En skylt på en fasad med texten Region Västernorrland samt Region Västernorrlands logotyp

Starkt ekonomiskt resultat för Region Västernorrland

2022-02-03 12:06

Region Västernorrlands preliminära resultat för 2021 uppgår till 637 miljoner kronor. Statsbidrag för att hantera covid-19 och högre skatteintäkter än beräknat är exempel på orsaker till det goda resultatet.

Efter justering för jämförelsestörande poster, exempelvis vinster/förluster i samband med aktie- och fastighetsförsäljningar, uppgår årets resultat till 491 miljoner kronor jämfört med ett resultat på 214 miljoner kronor för 2020.  Regionens budget för 2021 hade som mål att klara ett resultat på 60 miljoner kronor.

– Oavsett hur vi mäter, är det ett väldigt starkt resultat. Det är framförallt en snabbare ekonomisk återhämtning av den svenska ekonomin än förväntat och därmed högre skatteintäkter, samt de ekonomiska tillskott vi liksom övriga regioner fått för att kunna hantera de negativa ekonomiska effekterna av den pågående pandemin som ligger bakom resultatet, säger ekonomidirektör Dick Rytterdahl.

Arbetet med covid-19 kräver mycket resurser men staten gav även under 2021 kommuner och regioner stora tillskott för att hantera pandemin.

– Ur ett ekonomiskt perspektiv har vi därför haft ytterligare ett bra år, där resultatet är betydligt bättre än budgeten för 2021. Överskottet ger oss bättre förutsättningar att exempelvis hantera uppskjuten vård och göra investeringar som inte är kostnadsdrivande på sikt, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Stärkta förutsättningar för framtiden

Högre skatteintäkter och statsbidrag än väntat, tillsammans med lägre kostnader än budgeterat för exempelvis oförutsedda utgifter, resor och läkemedel, innebär att regionens ekonomi nu stärks inför kommande år.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att regionen gör ett stort överskott. Det ger oss bättre förutsättningar att hantera våra långsiktiga utmaningar. Vi har i länet en allt högre andel äldre som ger ett större totalt vårdbehov samtidigt som färre unga finns på arbetsmarknaden. Vi måste därför fortsätta arbeta med ständiga verksamhetsförbättringar och förändrande arbetssätt för att klara vårt uppdrag och vår ekonomi även i framtiden, säger regiondirektör Åsa Bellander.

Arbetet fortsätter för en ekonomi i balans

Ekonomidirektör Dick Rytterdahl betonar att en stor del av plusresultatet 2021 beror på de omfattande statsbidrag regionen fått för att hantera pandemin.

– Vi kan inte förvänta oss den typen av stora ekonomiska tillskott de kommande åren. Det gör att vi måste fortsätta arbetet med att få ned våra kostnader som fortfarande är för höga för att långsiktigt klara en ekonomi i balans, säger Dick Rytterdahl.

Coronapandemin är inte över och pandemins effekter kommer att vara kännbara under lång tid, både för verksamhet och ekonomin. Det starka ekonomiska resultatet för 2021 ger möjligheter för regionen att skapa en buffert inför framtiden.

Ökade kostnader för inhyrd personal

Den ansträngda bemanningssituationen inom hälso- och sjukvården där pandemin påverkat situationen negativt har inneburit att kostnaderna för inhyrd personal inte minskade i den takt som planerat. Hyrkostnaderna hamnade något högre än förra året.

Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökade från 135 miljoner kronor 2020 till 152 miljoner kronor 2021. Kostnad för inhyrda läkare minskade från 291 miljoner kronor till 279 miljoner kronor för samma period.

Bildcollage med Dick Rytterdahl, ekonomidirektör, Åsa Bellander, regiondirektör och Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande.

Dick Rytterdahl, ekonomidirektör, Åsa Bellander, regiondirektör och Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande.


Tillbaka till toppen