Anette Sjöstedt, projektledare för BarnSäkert, Eva-Lena Östholm. koordinator, i bakgrunden.
Eva-Lena Östholm och Anette Sjöstedt driver projektet.

Samverkan som stärker skyddsnätet runt barnfamiljer

2022-11-15 09:00

BarnSäkert är en arbetsmodell med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö. När barn far illa ska barnhälsovården och socialtjänsten snabbt kunna erbjuda hjälp till åtgärd. Knepet är ett nytt och tätt samarbete.

Redan när deras barn är sex till åtta veckor erbjuds alla föräldrar som kommer till barnavårdscentralen (BVC) att delta i programmet BarnSäkert.

Vid sex ordinarie besök får de ett frågeformulär med 18 frågor om barnet och psykosociala riskfaktorer kopplade till att barn kan fara illa. Det handlar till exempel om barnsäkerhet, ekonomiska bekymmer, nedstämdhet, föräldrastress, uppfattning av hjälpbehov, våld i nära relationer och risker kopplade till alkohol.

Programmet sker i samverkan mellan barnhälsovårdens sjuksköterskor och familjebehandlare på socialtjänsten. Deras mål är att fånga upp risker redan innan de hinner bli stora problem.

- Det handlar om en strukturerad metod och det är viktigt att alla föräldrar erbjuds besvara samma frågor. Därefter följer man utvecklingen på svaren, säger projektledaren Anette Sjöstedt.

Snart i hela länet

Än så länge är BarnSäkert ett pilotprojekt i samverkan mellan Region Västernorrland och Sundsvalls kommuns socialtjänstförvaltning, men redan efter årsskiftet kommer modellen successivt införas i alla länets kommuner. Inom några år ska samtliga 30 barnavårdscentraler i Västernorrland omfattas av BarnSäkert.

- När det finns behov av hälsofrämjande eller socialt stöttande insatser vet vi att alla tjänar på tidiga insatser i barnens liv, från graviditet och de första levnadsåren, säger Anette Sjöstedt.

Utbildning och nya rutinfrågor

Barnhälsovårdens sjuksköterskor går tillsammans med socialtjänstens socialsekreterare och familjebehandlare gemensamt en utbildning i BarnSäkert. Därefter samarbetar de vid regelbundna möten.

- Tidigare har barnhälsovårdens sjuksköterska tagit upp frågor kring familjens ekonomi på indikation och vid behov kopplat in socialtjänsten. Med BarnSäkert får alla föräldrar den frågan. Samma slags rutinfråga handlar om våld, säger Eva-Lena Östholm, koordinator för projektet.

Anette Sjöstedt konstaterar att metoden har flera styrkor.

- Det är att frågorna är återkommande, att de ställs till alla föräldrar och att de sker i samarbete med socialtjänsten. Vi ser att det är en viktig del av det hälsofrämjande arbetet, även om det behövs uppföljning och fortbildning under kommande år för att det ska fungera över hela länet, säger hon.

Goda resultat sedan tidigare

Arbetsmetoden är inte unik för Västernorrland, utan bygger på en forskningsstudie vid Uppsala universitet. Den har redan tillämpats i flera svenska regioner och visar framför allt att samverkan mellan BVC och socialtjänst blivit bättre.

- Nu möts vi på samma arena, vilket vi inte har gjort tidigare. Hela det här arbetet går ut på att vi ska fokusera på varje familj och använda våra samlade resurser för att förebygga att de små barnen drabbas av ohälsa och utanförskap, nu eller senare i livet, säger Anette Sjöstedt.

Exempel på god och nära vård

Projektet BarnSäkert sker inom ramen för den nationella satsningen på god och nära vård.

I Västernorrland pågår just nu totalt åtta projekt inom God och nära vård-programmet och gemensamt för alla är att de bygger på utökat samarbete mellan Region Västernorrland och länets kommuner.

Andra gemensamma utgångspunkter för god och nära vård är att den ska vara preventiv och förebygga allvarlig ohälsa, liksom att vård och insatser ska utgå från individens perspektiv. 


Tillbaka till toppen