Foto: Scenkonst Västernorrland, Lia Jacobi. Bild där tre personer rör sig på en scen
Foto: Scenkonst Västernorrland, Lia Jacobi

Region Västernorrland tilldelas nära 52 miljoner kronor i statsbidrag för regional kultur 2022

2022-02-18 09:52

Västernorrland får en förstärkning på ca 2,4 miljoner av Kulturrådet 2022 och har därmed nära 52 miljoner kronor i statligt stöd till regional kultur. Medlen fördelas till verksamheter inom den så kallade kultursamverkansmodellen för att bidra till jämlikt kulturutbud i Västernorrland.

- Vi är glada för förstärkningarna på kulturområdet. Det behövs fortsatta satsningar för att attrahera och behålla kompetens och kulturutbud i Västernorrland, säger Hans Backlund, ordförande Nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland.

Region Västernorrland ingår i den så kallade Kultursamverkansmodellen som i korthet innebär att statliga pengar till kulturområdet fördelas av regionen i enlighet med en regional kulturplan som region och stat kommit överens om , i dialog med regionala kulturverksamheter, kommuner och fria kulturutövare. I Nämnden för hållbar utveckling den 17 februari beslutades om fördelning av de statsbidraget, medel som på regional nivå kompletterar medel från såväl regionen som länets kommuner.

-  Satsningarna på kulturen i Västernorrland utgör en viktig utvecklingsfaktor för både näringsliv och samhället i övrigt. Ett rikt kulturliv är en viktig förutsättning för en levande demokrati och för folkhälsan. Inte minst bidrar kulturområdet också till länets attraktionskraft som besöksmål, säger Maria Oldenmark, kulturchef, Region Västernorrland.

Förstärkta medel ska bidra till nationella mål

Statsbidragens omfattning beslutades i januari 2022 av Kulturrådet. Region Västernorrland har genom beslutet sammanlagt tilldelats 51 931 000 kronor i enlighet med Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. En del av de tilldelade medlen utgör en förstärkning för att förbättra regionens förutsättningar att kunna bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås, samt ges möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

-  Starka kulturinstitutioner med statlig och regional finansiering är otroligt viktiga instrument för att återstarta kulturlivet. Där skapas arbetstillfällen inte minst för frilansare, ljud och ljustekniker, transporter och många andra underleverantörer som krävs för att skapa kulturupplevelser. Glädjande nog har också regionala arkivverksamheter tilldelats ett riktat stöd för sina digitaliseringssatsningar, säger Hans-Olof Furberg, verksamhetschef Kultur och bildning, Region Västernorrland.

Mottagare av statliga stöd inom Kultursamverkansmodellen är Scenkonst Västernorrland AB, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland inklusive hemslöjdskonsulenterna, Näringslivsarkiv i Norrland, Föreningsarkivet Västernorrland, Regionbiblioteket Västernorrland samt Riksteatern Västernorrland och regional konstkonsulentverksamhet.

I förstärkningen ingår en fördelning till Norrlands nätverk för musikteater och dans som samfinansieras tillsammans med Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen.


Tillbaka till toppen