Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande (S)
Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande (S)

Region Västernorrland behöver minska kostnaderna med 200 miljoner kronor per år

2019-09-10 18:13

Region Västernorrland står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Enligt ett ekonomiskt scenario som presenterades vid ett möte med alla politiska partier under tisdagen framgår det att Region Västernorrland behöver sänka sina kostnader med 200 miljoner kronor per år de kommande tre åren.

- Den ekonomiska utvecklingen är djupt bekymmersam. För att nå målet med en ekonomi i balans behöver alla verksamheter nu spara för att bidra till ett så bra ekonomiskt resultat som möjligt för hela Region Västernorrland, säger regiondirektör Hans Wiklund.

Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen bjöd regionstyrelsens ordförande, Glenn Nordlund (S), in företrädare för samtliga partier till ett dialogmöte på tisdagen för att gemensamt diskutera de ekonomiska utmaningarna för Region Västernorrland. Deltagarna på mötet var överens om att det ekonomiska läget kräver samverkan över partigränserna i en utvecklad budgetberedning och att regionstyrelsen ska ha ett större fokus på den ekonomiska utvecklingen.

- Jag ser det som angeläget att vi försöker hitta en bred samsyn kring åtgärder för att få en ekonomi i balans. Därför känns det bra att samtalet vi inledde i dag med samtliga politiska partier nu fortsätter under hösten. Jag vill också understryka att medarbetarnas kunskap och engagemang är avgörande för att vi ska kunna erbjuda fortsatt god verksamhet och samtidigt ha en hållbar ekonomisk utveckling, säger Glenn Nordlund.

Kostnaderna behöver årligen sänkas med 2,5 procent fram till 2022

Vid mötet presenterade ekonomidirektör Lars Halén ett ekonomiskt scenario för åren 2020-2022. Det visar att Region Västernorrland behöver sänka sina kostnader med 200 miljoner kronor per år fram till 2022, vilket motsvarar en årlig kostnadssänkning på 2,5 procent.

Besparingen krävs dels för att återställa tidigare års underskott inklusive det beräknade underskottet för 2019, dels för att skapa utrymme för den fortsatta verksamhetsutvecklingen. I det här scenariot har förslaget om en förändrad statlig skatteutjämning också tagits med.

De senaste tre åren har Region Västernorrland gjort ett ekonomiskt överskott, trots att både primärvården och specialistvården årligen redovisat ekonomiska underskott. Budgetmålet för 2019 är 97 miljoner kronor i överskott. Nu pekar den senaste prognosen istället på ett minusresultat för året på 158 miljoner kronor, alltså 255 miljoner kronor sämre än budget. Den främsta orsaken är en allt högre kostnadsutveckling inom vården både för egen och inhyrd personal samt köpt riks- och regionvård.

Stora ekonomiska utmaningar för alla regioner

Utmaningarna inom ekonomiområdet är något som Region Västernorrland delar med samtliga landets regioner. Redan 2018 försämrades det ekonomiska resultat rejält bland både regioner och kommuner. I år är den ekonomiska verkligheten ännu tuffare, då kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna bland annat till följd av den demografiska utvecklingen.

- Det ansträngda ekonomiska läget vi har i Region Västernorrland är inget vi är ensamma om. Samma utmaning finns i våra grannregioner. För att klara av att möta kraven på en mer balanserad ekonomi krävs att vi har en gemensam bild av den utmaning vi står inför och pröva möjligheter till samverkan för att hitta lösningar, säger Glenn Nordlund.

Takten i pågående besparingsarbeten måste öka

Regiondirektör Hans Wiklund ser med oro på att kostnaderna inom hälso- och sjukvården fortsätter att öka trots det omfattande arbete som pågår för att få en ekonomi i balans.

- Det pågående arbetet inom specialistvården och primärvården med åtgärdsplaner för att sänka kostnaderna och hantera nuvarande underskott måste intensifieras och nu omsättas i konkreta åtgärder, säger Hans Wiklund.

Budgeten för 2020 kommer att klubbas av politikerna i Regionfullmäktige den 20-21 november. Fram till dess kommer budgetförslaget att beredas i utskott, nämnder och av regionstyrelsen. En budgetdialog med ansvariga tjänstemän kommer att hållas i början av oktober.