Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionens hälsa behöver bli mer jämlik

2019-02-06 09:15

På en rad områden har folkhälsan blivit bättre i Västernorrland under senare år. Det finns dock flera stora hälsorelaterade utmaningar när det gäller exempelvis kostvanor och upplevd ensamhet hos länets äldre invånare.

Det framgår i rapporten ”Öppna jämförelser Folkhälsa” som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Folkhälsomyndigheten publicerar idag. Resultaten visar på skillnader i hälsoläge exempelvis relaterat till bostadsort, kön och utbildningsnivå.

Stora utmaningar

Folkhälsan har inom flera områden blivit bättre i Västernorrland jämfört med tidigare mätningar. Bland annat är det färre som röker dagligen eller som har riskkonsumtion av alkohol, tandhälsan ser också ut att ha förbättrats och vi är tryggare än andra. Det finns dock flera stora hälsorelaterade utmaningar.
2017 var den förväntade medellivslängden vid födseln 79,3 år för män och 82,8 år för kvinnor, i Västernorrland. Motsvarande siffror för riket är 80,4 år för män och 84 år för kvinnor. Andelen Västernorrlänningar med fetma ökar, och vi är fortfarande bland de fetaste i landet, vi är också de som äter minst frukt och grönsaker. Resultaten visar också att många äldre Västernorrlänningar upplever ensamhet.

Ojämlik hälsa

Peter Möllerswärd, chef för enheten för folkhälsa inom Region Västernorrland menar att många skillnader förklaras av socioekonomiska förhållanden och levnadsvanor.
- Vi kan se hur hälsoklyftorna under senare år har ökat i samhället och vi behöver bli bättre på att förbättra villkoren för grupper som har ökad risk för att drabbas av ohälsa. Jämlik hälsa är också en förutsättning för ökat välstånd via minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning och minskade behov av vård och omsorg, säger han.

Det krävs mer av alla

För att uppnå Region Västernorrlands mål om en jämlik hälsa bland invånarna i länet anser Peter Möllerswärd att det krävs mer från alla aktörer, både inom Region Västernorrland som bland övriga parter i regionen.
- Människors hälsa och välbefinnande påverkas i hög grad av de livsvillkor och samhällsstrukturer vi befinner oss i, säger han.