Två medarbetare vänder patient i sjukhussäng

Ökade kostnader för inhyrd personal – i Västernorrland och i riket

2023-03-07 10:10

Samtliga 21 regioner i Sverige fick ökade kostnader för inhyrd personal under fjolåret visar en färsk rapport från SKR, Sveriges kommuner och regioner. I Västernorrland var ökningen 7,7 procent vilket innebär att 11,7 procent av regionens totala personalkostnad 2022 bestod av kostnader för hyrpersonal.

Totalt betalade Region Västernorrland 465 miljoner kronor för inhyrd personal under fjolåret, vilket är en ökning med 7,7 procent från 2021. Procentuellt har bara två regioner en lägre kostnadsökning än Västernorrland och den region som har störst procentuell ökning ligger på 62,1 procent. Tio regioner ökar med mer än 36 procent.

- Rapporten visar att hela landet brottas med samma utmaningar som vi vad gäller bemanning. Det är stor konkurrens om medarbetarna och det visar sig nu även i regioner som tidigare klarat sin kompetensförsörjning bra, säger Elina Backlund Arab (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi behöver stoppa den här utvecklingen och arbetar för det.

Flera orsaker till högre kostnader

Förutom ökad konkurrens om personal, vilket också drivit upp priserna hos bemanningsföretagen, kan de ökade kostnaderna delvis förklaras med att pandemin gett högre sjukskrivningstal än vanligt och att inhyrd personal behövts för att hantera vård som skjutits upp under pandemin.

- Det viktigaste vi kan göra är att vara en bra arbetsgivare så att sjukvårdspersonal trivs och vill jobba hos oss, men även andra saker måste till. Bland annat arbetar vi tillsammans med övriga regioner för att få till en gemensam upphandling av hyrpersonal, säger Kjell Norman, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör. Tillsammans blir vi en starkare aktör.

Hur jobbar ni för att vara en bra arbetsgivare?

- Vi erbjuder trygga anställningsformer och jag anser att vi generellt har bra villkor. Vad gäller arbetsmiljöarbete så är ett par exempel att vi ska ge mer organiserat stöd och möjlighet till lärande när nyutexaminerade anställs för att de ska känna större lugn i starten av sitt arbetsliv. Under 2023 ska karriärmodeller utvecklas för olika yrkesgrupper likt kompetenstrappan som finns för sjuksköterskor idag, berättar Kjell Norman. Regionen är en arbetsplats där du kan utvecklas.

Färre behöver vårda fler

I Sverige beräknas antalet personer över 80 år öka med närmare 50 procent inom tio år. Samtidigt väntas antalet personer i arbetsför ålder endast öka med fyra procent. Det gör att konkurrensen om arbetskraft blir ännu större samtidigt som behovet av vård ökar.

- Omställningen till Nära vård är en nödvändighet, där nya arbetssätt och teknikutveckling innebär att vi med patienten i centrum kan fortsätta att ge våra invånare den vård de behöver, säger Elina Backlund Arab (S). Utveckling sker varje dag och jag har gott hopp om att vi tillsammans med kommuner och andra vårdgivare kan klara bemanningsutmaningarna framgent.

SKR Bemanningstrend - Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården 2022


Tillbaka till toppen