Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Noterat från Stora samverkansrådet 12 april

2019-04-15 09:26

Den regionala utvecklingsstrategin går ut på remiss och handlingsplanerna för kompetensförsörjning samt innovation och företagande har reviderats - det var några av de ärenden som behandlades vid Stora samverkansrådets möte den 12 april.

Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi, RUS, går ut på remiss

Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har nu pågått i nästan ett och ett halvt år. Förankring och inspel har gjorts i såväl politiska grupperingar som tjänstepersongrupperingar samt Regionala- och Stora samverkansrådet. Efter genomförda kommun- och myndighetsdialoger finns nu ett utkast till ny regional utvecklingsstrategi, RUS, för Västernorrland 2020-2030.

Den 17 april skickas den regionala utvecklingsstrategin på remiss kommuner, organisationer och myndigheter.

Efter sista svarsdatum 30 september sker nödvändiga revideringar och en remisskonferens planeras hållas 16 oktober. Strategin beslutas slutligen av Regionfullmäktige i november.

Reviderade handlingsplaner för kompetensförsörjning samt innovation och företagande

I väntan på att den nya regionala utvecklingsstrategin antas har handlingsplanerna för kompetensförsörjning samt innovation och företagande reviderats. Syftet med handlingsplanerna är att tydliggöra prioriteringarna för 2019. Stora samverkansrådet beslutade att ställa sig bakom handlingsplanerna.

Läs handlingsplanerna här:

Handlingsplan för kompetensförsörjning 2019 (pdf)

Handlingsplan för innovation och företagande 2019 (pdf)

Strategi för smart specialisering ska tas fram

EU:s sammanhållningspolitik ställer krav på att Västernorrland tar fram en strategi för smart specialisering. Syftet är att stärka regionens konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för kunskapsdriven tillväxt.

I processen att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Västernorrland så har en analys för smart specialisering upphandlats. Det är ett första steg inför framtagandet av Västernorrlands smarta specialiseringsstrategi.

Enligt de riktlinjer som tagits fram av EU genom den så kallade Sevillaplattformen, så består processen för att ta fram en smart specialiseringsstrategi av sex steg:

  • Analys av regionens styrkor, tillgångar, europeisk och internationell konkurrenskraft samt länkar till andra marknader.
  • Förankring och delaktighet, både marknads- och kundperspektiv. Förutom triple helix-arbete så ska samhälle och kunder involveras för att få en så bred syn som möjligt, genom direkt inflytande och delaktighet eller indirekt genom representation av intresseorganisationer.
  • Formulering av övergripande vision för regionen.
  • Identifiering av prioriterade områden.
  • Planer för genomförande. Strategin implementeras genom handlingsplaner, i vilka det är viktigt att lämna utrymme för experimenterande.
  • Plan för lärande och uppföljning av målen i strategin.

Stora samverkansrådet beslutade att gemensamt ta ansvar för att bidra i arbetet att ta fram och förankra en smart specialiseringsstrategi för Västernorrland. Målet är att strategin ska antas under första kvartalet 2020.

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft är inrättat av regeringen för att göra det regionala tillväxtarbetet mer effektivt och resultatinriktat. Den 5 april genomfördes det första Forum-mötet sedan valet i september 2018, från Västernorrland deltog Sara Nylund (S).

Bland annat lyfte regionerna behovet av regional anpassning av programmen kopplade till EU:s sammanhållningspolitik, frågor kopplade till Arbetsförmedlingens neddragningar, inspel gällande arbetsmarknadsutredningens slutsatser, synpunkter på Exportsamverkan och landsbygdspolitiken.

Nästa Stora samverkansråd är den 29 maj.