Charlotte Högberg och Iwona Jacobsson
Vården i Västernorrland ger ovanligt många rådgivningssamtal om motion och matvanor. Charlotte Högberg hjälper invånare att göra en livsstilsförändring i praktiken. Iwona Jacobsson ansvarar för satsningen.

Personlig hälsocoach hjälper länsbor äta bättre och motionera mer

2023-01-25 07:00

Hälsosam online är en hälsosatsning som just nu pågår i Region Västernorrland. Deltagarna får kostnadsfri tillgång till en personlig hälsocoach och en app för att registrera motion och matintag. Varje vecka ger coachen respons och uppmuntran genom digital kommunikation.

I Socialstyrelsens senaste utvärdering av primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor framgår det precis som tidigare år att det är stora skillnader mellan regionerna.

Västernorrlands hälso-och vårdcentraler ger med tydlig marginal störst andel rådgivande hälsosamtal i landet vad gäller fysisk aktivitet och matvanor. Över åtta procent av alla besökare på hälso- och vårdcentralerna i Västernorrland får rådgivning om fysisk aktivitet, medan flera andra regioner nästan inte har någon rådgivning alls.

De som behöver kan få stöd

Just nu har sjukvårdspersonalen som håller rådgivningssamtal även möjlighet att erbjuda de patienter som behöver ändra livsstil att delta i en digital hälsosatsning som Region Västernorrland bedriver som ett pilotprojekt.  

- I den stressade tillvaro vi har kan ett digitalt stöd och personlig vägledning vara till god hjälp. Vår hälsosatsning, som vi kallar Hälsosam Online, erbjuder stöd till dig som behöver förbättra din kosthållning eller motionsvanor säger Iwona Jacobsson, strateg på enheten för folkhälsa i Region Västernorrland.

App för veckans resultat

Under sex veckor planerar och registrerar deltagaren sin fysiska aktivitet och matvanor i en app. Varje vecka har deltagaren digital kontakt med en hälsocoach, som följer upp informationen och peppar deltagaren.

- Alla som är 18 år eller äldre och folkbokförda i Västernorrlands län är välkomna att ansöka om att delta. Det finns dock ett begränsat antal platser, så i början kommer vi ställa några frågor till dem som anmäler intresse. Det är viktigt att man är motiverad till förbättringar, säger Charlotte Högberg, hälsovägledare och en av hälsocoacherna i projektet.

Just nu deltar 100 personer i hälsosatsningen.

- Fram till mitten av februari har hälso-och vårdcentralerna möjlighet att rekrytera nya deltagare. När alla deltagare slutfört programmet avslutar vi satsningen och utvärderar den, säger Iwona Jacobsson.

Omställning till god och nära vård

Pilotprojektet sker inom ramen för den nationella reformen God och Nära vård, som bland annat innebär att vården i högre utsträckning ska verka förebyggande och hälsofrämjande, att patienten ska ha större inflytande över sin egen vård och att användandet av digitala verktyg i vården ska utvecklas.

- Vi har ställt frågor till alla som deltagit i Hälsosam Online och bett dem utvärdera sin upplevelse. Nu ska vi sammanställa svaren och fundera på hur vi kan fortsätta framåt med den här typen av hälsofrämjande egenvård. Det är det som är det fina med god och nära vård - att det är en omställning där vi har möjlighet att prova oss fram, säger Iwona Jacobsson.

I Västernorrland är programmet för god och nära vård ett länsövergripande samarbete mellan länets sju kommuner och Region Västernorrland. Hälsosam Online är ett av många utvecklingsarbeten som pågår inom området.


Tillbaka till toppen