillsammans med rektor för Mittuniversitetet, underteckna överenskommelsen.

Julgåva till medarbetare

Regionstyrelsen vill uppmärksamma och tacka regionens medarbetare för arbetet under 2021 som till stor del präglats av Corona pandemin och dess konsekvenser. Gåvan delas ut i form av ett presentkort till ett värde av 1000 kronor till alla som har en tillsvidareanställning eller en månadsavlönad visstidsanställning per den 1 september 2021. Även visstidsanställda timavlönade som varit anställda under perioden januari-augusti och arbetat minst 400 timmar omfattas av gåvan, totalt sett 7 263 personer.

Förtroendevalda och politiska sekreterare omfattas ej av gåvan, ej heller hyrpersonal.  

Smart Samverkan Västernorrland

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Bizmaker AB 3,4 miljoner i medfinansiering till projektet ”Smart Samverkan Västernorrland”.

Bizmaker erbjuder affärsutveckling, innovationsprocesser och nätverk i sin roll som regional inkubator och science park i Västernorrland. Projektet ”Smart Samverkan Västernorrland” förväntas accelerera utvecklingen för ökad sysselsättning och tillväxt hos företag i Västernorrland.

Företagsstöd till fastighetsbolag

Regionstyrelsen beslutar att bevilja Kingscall Fastigheter AB 5,2 miljoner i regionalt företagsstöd.

Investeringen består i att bygga en fastighet för en ny skofabrik. Fastigheten byggs, ägs och förvaltas av sökandeföretaget som i sin tur hyr ut den till Docksta Sko AB. Ur ett hållbarhetsperspektiv uttrycker företaget en strävan att bli ett klimatneutralt företag. Den nya fastigheten ska byggas med miljön i fokus och vara hållbar, energisnål och kostnadseffektiv. Total investering är 17,5 miljoner.

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa styrelsemöte hålls 3 februari 2022.

 


Tillbaka till toppen