Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Äldre kvinna möter vårdpersonal

Ökat patientfokus i ny organisation för hälso-och sjukvården

2020-08-14 12:00

En ny hälso- och sjukvårdsorganisation, som bättre tillgodoser multisjuka äldre och kroniskt sjukas behov, kan införas i Region Västernorrland under nästa år. Ett förslag till ny organisation har nu överlämnats till politikerna av tillförordnad regiondirektör Anders Sylvan.

Anders Sylvan, tillförordnad regiondirektör Region Västernorrland

Anders Sylvan, tillförordnad regiondirektör Region Västernorrland

- Vi behöver förändra organisationen för att klara omställningen till nära vård. Målet är att skapa en tillgänglig, samordnad och nära vård för länets alla invånare, säger Anders Sylvan.

Den nya organisationen ska med primärvården som nav ta ett samlat och gemensamt ansvar tillsammans med den kommunala sjukvården för att samordna vården geografiskt. 

Förslag till ny hälso- och sjukvårdsorganisation, Region Västernorrland (pdf)

Tre lokala närsjukvårdsområden 

Det är främst för att tillgodose kroniskt sjuka, äldre och multisjukas behov som en lokal närsjukvård i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik föreslås. Inom närsjukvården kommer hälso- och vårdcentraler tillsammans med geriatrik/neurologi/rehabilitering, medicin, hjärtsjukvård och akutmottagningar att samordnas.

Patienter med kroniska sjukdomar eller komplexa vårdproblem får i dag inte sina behov tillgodosedda i tillräcklig utsträckning. Flera nationella utvärderingar har påpekat bristen inom svensk sjukvård på kontinuitet och tillgänglighet.

- Nära vård är både ett arbetssätt och en organisatorisk förutsättning för att bättre möta behovet av en sammanhållen vård för våra multisjuka patienter. För att klara detta krävs en utvecklad samverkan mellan både primärvård, specialistvård och den kommunala sjukvården. Vikten av nära samverkan har inte minst visat sig tydligt under den pågående pandemin, säger Anders Sylvan. 

Utvecklad samverkan med länets kommuner

Primärvårdsdirektör Anna-Lena Lundberg ser goda möjligheter i den föreslagna organisationen att utveckla samverkan med både specialistvården och länets kommuner.

Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör Region Västernorrland

Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör Region Västernorrland

- Den här organisationen skapar goda förutsättningar för en utvecklad och nära samverkan mellan primärvården, specialiserad vård och våra kommuner. Nu tar vi ta ett gemensamt ansvar för patientens hela vårdprocess i nära vård. Det skapas dessutom en gemensam samverkansarena för kommunal hemsjukvård och omsorg, säger Anna-Lena Lundberg.                                           

Länssjukvården kommer att finnas kvar 

Den specialiserade vård som inte behövs lika ofta samlas i den länsgemensamma vården. Närsjukvården och länssjukvården ska enligt förslaget ledas av samma chef, en biträdande regiondirektör/hälso- och sjukvårdsdirektör, och tillhöra en och samma förvaltning. I dag bedrivs regionens hälso- och sjukvård i fyra förvaltningar; primärvård, specialistvård, folktandvård och rättspsykiatri.

Christine Bylander, tillförordnad sjukhusdirektör Region Västernorrland

Christine Bylander, tillförordnad sjukhusdirektör Region Västernorrland

- Förslaget till ny hälso- och sjukvårdsorganisation kommer inte att påverka den mer akuta vården. Den som exempelvis behöver opereras eller behandlas för sin cancer kommer att få vård vid något av våra tre sjukhus precis som tidigare. Jag är övertygad om att den nya organisationen skapar en enklare och mer sammanhållen resa genom vården för våra invånare, säger biträdande sjukhusdirektör Christine Bylander.

Allt fler invånare med kroniska sjukdomar

Befolkningsutvecklingen visar att andelen äldre och andelen invånare med långvariga kroniska sjukdomar kommer att fortsätta att öka de kommande åren. Medicinskt kunnande och teknisk utveckling går ständigt framåt och sjukvården kan behandla allt fler sjukdomar. Samtidigt minskar antalet invånare som arbetar vilket innebär att resurserna inte ökar i samma takt som vårdbehovet och att hälso- och sjukvården därför behöver bedrivas allt mer kostnadseffektivt.

Den här utvecklingen delar Västernorrland med övriga landet. Därför ställer sjukvården i Sverige nu om för att bättre anpassa vårdens resurser efter invånarnas behov. De flesta av Sveriges regioner har inlett eller kommit halvvägs i arbetet för att ge en nära vård till sina invånare. I en överenskommelse mellan staten och SKR, Sveriges kommuner och regioner, ges årligen ett riktat statligt stöd för ett genomförande av nära vård.

-  Precis som många andra organisationer i samhället behöver vi följa utvecklingen och förbättra tillgängligheten för våra invånare. Det kan handla om hur vi är organiserade men också om nya sätt att komma i kontakt med vården och ett mer utvecklat sätt att ta hand om sin egen hälsa, säger Anders Sylvan.

Omfattande arbete sedan 2018

Sedan våren 2018 har ett omfattande arbete för att utveckla vården i regionen genomförts på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. En stor del av arbetet, som genomförts i dialog med medarbetare och fackliga företrädare, har handlat om arbetssätt och organisering för att på bästa och effektivaste sätt ge maximal vård till våra patienter. I juni förra året fick förvaltningscheferna för primärvården och specialistvården uppdraget att också ta fram ett förslag till ny närvårdsorganisation.

Det arbetet, tillsammans med nationella överenskommelser om en utveckling av en nära vård ligger till grund för det förslag som nu är förhandlat med de fackliga organisationerna och som Anders Sylvan överlämnat till regionens politiker där regionfullmäktige vid sitt möte i september ska besluta om en ny hälso- och sjukvårdsorganisation.