Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Region Västernorrland visar fortsatt framgång i miljöarbetet

2021-11-11 13:35

Varje år presenterar SKR (Sveriges kommuner och regioner) öppna jämförelser av miljöarbetet i samtliga regioner. I årets öppna jämförelser visar Region Västernorrland återigen framsteg i miljöarbetet.

- Jag är glad över att vårt miljöarbete fortsätter visar på flera positiva resultat i en nationell jämförelse. Vi har tack vare stort engagemang kommit långt i vårt omställningsarbete för att minska vår miljö- och klimatpåverkan, men samtidigt är detta ett område med ständigt nya utmaningar där vi alltid måste sträva mot att bli ännu bättre, säger Sofia Mackin, hållbarhetschef i Region Västernorrland.

Sex olika områden och nyckeltal jämförs i undersökningen. På nationell nivå kan man under de senaste elva åren se många positiva förflyttningar, som färre hälsofarliga kemiska produkter och ökad andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken.

Med regionernas uppdrag att förebygga ohälsa och sjukdom vilar också ett ansvar att vara en aktör i arbetet för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling som bidrar till att både nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. Det finns fortsatt stora utmaningar för regionerna med att minska klimatpåverkan och resursförbrukning samt att bidra till en giftfri miljö. Regionernas förebyggande folkhälsoarbete är också en viktig faktor för att vi människor ska hålla oss friska och inte behöva vård som kräver miljöpåverkande resurser. 

Temadel om covid-19-pandemin

Jämförelsen innehåller en temadel som i år handlar om covid-19-pandemin. Temadelen visar på omprioriteringar av vårdinsatser, minskning av annan smittspridning än covid-19 och ökat inköp av förbrukningsmaterial. Vid upphandling och inköp ställs i normala fall flertalet krav kopplat till miljöpåverkan men dessvärre sänktes eller slopades många miljökrav på den globala ansträngda marknaden på grund av brådskan att få fram resurser. Pandemin har inneburit att materialanvändningen fått ett annat fokus i arbetet med att säkerställa förmågan att bedriva hälso- och sjukvård i ett kris- och beredskaps­perspektiv. Nya strategier har identifierats, såsom att ha en bas av flergångsprodukter som kan kompletteras med återanvändning och upparbetning (reprocessing). 

Den nationella förskrivningen av antibiotika sjönk drastiskt under 2020. I Region Västernorrland minskade den till 223 recept per 1000 invånare och är därmed i nivå med organisationens målsättning inom området till 2024. 

Region Västernorrlands energianvändning minskade mest i landet

- Vår region har minskat energianvändningen mest av alla landets regioner sedan år 2000. Arbetet har skett systematiskt och långsiktigt baserat på politiskt fastställda energimål. En integrerad lösning för solel och solavskärmning som vi använder minskar både värmelaster och kylbehov i våra lokaler och producerar egen förnybar el, säger Sofia Mackin.  

Fortsatt stor potential inom avfallsområdet

Ett område där samhället möter stora utmaningar är mängden avfall och utsorteringen av återvinningsbart material. Alla regioner i Sverige arbetar utifrån avfallshierarkin för att minimera uppkomsten av avfall, men trots det ökar mängden årligen och allt för liten del går till materialåtervinning. Region Västernorrland ligger under rikssnittet av hur mycket material som återvinns. 

- Här ser vi stora potentialer att minska totala mängden avfall, minska riskerna för felsortering och öka sorteringen av matavfall inklusive kaffesump, säger Sofia Mackin. 

Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2021 i regionerna - SKR Rapportwebb