patient i säng med syrgasmask

Patientsäkerheten påverkad under 2021

2022-03-18 17:05

Patientsäkerheten inom vården har påverkats negativt under 2021. Det visar den årliga patientsäkerhetsberättelsen. - Det är ett besvärligt läge, säger Monasofi Wallinder, verksamhetschef för Kvalitet och patientsäkerhet.

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en Patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars. Syftet är att öppet och tydligt redovisa hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet bedrivits under året.

Region Västernorrlands patientsäkerhetsberättelse 2021 visar att det finns faktorer som kan medföra bristande patientsäkerhet.

Ökning av antalet lex Maria-anmälningar

Avvikelser som upprättats där händelsen medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska hanteras av chefläkare för bedömning för vidare utredning och eventuell lex Maria-anmälan. Under 2021 var det en viss ökning av dessa avvikelser. Det var även en viss ökning av antalet lex Maria-anmälningar.

- Överbeläggningar kopplade till bemanning och utlokalisering har varit faktorer som påverkat patientsäkerheten negativt. Det kan leda till brister i omvårdnad som i sin tur kan leda till exempelvis ökat antal trycksår, säger Monasofi Wallinder.

Patientsäkerhetsarbetet har också påverkats negativt av pandemin då arbetsuppgifter och arbetsplatser har förändrats vilket bland annat har lett till att utredningar inte har kunnat genomföras i rimlig tid.

Försämrat resultat för trycksår

Patientsäkerhetsberättelsen visar via den nationella mätningen av trycksår som genomfördes 2021 att det är ett försämrat resultat i förhållande till 2020.

Den nationella punktprevalensmätningen för basala hygienrutiner och klädregler visar även den ett behov av förbättrad följsamhet i syfte att minska risken för vårdrelaterade infektioner.

- Med utgångspunkt från patientsäkerhetsberättelsen så har vi inom regionen ett arbete att göra tillsammans för att förbättra patientsäkerheten och minska risken för vårdskada, säger Monasofi Wallinder.

Bemanningssituationen är nyckeln

- Patientsäkerhetsberättelsen är viktig för att belysa hur vi jobbar med patientsäkerhet. Vi är medvetna om situationen och vi jobbar väldigt hårt med att försöka lösa bemanningssituationen som är nyckeln. Lönepåslag för vissa grupper och avvikelse från bemanningsavtal är några av de åtgärder vi vidtagit för att försöka lösa situationen på kort sikt. Vi arbetar också med att försöka förbättra de ekonomiska förutsättningarna så vi kan förstärka såväl lönenivå som arbetsmiljö också på lång sikt, säger Kurt Pettersson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västernorrland.

Patientsäkerhetsberättelse 2021


Tillbaka till toppen