Riskanalyser för sommaren gjorda

2022-04-11 15:52

Inför sommaren har riskanalyser över bemanningsläget vid sjukhusen arbetats fram. Analyserna är gjorda i förebyggande syfte för att hitta och se omfattningen på de patientsäkerhetsrisker som kan följa under semesterperioden.

Hälso- och sjukvården är redan nu mycket ansträngd med bemanningsproblematik, stängda vårdplatser, överbeläggningar och utlokaliseringar. Inför sommaren 2022 finns därför fler och större patientsäkerhetsrisker än inför sommaren 2021 på grund av omfattande resurs- och vårdplatsbrist.

- Analyserna är gjorda i förebyggande syfte för att hitta och se omfattningen på de patientsäkerhetsrisker som kan följa under semesterperioden. Utifrån idag kända förutsättningar kan inte akut och nödvändig vård garanteras, vilket är utomordentligt bekymmersamt. Vi kommer att behöva vidta fler åtgärder för att säkerställa att vi kan bedriva en god och säker vård, säger Kurt Pettersson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Belysa för att förebygga

På uppdrag av verksamhetschefer inom slutenvården vid regionens tre sjukhus har medarbetare i vården med stöd från verksamhet kvalitet och patientsäkerhet arbetat fram riskanalyserna.

 I riskanalyser identifieras patientsäkerhetsrisker för att ansvariga ska kunna ta beslut, förebygga och prioritera åtgärder dit de mest behövs i syfte att hantera riskerna för vårdskador.

De berörda verksamhetscheferna ska nu ta del av riskanalyserna och därefter arbeta fram handlingsplaner i samarbete med områdesdirektörer och enhetschefer.

- Det här är riskanalyser i ett tidigt skede som blir en hjälp i vårt pågående arbete med att möta sommaren. Vårdplatsstyrelsen och verksamhetscheferna har med stöd av verksamheten kvalitet och patientsäkerhet gjort en bra analys som nu kan ligga till grund för fortsatt process. Flera risker är tidigare kända och med hjälp av analyserna får vi ytterligare stöd i hur vi bäst tillsammans ska jobba vidare med frågorna, säger Kurt Pettersson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vidare arbete

Analyserna hanteras nu vidare i vårdens olika verksamheter där arbete redan pågår för att säkra vården i sommar. Det handlar bland annat om prioriteringar, att slå ihop avdelningar och att dra ned på planerad vård samt att skapa förutsättningar för en tillräcklig bemanning, så väl kortsiktigt som långsiktigt.


Tillbaka till toppen