Foto: Michael Erhardsson

Regional infrastrukturplan visar prioriterade satsningar 2022-2033

2022-07-05 14:35

Region Västernorrland har ansvaret att besluta om hur statliga medel ska fördelas till regional transportinfrastruktur i Västernorrland. I den regionala infrastrukturplanen tydliggörs vilka prioriteringar som ska göras i länet de närmsta åren.

Attraktiva livsmiljöer förutsätter tillgänglighet till arbete, utbildning, service och upplevelser. I planen ligger därför ett fokus på ökad tillgänglighet för människor som lever och besöker Västernorrland. Det kan, exempelvis, innebära att kollektivtra­fikresenärer ska få förbättrade hållplatser och bytespunkter, att fler ska kunna gå eller cykla till jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett tryggt sätt och att trafiksäkerheten längs regionala vägstråk ska successivt förbättras.

- Den regionala infrastrukturplanen för Västernorrland utgör en viktig del av vårt strategiska arbete med en lång­siktigt hållbar regional utveckling. Vi vill att prioriteringar i den regionala infrastruk­turplanen ska bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Västernorrland och därmed en regional utveckling som gör skillnad, säger Glenn Nordlund (S), regionråd Region Västernorrland.

Prioriteringar 2022-2033

I planen framgår vilka satsningar som kommer att göras under perioden, varav några framgår nedan. Det är Trafikverket som genomför de åtgärder som regionen prioriterar inom den regionala infrastrukturplanen. Mer information om respektive åtgärd finns på Trafikverkets webbsida. 

Exempel på planerade satsningar:

  • Regionala kollektivtrafikanläggningar, såsom busshållplatser och bytespunkter 
  • Väg 86 Kovland, inklusive cykelväg och hållplatser i Sundsvalls kommun 
  • Väg 86 Silje – Kovland, inklusive cykelväg och hållplatser i Sundsvalls kommun 
  • Väg 90 cykelväg Frånö-Kramfors 
  • Väg 352 cykelväg Nordanås - Sportvägen 
  • Väg 622 Ljustavägen - Östra Birsta inklusive cykelväg i Sundsvalls kommun 
  • Väg 648 cykelväg Laggarbergsvägen 
  • Väg 718 cykelväg Bondsjö-Brunne, etappvis utbyggnad
  • Väg 864 centrumåtgärder Söråker i Timrå kommun 
  • Driftbidrag till Sundsvall-Timrå och Örnsköldsviks flygplatser 

Viktig dialog och samverkan med kommunerna sker fortsatt i arbetet, inte minst med tanke på att åtgärder inom transportinfrastruktur påverkar den fysiska planeringen i kommunerna. Den regionala infrastrukturplanen 2022–2033 var på remiss under perioden 14 oktober till 28 januari 2022.

Regional infrastrukturplan.pdf


Tillbaka till toppen