Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Ordförandeklubba ligger på ett bord

Noterat från regionstyrelsens möte 9 september

2021-09-09 16:54

Psykisk ohälsa hos barn och unga, nya regionala riktlinjer, en Coronakommission och aktuellt läge. Det var några av punkterna när regionstyrelsen sammanträdde under torsdagen.

Aktuellt läge

Regiondirektör Åsa Bellander redogjorde för det aktuella läget i regionen gällande covid-19 och vaccineringsarbetet. Läget är positivt i den bemärkelsen att antalet smittade minskat till 49 personer förra veckan, från en platå på runt 70 personer veckorna innan. Men enligt Folkhälsomyndighetens prognoser kan det komma en topp i mitten av oktober. Just nu ligger fem personer på sjukhus med bekräftad covid-19, varav tre är i smittsam fas.

Region Västernorrland har en hög vaccinationsgrad på 86,3 procent av invånarna över 16 år. Men ännu fler behöver vaccinera sig för att komma upp i en vaccinationstäckning på över 90 procent och dialog förs med FHM om åtgärder för att försöka nå detta mål.

5 miljoner till psykisk ohälsa hos barn

Regionstyrelsen beslutar att omfördela 5 miljoner inom primärvårdsramen till satsningar för barn och unga med lättare psykisk ohälsa inom primärvården.

Det finns flera områden som skulle kunna stimuleras såsom sömnskola för barn, föräldrastöd samt utbildning för kuratorer i psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Nya regionala riktlinjer för företagsstöd

Regionstyrelsen beslutar att anta ”Riktlinjer – företagsstöd regionala tillväxtmedel”. Riktlinjerna träder i kraft första oktober 2021 och ska aktualiseras vartannat år.

Inom företagsstöd styrs medlens användning av EU-förordningar, nationella förordningar samt av politiskt beslutade regionala riktlinjer. Det nya förslaget på regionala riktlinjer för Västernorrland är utformat utifrån flera ambitioner:

  • Ett enklare och mer tillgängligt språk
  • En bredare palett av företagsstöd, som bättre adresserar de olika faser företagen går igenom på sin utvecklingsresa
  • Utveckla ett stöd som även riktar sig till missgynnade grupper av företag

Coronakommission

I en motion från Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), Robert Thunfors (SJVP) och Mona Hammarstedt (KD) föreslås att tillsätta en Coronakommission i Västernorrland. Motionärerna vill tillsätta en särskild kommission med uppdraget att i bred samverkan utvärdera hur pandemin hanterats i Västernorrland.

Regionstyrelsen avslår motionen med motiveringen att en gemensam utvärdering av hur covid-19 har hanterats redan har gjorts för perioden mars till augusti 2020. Den finns att läsa hos Länsstyrelsen, diarienummer: 457-8468-20.

Även en egen oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering från januari till augusti 2020 har gjorts av KPMG. Utvärderingen har gett förslag på områden där insatser behövs för att stärka Region Västernorrlands krishantering inför en ny kris liknande denna pandemi.

Utvärdering: Oberoende utvärdering av Region Västernorrlands hantering av det nya Coronavirusets effekter (rvn.se)

Eftersom pandemin pågick även efter denna period har regionstyrelsen tidigare fattat beslut om en utvärdering till, för perioden augusti 2020 – mars 2021.

Digital delaktighet

Regionstyrelsen beslutar att projektet ”Tillgänglig digital offentlig service” kan starta, med finansiering från regionstyrelsens särskilda medel för oförutsedda kostnader. Total kostnad för projektet beräknas till 2, 9 miljoner fördelat över två år.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla för Region Västernorrlands externa webbplats i september 2020. Lagen kommer även att gälla för intranätet vid nästa ”omfattande översyn”. Att bryta mot lagkraven kan ge stora viten. Som demokratiskt styrd organisation är det centralt för Region Västernorrland att vara inkluderande, transparent och möjliggöra delaktighet för alla grupper i samhället på lika villkor.

Miljonstöd till Länsmuseet

Regionstyrelsen beslutar att bevilja 3, 4 miljoner i medfinansiering till stiftelsen Länsmuseet Västernorrland och projektet Nod Kulturarvsturism och Kulturella och Kreativa Näringar.

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland finns på flera platser i länet, i Härnösand, Myckelgensjö, Prästmon och på Ulvön. Murberget friluftsmuseum ingår i Länsmuseets verksamhet och är ett av de största friluftsmuseerna i Sverige med byggnader och miljöer som speglar bebyggelse, social historia, socknens betydelse, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur.

Läs mer i egen nyhet om kulturstödet här:

Protokoll

Detta är endast ett urval av mötets innehåll. När protokollet är justerat publiceras det på rvn.se. Nästa styrelsemöte hålls 12 oktober 2021.