Ekonomichef Dick Rytterdahl, regiondirektör Åsa Bellander och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)
Ekonomichef Dick Rytterdahl, regiondirektör Åsa Bellander och regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S)

Positivt ekonomiskt resultat för Region Västernorrland

2023-02-15 12:00

Region Västernorrland redovisar ett preliminärt överskott för 2022 på 32 miljoner. Efter justering, för bland annat orealiserade förluster, uppgår resultatet till 313 miljoner.

- Vi har några ekonomiskt goda år bakom oss vilket bland annat inneburit att vi kunnat återställa tidigare års underskott. Nu ser vi och alla andra regioner i Sverige dessvärre en betydligt kärvare ekonomisk verklighet de kommande åren vilket påverkar hela regionen, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Påverkar resultatet

Det ekonomiska resultatet för 2022 har påverkats av tillfälliga riktade statsbidrag med anledning av pandemin, även intäkter från skatt och generella statsbi­drag ökade under fjolåret. Svårigheten att bemanna verksamheter inom hälso- och sjukvården, med både egen och inhyrd personal, har också påverkat resultatet.

- Vi måste vara ödmjuka och konstatera att det starka resultatet till viss del beror på att vi inte fullt ut klarat av att genomföra allt som vi planerat att göra under 2022 på grund av svårigheter med att få tillräcklig bemanning, säger regiondirektör Åsa Bellander.

De effektiviseringar som sedan tidigare inarbetats i gällande plan för hälso-och sjukvården kvarstår. Utöver detta genomförs på uppdrag av regionstyrelsen just nu en genomlysning av regionens samlade administration i syfte att ta fram åtgärder för att minska de administrativa kostnaderna.

Omfattande utvecklingsarbete

De kommande åren innebär också stora demografiska utmaningar när allt fler Västernorrlänningar når en hög ålder, med ett större behov av vård och omsorg, samtidigt som andelen invånare i arbetsför ålder fortsätter att minska.

- I många verksamheter pågår ett omfattande utvecklingsarbete drivet av engagerade medarbetare och chefer för att hitta kostnadseffektiva lösningar på framtidens välfärdsutmaningar, vilket är väldigt positivt. Samtidigt är det nödvändigt att det pågående och övergripande arbetet med kostnadseffektiviseringar, verksamhetsförbättringar och förändrade arbetssätt fortsätter och ger resultat, säger Glenn Nordlund.

Ökade kostnader

Den kärva ekonomiska situationen i omvärlden gör att Region Västernorrland inte klarar att hålla en budget i balans de kommande två åren, utan har ett budgeterat underskott med minus 380 miljoner för i år och minus 319 miljoner för 2024.

- Våra utgifter ökar till följd av inflationens stora påverkan som innebär att kostnaderna för inköp av exempelvis sjukvårdsmaterial, läkemedel, drivmedel, el och livsmedel skjuter i höjden. Dessutom skall pensionerna värdesäkras och bara det innebär för 2023 en kostnadsökning med över 500 miljoner jämfört med fjolåret, säger ekonomidirektör Dick Rytterdahl.

Att resultatet för 2022 skiljer sig åt så mycket före och efter justering av jämförelsestörande kostnader beror främst på att värdet i regionens pensionsmedelsportfölj minskade under 2022. Den här orealiserade kursförlusten måste enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning tas upp i bokslutet.


Tillbaka till toppen