Människor vid tågstation

Nya rekord för pendlingen - stod för hela sysselsättningsökningen 2021

2023-02-08 13:22

Den årliga pendlingsuppdateringen visar att 2021 återhämtade sig pendlingen från pandemin och nya rekord sattes. Både antalet in- och utpendlare och dess andel av förvärvsarbetande är nu på sin högsta nivå någonsin.

Redan under 2020 ökade både in- och utpendling i andelen av de förvärvsarbetande, detta trots att antalet pendlare sjönk jämfört med 2019. Detta var en effekt av att de som bor och arbetar i samma kommun minskade mer. Detta visar på en av de positiva effekterna med ökad pendling - att det bygger förmågan att hantera förändring och utveckling i hemkommunen då dess arbetstagare agerar på mer än en arbetsmarknad.

Utpendlingen såväl som inpendlingen ökade

Under 2021 ökade utpendling från Västernorrlands kommuner med 923 personer. De utgjorde nästan hela sysselsättningsökningen hos de boende i länet, som uppgick till 937 personer. Pendlingens andel av de förvärvsarbetande boendes i länet ökade således från 15,8 procent till 16,5 procent – det var den näst största ökningen jämfört med våra angränsande län, enbart slagen av Jämtlands län som ökade en hel procentenhet.

Inpendlingen ökade i länet från 15,6 procent till 16,2 procent, en ökning med 0,6 procent. Det var bättre än Västerbotten som hade en absolut ökning om 0,5 procent, men något lägre än Gävleborg med en ökning på 0,7 procent, samt Jämtland, som återigen uppvisade störst ökning, med 0,9 procent. Att både in- och utpendlingen utvecklas positivt för länet och för nästan alla kommuner visar på att Västernorrland har möjlighet att vara en dynamisk region. En stor förklaring till de positiva siffror som länet uppvisar tros vara en effekt av pandemin och den digitala transformationen.

- Bredbandsutbyggnaden är en viktig förutsättning som möjliggjort denna utveckling, ett arbete som fortsätter med full kraft säger Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västernorrland. Den potential som möjliggjorts med det nya arbetssättet visar också att Västernorrland har attraktionskraft och att mer potential finns att hämta. Speciellt när också den fysiska transportinfrastrukturen kan möjliggöra liknande utveckling, det vill säga genom Nya Ostkustbanan, som i länet är högsta prioritet.

Möjligt att fler ser Västernorrland som en attraktiv plats

Skillnaden mellan in- och utpendlingen, det nettot som är ett underskott i Västernorrland, ökade med hela 183 personer till 2021. Att ha ett negativt pendlingsnetto är inte entydigt negativt - en tolkning av detta är att flera arbetstagare ser en attraktion av att bo i länet, men att vissa jobbmöjligheter saknas. När möjlighet gavs till förändrad inställning till platsen där arbete finns tog flera individer chansen. Endera genom att byta boendekommun inom länet, eller att flytta till länet men behålla sitt jobb på annan ort.

- Vi vet att länet har stor potential vad gäller bredbandstillgång, infrastruktur och kollektivtrafiksystem. Vi ser med tillförsikt på framtiden och fortsätter utvecklingen mot ett livskraftigt och hållbart Västernorrland, avslutar Jonny Lundin.

Läs mer i Västernorrlands pendlingsuppdatering för 2023 som du hittar på:

analysportalnorr.se

Kontakt:

Christian Forsberg, analytiker
Telefon: 0611-802 07
E-post: christian.forsberg@rvn.se

Jonny Lundin, ordförande regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 0611-803 43
E-post: jonny.lundin@rvn.se


Tillbaka till toppen