Åsa Bellander, regiondirektör i Region Västernorrland

Region Västernorrland går upp i stabsläge

2022-01-05 15:11

Region Västernorrland går nu upp i stabsläge. Anledningen är en generell hög belastning på vården och svårighet att bemanna vårdplatser. Sjukhuset i Sundsvall aktiverar dessutom steg tre i sin upptrappningsplan för covid-19.

Mycket ansträngt läge

- Vi är i ett mycket ansträngt läge, framför allt på sjukhuset i Sundsvall. Patientbeläggningen är hög och vi har svårt att säkra bemanningen. Vi höjer därför nu vårt beredskapsläge vilket bland annat gör det lättare för oss att ta hjälp av de privata vårdgivarna i länet, säger Åsa Bellander, regiondirektör i Region Västernorrland. 

Regionen har tre olika grader av beredskapslägen. Stabsläge är den första nivån ovanför normalt beredskapsläge inom regionen. Nästa nivå av förhöjd beredskap är förstärkningsläge och den högsta nivån är katastrofläge.

Snabbare och effektivare styrning

- Att vara i stabsläge innebär att vi snabbare och på bättre sätt kan samla, styra och säkerställa bemanning och andra resurser för att klara den just nu högst prioriterade vården. RSSL, regional särskild sjukvårdsledning, som vi nu aktiverar i och med stabsläget ger en tydligare övergripande ledning, säger Åsa Bellander.  

Just nu ökar smittan av covid-19 samtidigt som flera andra sjukdomar som influensa, vinterkräksjuka och förkylningar sprids i länet. Detta i kombination med hög sjukfrånvaro, karens kopplat till aktuella covidrekommendationer och svårighet att få tag i hyrpersonal har bidragit till det ansträngda läget inom vården.

Högt inflöde av patienter

För närvarande är det främst på sjukhuset i Sundsvall som situationen är mest ansträngd. Det är ett högt inflöde av patienter vilket resulterat i överbeläggningar. Sjukhuset går därför nu upp till steg 3 i upptrappningsplanen för pandemin.

- Vi gör detta för att säkerställa vår möjlighet att kunna flytta personal till covidvården om behov uppstår, särskilt eftersom vi står inför ännu en långhelg. Nu vill vi vidta alla åtgärder vi kan för att både försöka lösa det aktuella läget och samtidigt vara förberedda på en ännu högre belastning den närmaste tiden, säger Anders Lundin, tf områdesdirektör länsverksamhetsområde somatik vid Region Västernorrland.

Följ rekommendationerna och vaccinera dig

Enligt prognoserna från Folkhälsomyndigheten kommer smittspridningen av covid-19 i Västernorrland att öka de närmaste veckorna och beräknas nå sin topp i mitten av januari.

 - Jag vill understryka vikten av att vi alla fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att alla vaccinerar sig. Vi måste hålla nere smittspridningstakten av covid-19 i samhället för att våra medarbetare ska orka och för att vi inte ska behöva skjuta upp mer vård än absolut nödvändigt. Tack vare den höga vaccinationsgraden i länet har vi nu betydligt färre inneliggande patienter som vårdas för covid-19 jämfört med för ett år sedan, trots att vi har i princip lika hög smittspridning, poängterar Åsa Bellander.

 

 


Tillbaka till toppen