Gruppbild på 9 av de personer som undertecknat handlingsplanen mot våld.

Ny handlingsplan mot våld i Västernorrland

2022-03-31 11:46

Alla kommuner, regionen, Länsstyrelsen och en rad myndigheter i länet har skrivit under en handlingsplan mot våld. Målet är en nollvision - att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra i länet.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort jämställdhets- och folkhälsoproblem som förekommer i alla delar av samhället. Det innebär stor utsatthet för de som drabbas men innebär också stora kostnader för samhället.

Långsiktigt samarbete i Västernorrland

Femton offentliga aktörer samlades i Härnösand och skrev under den gemensamma handlingsplanen mot våld för Västernorrlands län. Handlingsplanen är en del i ett långsiktigt gemensamt arbete.

- Det finns många goda krafter i Västernorrland. Handlingsplanen innebär en ytterligare kraftsamling och är bevis på att vi har en stark uppslutning och att det finns en handlingskraft för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, säger landshövding Berit Högman.

Under dagen redovisades även konkreta exempel på det arbete som pågår och från regionen deltog kvinnokliniken med information om sin påbörjade process med att ställa frågan om våld till alla sina patienter.

Skapa rutiner för att identifiera våldsutsatta

Hälso- och sjukvården och tandvårdens ansvar är bland annat att skapa rutiner för att i högre grad identifiera våldsutsatta barn och vuxna bland sina patienter.

- Det är viktigt att våra medarbetare känner sig trygga med att fråga patienter om de blivit utsatta för våld i någon form. Hälso- och sjukvårdens ansvar är ju att upptäcka våldsutsatthet. Har vi en god samverkan mellan oss samhällsaktörer skapas bättre förutsättningar i de fall där vi behöver kontakta socialtjänst eller polis. Handlingsplanen mot våld visar hela länets engagemang i frågan och att det bara är tillsammans vi har chans att nå nollvisionen, säger Åsa Bellander, regiondirektör.

Handlingsplanen innehåller även en konkret åtgärdslista. Hitintills har man enats om 13 prioriterade samverkansåtgärder som ska vara i fokus under 2022-2024 för att nå målen.

Frågor kring handlingsplanen och länets samarbete kan ställas till Maria Jakobsson som även deltagit i framtagandet av planen.

Mäns våld mot kvinnor (Länsstyrelsen Västernorrland)

Västernorrland mot Våld | Lämna, sluta eller hjälpa (vasternorrlandmotvald.se)


Tillbaka till toppen