Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nu har Västernorrland en ny regional utvecklingsstrategi

2020-02-26 16:08

Regionfullmäktige har nu fastställt den nya regionala utvecklingsstrategin för Västernorrlands län de kommande tio åren. Målen är att Västernorrland, år 2030, har stärkts som plats i ett nationellt och globalt perspektiv. Länet ska i ännu större utsträckning vara en plats som människor väljer att leva i och besöka. Företag och organisationer ska välja att växa i Västernorrland.

- Den regionala utvecklingsstrategin är den första någonsin som tagits fram av Region Västernorrland och klubbats av oss politiker. Innehållet har arbetats fram i en bred och inkluderande process med många olika intressenter. Den speglar vår gemensamma vilja och vår vision för att gemensamt utveckla Västernorrland till ett ännu mer attraktivt län, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande

Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Västernorrland, länets kommuner, myndigheter, universitet, näringsliv och civilsamhälle har gemensamt tagit fram den regionala utvecklingsstrategin och ställt sig bakom prioriteringarna. Invånarna har getts möjlighet att komma med inspel dels genom enkäter, dels genom en framtidsdag. Ansvaret för att genomföra prioriteringarna i strategin delas mellan regionen, kommuner, myndigheter och övriga organisationer. Regionen har också ansvar för att hålla ihop och följa upp arbetet.

Anger riktningen framåt för Västernorrland

- Det här är ett viktigt strategidokument som anger riktningen framåt. Ytterst är målet en hållbar ekonomisk, miljömässig och social tillväxt i linje med Agenda 2030 för att tillvarata länets alla möjligheter, säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör.

Märta Molin

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör.

I utvecklingsstrategin finns tre övergripande målområden angivna med ett antal prioriteringar, som nu ska konkretiseras, följas upp och utvärderas. Några av dessa är:

  • Kraftsamling för att skapa, attrahera och behålla kompetens och investeringar till länet.
  • Alla invånare ska ha grundläggande behörighet från grundskola och gymnasium.
  • Fler flexibla former för lärande genom nya metoder och arbetssätt.
  • Ett funktionellt och sammanhållet system för hållbart resande.
  • Beslutad finansiering för genomförande av nya Ostkustbanan, Mittbanan och Ådalsbanan.
  • Skola och arbetsliv samverkar kring arbetsmarknadens möjligheter för en ökad matchningsgrad.

Samverkan, samsyn och uthållighet

Nyckelord för att förverkliga målen i utvecklingsstrategin är samverkan, samsyn och uthållighet.

- Vårt regionala utvecklingsansvar kommer att kräva nya och mer utvecklade samverkansformer och ett nytt sätt att leda. Det krävs ett modigt och inkluderande regionalt ledarskap som gemensamt tar ansvar för vår framtid, säger Glenn Nordlund.

Den regionala utvecklingsstrategin, som ofta förkortas RUS, pekar ut länets gemensamma och långsiktiga mål och prioriteringar. I Västernorrland är det numera Region Västernorrland som är regionalt utvecklingsansvarig. Tidigare har länsstyrelsen haft detta uppdrag.

Utvecklingsarbete i linje med Agenda 2030

Utvecklingsstrategin sträcker sig fram till år 2030 och är också en del i genomförandet av den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s sammanhållningspolitik samt Agenda 2030. I strategin finns en framtidsbild beskriven för Västernorrland om tio år:

”År 2030 blickar vi tillbaka på år av handlingskraft, där gemensamma satsningar minskat klimatpåverkan, ökat social inkludering, tillvaratagit den digitala transformationens möjligheter och skapat livskraft för länets invånare, företag och organisationer att leva, verka och trivas i Västernorrland. År 2030 är Västernorrland en växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder”.

- Jag är övertygad om att vi som bor och verkar i Västernorrland har goda möjligheter att lyckas förverkliga visionen om vi bara jobbar tillsammans och drar åt samma håll. Grunden är nu lagd genom den regionala utvecklingsstrategin. Nu är det dags att ta nästa steg och tillsammans börja jobba för att fortsätta utveckla Västernorrland, säger Märta Molin.

 

Mer information om den regionala utvecklingsstrategin