Publik på evenemang

Statligt stöd på 2,6 miljoner kronor till kultursatsningar i Västernorrland

2022-05-19 16:16

Statens kulturråd fördelar nu ut bidrag till regional kulturverksamhet. Västernorrland beviljas 2,2 miljoner kronor till flera utvecklingsprojekt som ska bidra till att medborgare ska kunna ta del av och utöva kultur. Dessutom fördelas 395 000 kronor till projekt inom läs- och litteraturfrämjande insatser i länet.

- Det är mycket roligt att så många aktörer i Västernorrland får statliga medel för spännande kulturprojekt som stärker kulturlänet Västernorrland. Det är också ett kvitto på hur viktigt det är att arbeta med nätverk, samverkan, stöd och kompetensbyggande för att möjliggöra satsningar av det här slaget, säger Hans Olov Furberg, kultur- och bildningschef, Region Västernorrland.

Det är totalt 87 aktörer runt om i hela Sverige som delar på sammanlagt cirka 37 miljoner kronor när de statliga stöden fördelas. I Västernorrland pågår just nu flera utvecklingsprojekt inom konst och kultur som beviljats stöd från Kulturrådet:

  • Samiskt residens i Västernorrland beviljas 155 000 kr, Region Västernorrland. Samiska konstnärer ges möjlighet till residens med vistelsestipendium i Västernorrland.
  • Grannar beviljas 300 000 kr, Region Västernorrland. Projektet Grannar är ett samverkansprojekt mellan de kollektiva konstnärsverkstäderna i Västernorrland som fokuserar på föreläsningar, workshops, konstnärliga utbyten, tematiska utställningar, portfoliovisningar och konstpedagogiskt arbete. 
  • Infrastruktur för Samtida Cirkus i Sundsvall beviljas 500 000 kr, Scen Sundsvall – en del av Riksteatern.
  • Schvung! Talangutvecklingsprogram för unga filmskapare mellan 16–26 år, beviljas 300 000 kr, Scenkonst Västernorrland AB.
  • Livskraft - Kultur för äldre beviljas 550 000 kr, Scenkonst Västernorrland AB. Livskraft ska bidra till ökad hälsa och att äldre människor på särskilda boenden ska få ta del av kulturupplevelser.
  • Framtidens kulturarvspedagogik - museer i norr beviljas 400 000 kr, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. Det är ett treårigt interregionalt samverkansprojekt mellan åtta museer; Ájtte Svenskt fjäll och samemuseum, Dalarnas museum, Jamtli, Länsmuseet Gävleborg, Norrbottens museum, Skellefteå museum, Värmlands museum och Västernorrlands museum.

Stöd för läsfrämjande

Kulturrådet fördelar även stöd till projekt som bidrar till att fler, i alla åldrar, tar del av litteratur och lockas till läsning. I bedömningen av läsfrämjande insatser läggs stor vikt på delaktighet och samverkan i projektet. Vid bedömningen av litteraturfrämjande insatser läggs stor vikt på konstnärlig kvalitet.

68 projekt i 16 regioner har sammanlagt beviljats 9 075 300 kronor. I Västernorrland har två satsningar fått medel.

  • Läs på fler sätt! beviljas 195 000 kr, Region Västernorrland. Projektet ska främja läsning och stärka läslust för barn med funktionsnedsättning.
  • Mittlitt beviljas 200 000 kr, Sollefteå kommun. Mittlitt är en litteraturfestival som bjuder in till samtal, möten och eget skapande - att uppleva litteratur på olika sätt.

Stöden en del i kultursamverkansmodellen

Det statliga stödet är en viktig del i kultursamverkansmodellen som bidrar till kultur i hela landet och därmed till det nationella kulturpolitiska målet om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kultursamverkansmodellen bidrar också till att stärka arbetsmarknaden för konstnärer och kulturskapare samt till att öka offentliga aktörers samverkan med det civila samhället och de professionella kulturskaparna. För att uppnå de nationella kulturpolitiska målen krävs att statens insatser får ett gott genomslag i hela landet och samverkar med andra offentliga aktörers insatser.

Stor ökning för utvecklingsprojekt i hela landet (kulturradet.se)

 


Tillbaka till toppen